Европейска комисия
Обявление за поръчка

Доставка на стелажи, преградни решетки и свързани услуги

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование
Европейска комисия
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
CSM 1 05/P001
Град
Bruxelles
Пощенски код
1049
код NUTS
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Лице за контакт
OIB.02.002 Marchés publics
Телефон
+32 22986989
Електронна поща
[email protected]
Факс
+32 22960570

Интернет адрес/и

Основен адрес:   http://ec.europa.eu

Адрес на профила на купувача:   http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане:   да

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:   -

Поръчката се възлага от централен орган за покупки:   не

I.3) Комуникация

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

Горепосоченото/ите място/места за контакт

електронно посредством:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: -

I.4) Вид на възлагащия орган

Европейска институция/агенция или международна организация

I.5) Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Доставка на стелажи, преградни решетки и свързани услуги

Референтен номер:   OIB.02/PO/2018/008/750

II.1.2) Основен CPV код

Основен CPV код:   39131000 - Етажерки за бюро

Допълнителен CPV код:   -

II.1.3) Вид на поръчка

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Доставка на стелажи, преградни решетки и свързани услуги

II.1.5) Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС:   3.000.000,00

Валута:   EUR

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:   не

II.2) Описание

II.2.1) Наименование

-

Обособена позиция №:   -

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

Основен CPV код:   39131100 - Етажерки (стелажи) за архивиране (съхранение)

Допълнителен CPV код:   -

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Основно място на изпълнение:   Регион Брюксел-столица и околностите (BE), Люксембург (LU), Страсбург (FR), Хераклион (EL), Испра (IT), Севиля (ES), Хага и Амстердам (NL), Стокхолм (SE)

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Доставка на стелажи, преградни решетки и свързани услуги

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:   3.000.000,00

Валута:   EUR

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци:   48

Тази поръчка подлежи на подновяване:   не

Описание на подновяванията:   -

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:   -

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти:   не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции:   не

Описание на опциите:   -

II.2.12) Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог:   не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:   да

II.2.14) Допълнителна информация

-

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Оферентът трябва да приложи към своята оферта всички документи и цялата информация, изискани в точка III.1 „Условия за участие“ на това обявление и включени в приложение I „Списък с документи, които трябва да се попълнят и предоставят“ към тръжните спецификации.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка:   не

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

— копие от финансови отчети (счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите) за последните 3 финансови години, посочващи годишната печалба преди данъчно облагане. Ако по уважителна причина оферентът не може да ги предостави, той трябва да представи декларация за годишните печалби преди облагане за последните 3 години. Ако финансовите отчети или декларацията показват средна загуба през последните 3 години, оферентът трябва да представи друг документ като доказателство за своите финансови и икономически възможности, като например подходяща гаранция от трета страна (например дружеството-майка), удостоверения от одитори, експерт-счетоводители или еквивалентни,
— отчет за специфичен годишен оборот, свързан с тази поръчка, постигнат през последните 3 финансови години.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За да бъде избран, оферентът трябва да представи доказателство за среден общ годишен оборот за последните 3 финансови години за 800 000 EUR

III.1.3) Технически и професионални възможности

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка:   не

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

- оферентът ще предостави доказателство за изпълнение на 5 доставки с монтаж на стелажи, съдържащо пример за доставка с монтаж на неподвижни стелажи за архив, пример за доставка с монтаж на неподвижни стелажи за библиотеки, 2 примера за доставка с монтаж на подвижни стелажи и един пример за доставка с монтаж на индустриални стелажи, изпълнени в последните 3 години заедно със сума, продължителност, начална дата и пълни координати (име на лице за контакт, адрес, телефон, имейл) на публичните или частните получатели;
— оферентът трябва да докаже наличието на организация, основана на система за осигуряване на качеството, отговаряща поне на изискванията на стандарта ISO 9001:
— чрез предоставяне на копие от сертификата за съответствие по ISO 9001, посочващ обхванатата област и акредитирания орган, който е издал сертификата;
— или чрез предоставяне на копие от всеки друг еквивалентен справочен документ за съответствие, чието прилагане може да бъде предмет на потвърждение, след одит от трета страна, като сертифициране, акредитация или одобрение;
— или чрез предоставяне на документация относно внедрената от оферента система за управление на качеството, с писмен ангажимент, подписан от лицето, упълномощено да ангажира предприятието (преди публикуването на обявата за поръчка); тази документация трябва да включва най-малко:
— политиката по качество и целите по „качество“;
— документална система (контрол на вътрешните и външните документи, контрол на записите, овладяване на несъответствията, превантивни действия, коригиращи действия и вътрешни одити);
— картографиране и определяне на процесите, които да се прилагат;
— системата за проверка (вътрешен одит, ...);
— система за анализ на резултатите (преглед на ръководството, оплаквания, проучвания, удовлетвореност, показатели, ...);
— план за корекция и подобрение (фирмен план, план за действия за насоки и услуги,...).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За да бъдат одобрени, оферентите трябва да докажат:
1) За доставка с монтаж на неподвижни стелажи за архив, минимална стойност от 25 000 EUR;
2) За доставка с монтаж на неподвижни стелажи за библиотеки, минимална стойност от 20 000 EUR;
3) За доставка с монтаж на подвижни стелажи, минимална стойност от 40 000 EUR за всяка от 2-те референции;
4) За доставка с монтаж на индустриални стелажи, минимална стойност от 200 000 EUR.

