Европейска комисия, DG Communications Networks, Content and Technology, Directorate F — Digital Single Market, Unit F.4 — Digital Economy and Skills
Поправка

Проучване на предприятията по отношение на използването на цифрови технологии — CNECT/2020/OP/0004

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование
Европейска комисия, DG Communications Networks, Content and Technology, Directorate F — Digital Single Market, Unit F.4 — Digital Economy and Skills
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
-
Град
Brussels
Пощенски код
1049
код NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Лице за контакт
-
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-

Интернет адрес/и

Основен адрес: https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_en

Адрес на профила на купувача: -

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Проучване на предприятията по отношение на използването на цифрови технологии — CNECT/2020/OP/0004

Референтен номер: CNECT/2020/OP/0004

II.1.2) Основен CPV код

Основен CPV код: 79310000 - Услуги по проучване на пазари

Допълнителен CPV код: -

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

Новите технологии, като изкуствен интелект (AI), роботика, големи информационни масиви, интернет на нещата (IoT), високоскоростни изчисления, квантови технологии, изчисления „в облак“, блок верига, триизмерен печат, придобиват значение за всекидневния живот на предприятията и физическите лица. Използването на цифрови технологии поражда въпроси относно това как ИКТ могат да допринесат за устойчивостта и по-екологосъобразна икономика.
Понастоящем няма подробни данни на равнището на държавите членки относно нивото на възприемане на тези технологии и други аспекти, свързани с тях. Вече са налице някои доклади и статистически данни, които могат да послужат като основа за разработване на европейска рамка за събиране на данни.
Основните цели са получаване на надежден количествен преглед на равнището на държавите членки на състоянието на избор на горепосочените нови технологии и/или измерване на това как ИКТ могат да допринесат за устойчивостта (това проучване не се отнася за устойчивостта на сектора на ИКТ). Списъкът на технологиите може да варира за отделните години (тъй като това проучване може да се поднови два път след първата година).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.4.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20-03-2020

VI.4.6) Препратка към оригиналното обявление

Влизане в TED eSender: -

Потребителско влизане в TED eSender: -

Справка за обявления: -

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 052-122414

Дата на изпращане на оригиналното обявление:

Раздел VІI: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

VII.1.1) Препратка към оригиналното обявление

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган : не

Публикувани в TED данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възлагащия орган: не

VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление

Tекст за коригиране в оригиналното обявление

Обособена позиция №
-
Номер на раздел
IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
14-04-2020 16:00
Да се чете:
21-04-2020 16:00

Tекст за коригиране в оригиналното обявление

Обособена позиция №
-
Номер на раздел
IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени
Условия за отваряне на офертите
Вместо:
16-04-2020 11:00
Да се чете:
23-04-2020 11:00

Друга допълнителна информация

-