Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Contract award notice

Vállalkozási szerződés „A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése” című TOP-6.3.3-15-SL1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében csapadékvíz elvezető rendszer

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Hivatalos név
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám
AK07442
Postai cím
Kossuth tér 9.
Város
Szolnok
Postai irányítószám
5000
NUTS-kód
HU322 - Jász-Nagykun-Szolnok
Ország
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy
Göblyös Imre
Telefon
+36 56503810
E-mail
[email protected]
Fax
+36 56503515

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe:   http://www.szolnok.hu

A felhasználói oldal címe:   http://www.szolnok.hu

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.:   nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében – az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:   -

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.:   nem

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Regionális vagy helyi hatóság

I.5) Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés

Vállalkozási szerződés „A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése” című TOP-6.3.3-15-SL1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében csapadékvíz elvezető rendszer

Hivatkozási szám:   -

II.1.2) Fő CPV-kód

Fő CPV-kód:   45000000 - Építési munkák

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

II.1.4) Rövid meghatározás

Vállalkozási szerződés „A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése” című TOP-6.3.3-15-SL1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében csapadékvíz elvezető rendszer tervezésének és kivitelezésének elvégzésére II.

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll:   nem

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

Érték:   356.813.838,00

Pénznem:   HUF

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés

-

Rész száma:   -

II.2.2) További CPV-kód(ok)

Fő CPV-kód:   45221250 - Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45232400 - Szennyvízcsatorna építése
45232410 - Csatornahálózat építése
45232411 - Szennyvízcsővezeték építése
45247130 - Vízvezeték építése
45247112 - Vízelvezető csatorna építése
45111290 - Közmű-előkészítési munka
45231300 - Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232452 - Vízelvezetés
45111000 - Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45233220 - Közút burkolása
45233228 - Útburkolat építése
45233200 - Különféle útburkolatok
71322000 - Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód:   HU322 - Jász-Nagykun-Szolnok

A teljesítés fő helyszíne:   5000 Szolnok, 7356 hrsz, 7038 hrsz, 7198 hrsz, 7303 hrsz, 6831 hrsz, 7350/1 hrsz, 7326 hrsz, 6663 hrsz, 6693 hrsz, 7355/5 hrsz, hrsz, 6657 hrsz, 6656 hrsz, 6655 hrsz, 6654 hrsz, 6653 hrsz, 6652 hrsz,

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése

Vállalkozási szerződés „A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése” című TOP-6.3.3-15-SL1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében csapadékvíz elvezető rendszer tervezésének és kivitelezésének elvégzésére II.” az alábbiak szerint:
Komplett kiviteli tervdokumentáció készítése a MÉK „A kiviteli tervek tartalmi és formai követelményei” (2017.05.19.) elnevezésű szabályzat alapján.
A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer a MÁV Sporttelep csapadékvíz elvezetését – és ezáltal a VCSM ZRt. üzemeltetésében lévő egyesített rendszerű csatornák tehermentesítését -, valamint a Horog utca térségét és a Hant – Lomb – Kőrösi utcák által határolt területek és a MÁV Járműjavító felől érkező meglévő rendszer vízelvezetését biztosítja.
A tervezett csapadékvíz elvezető hálózat, a MÁV sporttelepről és a Horog utca térségéből érkező vizeket gravitációs úton vezeti el a Horog utca végén található átemelő műtárgyba. A Horog utcai átemelő nyomóvezetéken, a MÁV vágányok alatti keresztezést (sajtolás) követően csatlakozik a Csallóköz utcai gravitációs rendszerhez. A Csallóköz – Füge – Lomb – Kőrösi utcai gravitációs gerinc csatorna gyűjti össze a Kőrösi, Hant és Lomb utca közötti térség csapadékvizét. Ez a gerinc, a meglévő Ø120 beton csapadékvíz csatornára köt, mely a 6699 hrsz. ingatlanon keresztül köt a Görbe-éri nyílt burkolt árok szakaszba. A csatlakozási pont a meglévő rendszer 6699 hrsz-ú ingatlanán fekvő tisztító aknája.
A Görbe-éri bevezetés burkolt medrű 1:1,5-es hajlású árok becsatlakozással történik. A befogadó csatorna a mederkotrást követően a becsatlakozástól két irányba 37-37m hosszban, valamint a kotrási szakasz végén, 10 m hosszban beton lapburkolat borítással kerül kialakításra.
A befogadó csatorna (Görbe-ér) 975 m hosszban meder kotrás elvégzésével tározó térfogat alakítható ki, így ezen a tározó szakaszon 590 m3 vízvisszatartás érhető el. A lapburkolattal ellátott szakaszok végétől, a burkolat irányában 5 méterre monolit vasbeton bukó műtárgy kerül kialakításra.
A tervezett létesítmény a gerincvezeték kiépítését tartalmazza. A meglévő rákötések (víznyelők, burkolt árkok) azonos szinten kerülnek csatlakozásra.
A tervezett nyomvonal 1100 m aszfalt burkolatú útszakaszt érint. Az utak önkormányzati kezelésben vannak. A burkolat helyreállítását a vezeték kiépítést követően el kell végezni.
A tervezett rendszer 3 szakaszból kerül kialakításra.
Első szakasz a Horog utcában kerül kialakításra a meglévő csapadékvíz csatorna helyén. A szakasz 3‰ eséssel kerül kialakításra a Horog utca végén elhelyezett csapadékvíz átemelő műtárgyig. A Horog utca kapcsolódó utcái a meglévő bekötések helyén tisztítóakna elhelyezésével tudnak a tervezett rendszerre rákötni. A tervezett csatorna DN600 ÜPE csőből, 3,60 m-es átlag mélységben és 435 m hosszban kerül kialakításra. A tervezett tisztító aknák előregyártott rendszerűek, Ø120 cm átmérőjű aknaalj elemekkel kerülnek kialakításra. Az utcában több meglévő közmű helyezkedik el, többek között egy Ø500 azbesztcement regionális szennyvíz nyomóvezeték, mellyel párhuzamosan épül a tervezett csatorna. A meglévő közművek védelmét figyelembe véve rollbox rendszerű munkaárok dúcolat kerül alkalmazásra.
Második szakasz a MÁV Zrt. által üzemeltetett Horog utcai és MÁV Járműjavító területén elhelyezkedő iparvágányok alatt vezet. Ahol a DN400 ÜPE anyagú nyomócső, DN600 sajtolható védőcsőbe kerül elhelyezésre.
Harmadik szakasz a Csallóköz – Füge – Lomb – Kőrösi utcákon a befogadóig tart. A csatorna esése 1-3‰, hossza 730 m. A tervezett csatorna a 6699 hrsz.-ú magántelken elhelyezkedő Ø120 beton csatorna aknájába köt be, a meglévő (elbontandó) csatorna nyomvonalán. Ugyancsak ebbe a tisztítóaknába köt a Kőrösi út É-i irányából és a MÁV Járműjavító üzem rendszere is.
A karakterkorlátozás miatt a részletes leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár - Súlyszám:   70

