Modification notice

Wybór pośrednika finansowego w zw. z unieważnieniem cz. III postęp. o sygn. DZZK/40/DIF/2018 naIF „Pożyczka standardowa – innowacyjna” w ramach Funduszu Funduszy Województwa Podkarpackiego

Services
Publication date
14-05-2021
Contracting authority
Bank Gospodarstwa Krajowego | 00-955 Warszawa, PL | Utilities | Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami
Subject codes (CPV)
66000000 - Financial and insurance services
Short content
Wybór w trybie z wolnej ręki pośrednika finansowego w związku z unieważnieniem cz. III postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o sygn. DZZK/40/DIF/2018 na instrument finansowy „Pożyczka standardowa – innowacyjna” w ramach Funduszu Funduszy Województwa Podkarpackiego.
Awards
Value
2.240.000,00 PLN
Companies
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A | 35-959 Rzeszów, PL
Changes
W związku z Preambułą oraz mając na uwadze zapisy § 23 ust. 1 pkt 6 umowy operacyjnej nr 2/RPPK/14418/2018/0/DIF/150, w umowie wprowadza się następujące zmiany: 1. § 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: Okres obowiązywania umowy określony zostaje jako okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2034 r., z zastrzeżeniem tych postanowień, które ze względu na swój cel obowiązują także po zakończeniu obowiązywania umowy, w szczególności postanowień § 15, § 18, § 19 umowy. 2. W § 6 ust. 6 umowy otrzymuje następujące brzmienie: Szczegółowe warunki i zasady udzielania przez pośrednika finansowego jednostkowych pożyczek w ramach limitu Pożyczki standardowej – innowacyjnej zostały określone w Metryce instrumentu finansowego – Pożyczka standardowa – innowacyjna stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 3. W § 6 skreśla się ust. 10. 4. W § 10 ust. 1 umowy otrzymuje następujące brzmienie: Pułap szkodowości jaki pośrednik finansowy może pokryć ze środków instrumentu finansowego w udziale Funduszu Funduszy, wynosi nie więcej niż 25 % limitu Pożyczki standardowej – innowacyjnej. 5. Załącznik nr 2 – Metryka instrumentu finansowego Pożyczka standardowa – innowacyjna, w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 1 do niniejszego aneksu. 6. Załącznik nr 10 do umowy – Karta produktu, w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 2 do niniejszego aneksu. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
Old value
2.240.000,00 PLN
New value
2.240.000,00 PLN
truck tower-crane sharing