Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COMM — Communication, COMM.B.2 — Interinstitutional Relations, Corporate Contracts and EDCC
Διορθωτικό

Υπηρεσίες που συνδέονται με τη λειτουργία του Κέντρου Επαφής Europe Direct

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COMM — Communication, COMM.B.2 — Interinstitutional Relations, Corporate Contracts and EDCC
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
Rue de la Loi 56 (L-56), Wetstraat 56
Πόλη
Brussels
Ταχ. κωδικός
1049
Κωδικός NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Χώρα
BELGIQUE-BELGIË
Αρμόδιος για πληροφορίες
-
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο

Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: -

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος

Υπηρεσίες που συνδέονται με τη λειτουργία του Κέντρου Επαφής Europe Direct

Αριθμός αναφοράς: COMM/2020/OP/0015

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 79512000 - Κέντρο κλήσεων

Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV: -

II.1.3) Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή

Παροχή υπηρεσιών κέντρου επικοινωνίας για γενικές πληροφορίες από πολίτες σχετικά με τη λειτουργία και τις πολιτικές της ΕΕ και τις απαραίτητες υλικοτεχνικές ρυθμίσεις.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.4.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης

19-03-2020

VI.4.6) Αναφορά αρχικής προκήρυξης

Σύνδεση TED eSender : -

Σύνδεση πελάτη TED eSender: -

Αριθ. αναφοράς της προκήρυξης: -

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 044-102929

Ημερομηνία αποστολής της αρχικής προκήρυξης:

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1) Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη

VII.1.1) Αναφορά αρχικής προκήρυξης

Τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή: όχι

Η δημοσίευση στο TED δεν ήταν συμβατή με τις αρχικές πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την αναθέτουσα αρχή: όχι

VII.1.2) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη

Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη

Αριθμός τμήματος
-
Αριθμός τμήματος
IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση
Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
20-04-2020
Διάβαζε:
04-05-2020

Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη

Αριθμός τμήματος
-
Αριθμός τμήματος
IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση
Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
21-04-2020
Διάβαζε:
05-05-2020

Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες

-