Minőségi kritérium - Név:   Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték)  / Súlyszám:   10

Minőségi kritérium - Név:   Többlet jótállási idő vállalása (hónap, maximum 12 hónap)  / Súlyszám:   20

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:   nem

Opciók ismertetése:   -

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:   igen

II.2.14) További információk

-

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul:   nem

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra:   nem

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak:   nem

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik:   igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:   2017/S 131-267337

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása:   nem

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket :   nem


V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:   1

Rész száma:   1

Elnevezés:   Vállalkozási szerződés „A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése” című TOP-6.3.3-15-SL1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében csapadékvíz elvezető rendszer

Szerződés/rész odaítélésre került:   igen

V.2) Az eljárás eredménye Rész száma: 1

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma

21-01-2020

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:   3

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:   0

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:   0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el:   nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név
Duna Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
Béke utca 150.
Város
Tiszakécske
NUTS-kód
HU331
Postai irányítószám
6060
Ország
MAGYARORSZÁG
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-
A nyertes ajánlattevő kkv
nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:   357.722.620,00 HUF

A szerződés/rész végleges összértéke:   356.813.838,00 HUF

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:   igen

Arány:   -

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:   Ideiglenes-, végleges forgalomtechnikai munkák egyes részfeladatai; ideiglenes víz-, áram nyerési lehetőségek kialakítási munkáinak egyes részfeladatai; közműkiváltási munkák egyes részfeladatai; földmunkák egyes részfeladatai; dúcolási, zsaluzási munkák egyes részfeladatai; mélyalapozás egyes részfeladatai; víztelenítési munkák egyes részfeladatai; növénytelepítési, parkkiépítési munkák


VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) További információk

1.Ajánlattevő neve: Duna Aszfalt Kft.
Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Adószáma: 11426628-4-03
2.Ajánlattevő neve: Colas Út Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
Adószám: 14904134-2-44
3.Ajánlattevő neve: Aqua-General Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34.
Adószám: 13445762-2-09
Nyertes ajánlattevő neve: Duna Aszfalt Kft.
Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Adószáma: 11426628-4-03

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím
Riadó utca 5.
Város
Budapest
Postai irányítószám
1026
Ország
MAGYARORSZÁG
Telefon
+36 18828594
E-mail
[email protected]
Fax
+36 18828593
Internetcím
-

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név
-
Postai cím
-
Város
-
Postai irányítószám
-
Ország
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:   AKbt. 148. §-ában leírtak szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím
Riadó utca 5.
Város
Budapest
Postai irányítószám
1026
Ország
MAGYARORSZÁG
Telefon
+36 18828594
E-mail
[email protected]
Fax
+36 18828593
Internetcím
-

VI.4.5) E hirdetmény feladásának dátuma

06-04-2020

D1. melléklet – Általános beszerzés: Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása

1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása

Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be:

nyílt eljárás:   nem

meghívásos eljárás:   nem

A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint:   -

Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:

verseny hiánya technikai okokból:   nem

a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása:   nem

a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve:   nem

Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban:   nem

Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően:   nem

A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően:   -

Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés:   -

Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk :   -

Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés:

az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól:   -

a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve:   -

2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása

A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá:   nem

3. Magyarázat

-