Европейска комисия, COMM — Communication, COMM.B.2 — Interinstitutional Relations, Corporate Contracts and EDCC
Поправка

Услуги, свързани с работата на центъра за връзка „Europe Direct“

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование
Европейска комисия, COMM — Communication, COMM.B.2 — Interinstitutional Relations, Corporate Contracts and EDCC
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
Rue de la Loi 56 (L-56), Wetstraat 56
Град
Brussels
Пощенски код
1049
код NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Лице за контакт
-
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-

Интернет адрес/и

Основен адрес: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en

Адрес на профила на купувача: -

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Услуги, свързани с работата на центъра за връзка „Europe Direct“

Референтен номер: COMM/2020/OP/0015

II.1.2) Основен CPV код

Основен CPV код: 79512000 - Услуги на центрове за услуги чрез телефонни обаждания

Допълнителен CPV код: -

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

Предоставяне на услуги за центъра за връзка за общи запитвания от гражданите относно функционирането и политиките на ЕС и необходимите логистични договорености.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.4.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

19-03-2020

VI.4.6) Препратка към оригиналното обявление

Влизане в TED eSender: -

Потребителско влизане в TED eSender: -

Справка за обявления: -

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 044-102929

Дата на изпращане на оригиналното обявление:

Раздел VІI: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

VII.1.1) Препратка към оригиналното обявление

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган : не

Публикувани в TED данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възлагащия орган: не

VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление

Tекст за коригиране в оригиналното обявление

Обособена позиция №
-
Номер на раздел
IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
20-04-2020
Да се чете:
04-05-2020

Tекст за коригиране в оригиналното обявление

Обособена позиция №
-
Номер на раздел
IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени
Условия за отваряне на офертите
Вместо:
21-04-2020
Да се чете:
05-05-2020

Друга допълнителна информация

-