Европейски комитет на регионите (КР)
Обявление за възложена поръчка

Монтаж на системи за измерване на електричество, енергия и обем

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование
Европейски комитет на регионите (КР)
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
Rue Belliard 101
Град
Bruxelles
Пощенски код
1040
код NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Лице за контакт
Direction logistique, unité programmation/Gestion financière et contractuelle
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-

Интернет адрес/и

Основен адрес:   http://www.cor.europa.eu

Адрес на профила на купувача:   http://www.cor.europa.eu

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане:   да

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:   -

Поръчката се възлага от централен орган за покупки:   не

I.4) Вид на възлагащия орган

Европейска институция/агенция или международна организация

I.5) Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Монтаж на системи за измерване на електричество, енергия и обем

Референтен номер:   CdR/DL/26/2017

II.1.2) Основен CPV код

Основен CPV код:   38550000 - Измервателни уреди

Допълнителен CPV код:   -

II.1.3) Вид на поръчка

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Тази поръчка се отнася за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за измерване на електричество, енергия и обем за оборудване за производство на топлинна енергия и оборудване за охлаждане, както и оборудване за разпределение на електроенергия, газ и вода във всички сгради в Брюксел, заети от Европейския комитет на регионите и Европейския икономически и социален комитет.

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:   не

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност:   680.000,00

Валута:   EUR

II.2) Описание

II.2.1) Наименование

-

Обособена позиция №:   -

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

Основен CPV код:   38421100 - Водомери

Допълнителен CPV код:   -

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Основно място на изпълнение:   Брюксел, Белгия

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Само за информация, поръчката ще включва:

— монтаж на електромери: приблизително 137 броя,

— монтаж на уреди за измерване на обем: приблизително 15 броя,

— монтаж на калориметри: приблизително 8 броя,

— монтаж на газомери: приблизително 0 броя.

(общ брой на уредите за измерване, които трябва да бъдат монтирани: 160 броя ),

— програмиране и обмен на информацията, които трябва да бъдат планирани (включително нови уреди за измерване, които ще бъдат монтирани): приблизително 192 броя,

— програмиране и обмен на информацията, които трябва да бъдат планирани (включително нови уреди за измерване, които ще бъдат монтирани): приблизително 21 броя,

— програмиране и обмен на информацията, които трябва да бъдат планирани (включително нови уреди за измерване, които ще бъдат монтирани): приблизително 22 броя,

— програмиране и обмен на информацията, които трябва да бъдат планирани (включително нови уреди за измерване, които ще бъдат монтирани): приблизително 5 броя.

(общ брой програмирания и обмен на информацията, които трябва да бъдат планирани (включително нови уреди за измерване, които ще бъдат монтирани): 240).

Изпълнението на настоящата поръчка ще включва по-конкретно следните услуги; този списък обаче не е изчерпателен:

— инвентаризация на обектите,

— дейности, включващи изолация и модификация на тръбопроводите,

— монтаж на уреди за измерване на електричество,

— монтаж на калориметрични уреди,

— монтаж на уреди за измерване на обем,

— монтаж на уреди за измерване на газ,

— дейности за възстановяване на съществуващите хидравлични вериги,

— електрически дейности,

— дейности по програмиране,

— операции по изпитване и въвеждане в експлоатация,

— окончателно почистване.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

II.2.11) Информация относно опциите

Опции:   не

Описание на опциите:   -

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:   не

II.2.14) Допълнителна информация

-

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение :   да

Установена е динамична система за покупки:   не

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Използван е електронен търг:   не

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA):   не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:   2017/S 152-314091

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

Обявлението обхваща прекратяването на динамичната система за покупки, публикувана с горепосоченото обявление за поръчка:   не

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за предварителна информация:   не

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №:   CdR/DL/26/2017

Обособена позиция №:   -

Наименование:   Монтаж на системи за измерване на електричество, енергия и обем

Възложена е поръчка/обособена позиция:   да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

07-12-2017

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти:   1

Брой на офертите, постъпили от МСП:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС:   0

Брой на офертите, получени по електронен път:   0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори:   не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
Cofely services
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
Bd Simon Bolivar 24
Град
Bruxelles
код NUTS
BE100
Пощенски код
1000
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция:   -

Обща стойност на поръчката/обособената позиция:   680.000,00 EUR

Най-ниска оферта:   -

Най-висока оферта:   -

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:   не

Дял:   -

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:   -

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация

-

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Общ съд
Пощенски адрес
Rue du Fort Niedergrünewald
Град
Luxembourg
Пощенски код
L-2925
Държава
LUXEMBOURG
Телефон
+352 4303-1
Електронна поща
[email protected]
Факс
+352 43032100
Интернет адрес
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Официално наименование
-
Пощенски адрес
-
Град
-
Пощенски код
-
Държава
-
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:   В рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование
-
Пощенски адрес
-
Град
-
Пощенски код
-
Държава
-
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-

VI.4.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21-12-2017

Приложение Г1 – обществени поръчки: Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/ЕС

Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на:

открита процедура:   не

ограничена процедура:   не

За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в директивата :   -

Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:

отсъствие на конкуренция по технически причини:   не

обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството или творческо изпълнение:   не

защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост:   не

Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата:   не

Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при строгите условия, указани в директивата:   не

Ново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи строителство/услуги и които са възложени в съответствие със строгите условия, указани в директивата:   -

Поръчка за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в конкурса за проект правила на победителя или на един от победителите в него:   -

Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса:   -

Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия:

от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност:   -

защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост:   -

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз

Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата:   не

3. Обяснение

-