III.1.5 Информация относно запазени поръчки

Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение:   не

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места:   не

III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.1) Информация относно определена професия

Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия:   -

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:   -

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката

-

III.2.2) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката:   не

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение :   да

Рамково споразумение с един оператор:   да

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:   -

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки:   не

Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи:   не

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти:   не

IV.1.5) Информация относно договаряне

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори:   не

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг:   не

Допълнителна информация относно електронния търг:   -

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA):   да

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:   -

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата:   01-10-2018

Местно време:   15:00

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

-

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в месеци:   6

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата:   02-10-2018

Местно време:   10:00

Място:   Office pour les infrastructures et la logistique, Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, Бeлгия.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:   Надлежно упълномощен представител на всеки оферент може да присъства на отварянето (за доказване на самоличността трябва да се представи паспорт или лична карта). Оферентите, които желаят да участват, трябва да уведомят отдел OIB.02.002 „Обществени поръчки“ писмено (вж. данните за адреса, посочени в точка I.1) не по-късно от 2 работни дни преди заседанието по отваряне.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка:   да

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:   36 месеца след възлагането

VI.2) Информация относно електронното възлагане

Ще се прилага електронно поръчване:   да

Ще се използва електронно фактуриране:   не

Ще се приема електронно заплащане:   не

VI.3) Допълнителна информация

1) спецификациите и допълнителните документи (включително въпроси и отговори) ще бъдат достъпни на следния интернет адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906.
Заинтересованите страни се приканват да се регистрират посредством интернет страницата. След това ще бъдат уведомени от онлайн системата за обществени поръчки за всякакви актуализации, достъпни за тази покана за участие в търг. От страните, които не са регистрирани в страницата, се изисква да се консултират редовно с нея. Комисията няма да бъде отговорна, в случай че оферентите не обърнат внимание на каквато и да било допълнителна информация относно тази покана за участие в търг, предоставена на настоящата интернет страница. Интернет страницата ще се обновява редовно и е отговорност на оферентите да проверяват за нови актуализации и изменения по време на тръжния период;
2) Предаване на мостри: оферентът трябва да предостави 2 мостри от стелажите, както са описани в точка 3.3.1 на административните клаузи (приложение II), в срок от 15 работни дни след крайната дата за подаване на офертата;
3) Предвидено е избирателно посещение на място (вж. точка 3.3.1 от Приложение II „Административни клаузи“).
4) Допълнителна информация относно договорните условия, подновяването на договори, условията за участие, изискваните минимални нива на възможности, общия прогнозен обем на поръчката и т.н. може да се намери в спецификациите, достъпни на гореспоменатата интернет страница. Няма да се издава версия на хартиен формат. Сертифициран по EMAS от 2005 г., OIB приема природосъобразно отношение. EMAS е схемата за управление по околна среда и одит, доброволният инструмент на ЕС, използван от организациите да подобрят своето въздействие върху околната среда;
5) Изпълнителните агенции могат да бъдат включени в поръчката като възлагащи органи (в рамките на лимит от 10% от общата стойност на поръчката и за всички изпълнителни агенции, взети заедно), ако по време на публикуването на тази покана за участие в търг, те все още не са били официално създадени или не са в процес на създаване и следователно в документите на поканата за участие в търг не може да се укаже официално наименование;
6) За допълнителна информация относно участие в покани за участие в търг и в поредицата от процедури за възлагане на обществени поръчки на Службата за инфраструктура и логистика (OIB), моля, проверете „Ръководство за оференти“ (Guide des soumissionnaires) и брошурата „Да правиш бизнес с Европейската комисия“ (Avoir la Commission européenne comme client), достъпни чрез препратката: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
7) Тази поръчка е предмет на съвместно възлагане, в което участват 18 други институции и агенции като възлагащи органи (вж. поканата за участие в търг).

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Общ съд
Пощенски адрес
Rue du Fort Niedergrünewald
Град
Luxembourg
Пощенски код
L-2925
Държава
LUXEMBOURG
Телефон
+352 43031
Електронна поща
[email protected]
Факс
+352 43032100
Интернет адрес
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Официално наименование
-
Пощенски адрес
-
Град
-
Пощенски код
-
Държава
-
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:   В рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито прекъсва този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование
-
Пощенски адрес
-
Град
-
Пощенски код
-
Държава
-
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-

VI.4.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18-07-2018