Stad Genk
Avis de marché

Uitwerken van een ruimtelijk – economische visie voor de herontwikkeling van shopping 2 en de verbetering van de verbinding met het stadscentrum, shopping 1 en de Molenstraat

De opdracht omvat de ontwikkeling van een vernieuwend, kwaliteitsvol en realiseerbaar ruimtelijk/economisch totaalconcept voor Shopping 2, waarmee Genk zich kan onderscheiden van klassieke retailprojecten. We vragen te onderzoeken of en op welke wijze de ontwikkeling van S2 een profiel kan krijgen dat gebaseerd is op het nieuwe gebruik van het stadscentrum voor handel, horeca, beleving, ... waarin zowel het multiculturele en multiculinaire karakter van de stad een basis kan vormen voor een kwaliteitsvolle authentieke inpassing van ‘de mix van handels- en horecaculturen’ in het stadscentrum alsook de inpassing van nieuwe vormen van ambachtelijke stadskern-economie, ... waardoor
Shopping 2 een sterk verbindend element vormt in het handels en horeca-aanbod van het Genkse stadscentrum. De ontwikkeling dient te gebeuren op een creatief-innovatieve manier.

Publicatiedatum
22-03-2016
Deadline
03-05-2016 om 09:30
Opdrachtcodes (CPV)
79310000 - Uitvoeren van marktonderzoek
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71400000 - Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
79300000 - Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 8
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Genk
Postadres
Stadsplein 1, 3600 Genk, BE
Contactpunt(en)
De heer Robrecht Exelmans

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. Dit wordt bekrachtigd door de bijlage B: verkaring op eer, ondertekend in te dienen.
De opdrachtgever kan, voor zover dit nodig wordt geacht, bijkomende stukken opvragen.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.

Eventuele minimumeisen:

nihil

Vakbekwaamheid

zie bestek
het team zal bestaan uit minstens :
één hoofdontwerper ( architect, urban planner, product of interior designer )
één specialist of consultant in handelsontwikkeling.

Eventuele minimumeisen:

beroepskwalificaties aan te tonen.
minstens 2 referenties (max 3 A4 pagina’s per referentie)