Modification notice

Wybór pośrednika finansowego w zw. z unieważnieniem cz. V postęp. o sygn. DZZK/40/DIF/2018 na IF „Pożyczka Standardowa – Innowacyjna” w ramach Funduszu Funduszy Województwa Podkarpackiego

Services
Publication date
14-05-2021
Contracting authority
Bank Gospodarstwa Krajowego | 00-955 Warszawa, PL | Utilities | Departament Zarządania Zakupami i Kontraktami
Subject codes (CPV)
66000000 - Financial and insurance services
Short content
Wybór w trybie z wolnej ręki pośrednika finansowego w związku z unieważnieniem cz. V postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o sygn. DZZK/40/DIF/2018 na instrument finansowy „Pożyczka Standardowa – Innowacyjna” w ramach Funduszu Funduszy Województwa Podkarpackiego.
Awards
Value
1.700.000,00 PLN
Companies
Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach | 17-200 Starachowice, PL
Changes
1. W związku z Preambułą, do umowy wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 7 ust. 1 umowy otrzymuje następujące brzmienie: „Pośrednik finansowy jest zobowiązany do realizacji łącznie następujących wskaźników dotyczących wdrażania instrumentu finansowego: 1) wypłaty 100 % limitu Pożyczki Standardowej– Innowacyjnej oraz 100 % wkładu pośrednika finansowego, o którym mowa w § 3 ust. 9 na przedsięwzięcia ostatecznych odbiorców w okresie budowy portfela, zgodnie z zasadami i warunkami udzielania jednostkowych Pożyczek Standardowych – Innowacyjnych określonymi w niniejszej umowie oraz załącznikach; 2) co najmniej 40 % limitu Pożyczki Standardowej – Innowacyjnej powinno zostać wypłacone na przedsięwzięcia ostatecznych odbiorców przed upływem połowy okresu budowy portfela; 3) liczba udzielonych jednostkowych Pożyczek Standardowych – Innowacyjnych wynosi co najmniej 44; 4) liczba przedsiębiorstw z segmentu MŚP otrzymujących wsparcie wynosi co najmniej 44.” 2) Zmianie ulega: załącznik nr 2 – Metryka instrumentu finansowego – Pożyczka Standardowa – Innowacyjna, i otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 1 do niniejszego aneksu. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.
Old value
1.700.000,00 PLN
New value
1.700.000,00 PLN
truck tower-crane sharing