Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Communications Networks, Content and Technology, Directorate F — Digital Single Market, Unit F.4 — Digital Economy and Skills
Διορθωτικό

Έρευνα επιχειρήσεων για τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών — CNECT/2020/OP/0004

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Communications Networks, Content and Technology, Directorate F — Digital Single Market, Unit F.4 — Digital Economy and Skills
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
-
Πόλη
Brussels
Ταχ. κωδικός
1049
Κωδικός NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Χώρα
BELGIQUE-BELGIË
Αρμόδιος για πληροφορίες
-
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο

Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_en

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: -

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος

Έρευνα επιχειρήσεων για τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών — CNECT/2020/OP/0004

Αριθμός αναφοράς: CNECT/2020/OP/0004

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 79310000 - Υπηρεσίες έρευνας αγοράς

Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV: -

II.1.3) Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή

Οι νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, τα μεγάλα σύνολα δεδομένων, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, η κβαντική, η νεφοϋπολογιστική, η αλυσίδα συστοιχιών, η τρισδιάστατη εκτύπωση αποκτούν όλο και µεγαλύτερη σηµασία στην καθημερινή ζωή των επιχειρήσεων και των ατόμων. Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλουν στην αειφορία και σε μια πιο «πράσινη» οικονομία.
Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν διαθέσιμα λεπτομερή στοιχεία σε επίπεδο κρατών μελών σχετικά με την υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών αλλά και σχετικά με άλλες πτυχές τους. Ορισμένες εκθέσεις και στατιστικά στοιχεία υπάρχουν ήδη, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου συλλογής δεδομένων.
Ο κύριος στόχος είναι να επιτευχθεί αξιόπιστη ποσοτική επισκόπηση σε επίπεδο κράτους μέλους σχετικά με την κατάσταση μιας επιλογής των προαναφερόμενων νέων τεχνολογιών και/ή να μετρηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλουν στη βιωσιμότητα (η μελέτη αυτή δεν αφορά τη βιωσιμότητα του τομέα των ΤΠΕ). Ο κατάλογος των τεχνολογιών μπορεί να διαφέρει από έτος σε έτος (δεδομένου ότι η μελέτη αυτή έχει δυνατότητα ανανέωσης δύο φορές μετά το πρώτο έτος).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.4.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης

20-03-2020

VI.4.6) Αναφορά αρχικής προκήρυξης

Σύνδεση TED eSender : -

Σύνδεση πελάτη TED eSender: -

Αριθ. αναφοράς της προκήρυξης: -

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 052-122414

Ημερομηνία αποστολής της αρχικής προκήρυξης:

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1) Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη

VII.1.1) Αναφορά αρχικής προκήρυξης

Τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή: όχι

Η δημοσίευση στο TED δεν ήταν συμβατή με τις αρχικές πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την αναθέτουσα αρχή: όχι

VII.1.2) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη

Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη

Αριθμός τμήματος
-
Αριθμός τμήματος
IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση
Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
14-04-2020 16:00
Διάβαζε:
21-04-2020 16:00

Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη

Αριθμός τμήματος
-
Αριθμός τμήματος
IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση
Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
16-04-2020 11:00
Διάβαζε:
23-04-2020 11:00

Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες

-