Modification notice

Wybór pośredników finansowych w celu wdrażania instrumentu finansowego „Pożyczka standardowa – innowacyjna” w ramach Funduszu Funduszy Województwa Podkarpackiego

Services
Publication date
14-05-2021
Contracting authority
Bank Gospodarstwa Krajowego | 00-955 Warszawa, PL | Utilities | Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami
Subject codes (CPV)
66000000 - Financial and insurance services
Short content
Część VIII – w wysokości 7 000 000 PLN, obejmuje świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na utworzeniu, wdrożeniu i zarządzaniu instrumentem finansowym – Pożyczka standardowa – innowacyjna, polegającą w szczególności na udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 31 jednostkowych pożyczek o parametrach określonych w „Metryce instrumentu finansowego Pożyczka standardowa – innowacyjna” z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiającego do utworzonego instrumentu finansowego, uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 5 %), z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez co najmniej 31 przedsiębiorstwa z segmentu MŚP w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 651/2014. Według stanu na połowę okresu budowy portfela co najmniej 40 % limitu Pożyczki standardowej – innowacyjnej powinno zostać wypłacone na przedsięwzięcia ostatecznych odbiorców przed upływem połowy okresu budowy portfela.
Awards

Lot VIII

Value
1.120.000,00 PLN
Companies
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | Rzeszów, PL
Changes
1. W związku z Preambułą, do umowy wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 7 ust. 1 umowy otrzymuje następujące brzmienie: „Pośrednik finansowy jest zobowiązany do realizacji łącznie następujących wskaźników dotyczących wdrażania instrumentu finansowego: 1) wypłaty 100 % limitu Pożyczki standardowej – innowacyjnej oraz 100 % wkładu pośrednika finansowego, o którym mowa w § 3 ust. 9 na przedsięwzięcia ostatecznych odbiorców w okresie budowy portfela, zgodnie z zasadami i warunkami udzielania jednostkowych Pożyczek standardowych – innowacyjnych określonymi w niniejszej umowie oraz załącznikach; 2) co najmniej 40 % limitu Pożyczki standardowej – innowacyjnej powinno zostać wypłacone na przedsięwzięcia ostatecznych odbiorców przed upływem połowy Okresu budowy portfela; 3) liczba udzielonych jednostkowych Pożyczek standardowych – innowacyjnych wynosi co najmniej 31; 4) liczba przedsiębiorstw z segmentu MŚP otrzymujących wsparcie wynosi co najmniej 31.” 2) Zmianie ulega załącznik nr 2 – Metryka instrumentu finansowego – Pożyczka standardowa – innowacyjna, i otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 1 do niniejszego aneksu. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.
Old value
1.120.000,00 PLN
New value
1.120.000,00 PLN
truck tower-crane sharing