Modification notice

Wybór pośredników finansowych w celu wdrażania instrumentu finansowego „Pożyczka standardowa – innowacyjna” w ramach Funduszu Funduszy Województwa Podkarpackiego

Services
Publication date
14-05-2021
Contracting authority
Bank Gospodarstwa Krajowego | 00-955 Warszawa, PL | Utilities | Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami
Subject codes (CPV)
66000000 - Financial and insurance services
Short content
Część VIII – w wysokości 7 000 000 PLN, obejmuje świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na utworzeniu, wdrożeniu i zarządzaniu instrumentem finansowym – Pożyczka standardowa – innowacyjna, polegającą w szczególności na udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 31 jednostkowych pożyczek o parametrach określonych w „Metryce instrumentu finansowego Pożyczka standardowa – innowacyjna” z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiającego do utworzonego instrumentu finansowego, uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 5 %), z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez co najmniej 31 przedsiębiorstwa z segmentu MŚP w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 651/2014. Według stanu na połowę okresu budowy portfela co najmniej 40 % Limitu Pożyczki standardowej – innowacyjnej powinno zostać wypłacone na przedsięwzięcia ostatecznych odbiorców przed upływem połowy okresu budowy portfela.
Awards

Lot VIII

Value
1.120.000,00 PLN
Companies
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | Rzeszów, PL
Changes
1. W związku z pkt 7 Preambuły, w § 6 ust. 6 umowy otrzymuje następujące brzmienie: Szczegółowe warunki i zasady udzielania przez pośrednika finansowego jednostkowych pożyczek w ramach limitu Pożyczki standardowej – innowacyjnej zostały określone w Metryce instrumentu finansowego – Pożyczka standardowa – innowacyjna stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 10 umowy. 2. W § 6 umowy dodaje się ust. 10 o następującym brzmieniu: Niezależnie od postanowień wynikających z załącznika nr 2 do umowy, Wykonawca w związku ze stanem pandemii Covid-19 stosuje do odwołania warunki dla instrumentu finansowego Pożyczka standardowa – innowacyjna z uwzględnieniem możliwości, o których mowa w pkt a–c: a) Możliwość zastosowania dodatkowej, 6-miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych, z wydłużeniem okresu finansowania (spłaty). b) Możliwość zastosowania wakacji kredytowych na okres 4 miesięcy dla spłaty rat kapitałowo-odsetkowych, z wydłużeniem okresu finansowania (spłaty) o czas wakacji kredytowych. c) Możliwość obniżenia oprocentowania pożyczki. 3. Z uwzględnieniem postanowień ust. 2, zmiany dotyczące warunków instrumentu finansowego obowiązują od dnia 20 marca 2020 r. i obejmują odpowiednio zawarte i nowe umowy inwestycyjne. Zmiana lub odwołanie warunków, o których mowa w ust. 2, nastąpi w formie pisemnej, w drodze aneksu do umowy. 4. Zmiany warunków w przypadku zawartych umów inwestycyjnych mogą nastąpić na wniosek ostatecznego odbiorcy i mogą być zastosowane pod warunkiem, że według oceny pośrednika finansowego ostateczny odbiorca wiarygodnie uzasadnił, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości. 5. Pośrednik finansowy posiada ponadto możliwość obniżenia oprocentowania wobec zaległości w spłacie pożyczek spowodowanych skutkami COVID-19 do poziomu stóp referencyjnych w ramach instrumentu finansowego oraz nie podejmowania działań windykacyjnych, do czasu zawarcia odpowiednich aneksów do umów inwestycyjnych. 6. Pośrednik finansowy uwzględnia konieczność odpowiedniego przeliczenia wartości udzielonej pomocy (jeśli dotyczy). Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.
Old value
1.120.000,00 PLN
New value
1.120.000,00 PLN
truck tower-crane sharing