Modification notice

Wybór pośredników finansowych w celu wdrażania instrumentu finansowego „Pożyczka Standardowa – Innowacyjna” w ramach funduszu funduszy Województwa Podkarpackiego

Services
Publication date
14-05-2021
Contracting authority
Bank Gospodarstwa Krajowego | 00-955 Warszawa, PL | Utilities | Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami
Subject codes (CPV)
66000000 - Financial and insurance services
Short content
Część IV – w wysokości 12 000 000 PLN, obejmuje świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na utworzeniu, wdrożeniu i zarządzaniu instrumentem finansowym Pożyczka Standardowa – Innowacyjna, polegającą w szczególności na udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 53 jednostkowych pożyczek o parametrach określonych w „Metryce instrumentu finansowego – Pożyczka Standardowa – Innowacyjna” z wkładu finansowego wniesionego z funduszu funduszy przez Zamawiającego do utworzonego instrumentu finansowego, uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 5 %), z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez co najmniej 53 przedsiębiorstwa z segmentu MŚP w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia 651/2014. Według stanu na połowę okresu budowy portfela co najmniej 40 % limitu Pożyczki Standardowej – Innowacyjnej powinno zostać wypłacone na przedsięwzięcia ostatecznych odbiorców przed upływem połowy okresu budowy portfela.
Awards

Lot IV

Value
2.160.000,00 PLN
Companies
Regionalna Izba Gospodarcza | Stalowa Wola, PL
Changes
W związku z preambułą oraz mając na uwadze zapisy § 23 ust. 1 pkt 6 umowy Operacyjnej nr 2/RPPK/4018/2018/IV/DIF/122, w umowie wprowadza się następujące zmiany: 1. § 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: Okres obowiązywania umowy określony zostaje jako okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2034 r., z zastrzeżeniem tych postanowień, które ze względu na swój cel obowiązują także po zakończeniu obowiązywania umowy, w szczególności postanowień § 15, § 18, § 19 umowy. 2. W § 6 ust. 6 umowy otrzymuje następujące brzmienie: Szczegółowe warunki i zasady udzielania przez pośrednika finansowego jednostkowych pożyczek w ramach limitu Pożyczki Standardowej – Innowacyjnej zostały określone w metryce instrumentu finansowego – Pożyczka Standardowa – Innowacyjna stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 3. W § 6 skreśla się ust. 10. 4. W § 10 ust. 1 umowy otrzymuje następujące brzmienie: Pułap szkodowości jaki pośrednik finansowy może pokryć ze środków instrumentu finansowego w udziale funduszu funduszy, wynosi nie więcej niż 25 % limitu Pożyczki Standardowej – Innowacyjnej. 5. Załącznik nr 2 – Metryka instrumentu finansowego Pożyczka Standardowa – Innowacyjna, w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 1 do niniejszego aneksu. 6. Załącznik nr 10 do umowy – karta produktu, w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 2 do niniejszego aneksu. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
Old value
2.160.000,00 PLN
New value
2.160.000,00 PLN
truck tower-crane sharing