Modification notice

Wybór pośrednika finansowego w zw. z unieważ. III postęp. o sygn. DZZK40DIF2018 na instrument finansowy Pożyczka standardowa – innowacyjna w ramach funduszu funduszy Województwa Podkarpackiego

Services
Publication date
14-05-2021
Contracting authority
Bank Gospodarstwa Krajowego | 00-955 Warszawa, PL | Utilities | Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami
Subject codes (CPV)
66000000 - Financial and insurance services
Short content
Wybór w trybie z wolnej ręki pośrednika finansowego w związku z unieważnieniem cz. III postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o sygn. DZZK/40/DIF/2018 na instrument finansowy Pożyczka standardowa – innowacyjna w ramach funduszu funduszy Województwa Podkarpackiego.
Awards
Value
2.240.000,00 PLN
Companies
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | 35-959 Rzeszów, PL
Changes
1. W związku z preambułą do umowy wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 7 ust. 1 umowy otrzymuje następujące brzmienie: „Pośrednik finansowy jest zobowiązany do realizacji łącznie następujących Wskaźników dotyczących wdrażania instrumentu finansowego: 1) wypłaty 100 % limitu Pożyczki standardowej – innowacyjnej oraz 100 % wkładu pośrednika finansowego, o którym mowa w § 3 ust. 9, na przedsięwzięcia ostatecznych odbiorców w okresie budowy portfela, zgodnie z zasadami i warunkami udzielania jednostkowych Pożyczek standardowych – innowacyjnych określonymi w niniejszej umowie oraz załącznikach; 2) co najmniej 40 % limitu Pożyczki standardowej – innowacyjnej powinno zostać wypłacone na przedsięwzięcia ostatecznych odbiorców przed upływem połowy okresu budowy portfela; 3) liczba udzielonych jednostkowych Pożyczek standardowych – innowacyjnych wynosi co najmniej 62; 4) liczba przedsiębiorstw z segmentu MŚP otrzymujących wsparcie wynosi co najmniej 62”; 2) zmianie ulega Załącznik nr 2 – „Metryka instrumentu finansowego – Pożyczka standardowa – innowacyjna”, i otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 1 do niniejszego aneksu. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.
Old value
2.240.000,00 PLN
New value
2.240.000,00 PLN
truck tower-crane sharing