Avis de marché

Oproep tot kandidaatstelling - Renovatie en uitbreiding van overdekte sportinfrastructuur door middel van een DB-opdracht

Travaux
Date publication
26-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure impliquant des négociations
Pouvoirs adjudicateurs
AGB Lille | 2275 Lille, BE | Agence/office régional(e) ou local(e) | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
45212225 - Travaux de construction de palais des sports
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
71220000 - Services de création architecturale
71221000 - Services d'architecte pour les bâtiments
71223000 - Services d'architecte pour des travaux d'extension de bâtiment
71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
71242000 - Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts
71243000 - Projets de plans (systémes et intégration)
71244000 - Calcul des coûts, contrôle des coûts
71247000 - Supervision des travaux de construction
71248000 - Supervision du projet et documentation
71250000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage
71251000 - Services d'architecture et de métrage vérification
71300000 - Services d'ingénierie
71310000 - Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction
71311000 - Services de conseil en génie civil
Contenu bref
Reeds enkele jaren is gebleken dat er een structureel tekort is aan overdekt sportinfrastructuur in de gemeente Lille. Teneinde de noden en behoeften in kaart te brengen, is het gemeentebestuur een informatieronde gestart bij de gebruikers en het personeel van de huidige sportinfrastructuur. Uit deze informatieronde is gebleken dat een uitbreiding en renovatie van de sporthal Balsakker een oplossing zou kunnen betekenen. De uitvoering dient evenwel te gebeuren met een zo groot mogelijke toekomstvisie : flexibiliteit en uitbreidingsmogelijkheden van de sporthal, waarbij de cafetaria als centraal middelpunt fungeert, zijn voor de Aanbestedende Overheid zeer belangrijk.
Voor de toepassing van de reglementering op overheidsopdrachten wordt deze Opdracht als een overheidsopdracht voor aanneming van werken in de zin van de Overheidsopdrachtenwet 2006 beschouwd. De Opdracht heeft echter zowel betrekking op het ontwerp als de bouw (renovatie en uitbreiding) van overdekt sportinfrastructuur (DB-Opdracht).
De Aanbestedende Overheid heeft voor de uitvoering van de Opdracht een maximum budget van 2.250.000 euro (excl. BTW) voorzien.
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
De Kandidaat zal zijn financiële en economische draagkracht aantonen aan de hand van een bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in Bijlage 2.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Aannemer:
- Bewijsstukken voor de erkenning van de aannemer (minimum erkenning D1 klasse 6
- Drie relevante referenties van gelijkaardige opdrachten inzake overdekte sportinfrastructuur, uitgevoerd gedurende de laatste 10 jaar voorafgaand aan de Aankondiging van de Opdracht, met een minimale investeringskost (totaal bouwbudget) van 2.250.000,00 Euro (excl. BTW). De referenties worden verplicht ingediend volgens de template in Bijlage 4. De referenties worden verplicht gestaafd door een attest van goede uitvoering afgeleverd door de bouwheer.
Architect:
- De inschrijving van de architect op het Tableau van de Orde van Architecten (minimumvoorwaarde).
- Drie relevante referenties van gelijkaardige opdrachten inzake ontwerp van overdekt sportinfrastructuur, uitgevoerd gedurende de laatste 10 jaar voorafgaand aan de Aankondiging van de Opdracht, met een minimale investeringskost (totaal bouwbudget) van 2.250.000,00 Euro (excl. BTW). De referenties worden verplicht ingediend volgens de template in bijlage 4. De referenties worden verplicht gestaafd door een attest van goede uitvoering afgeleverd door de bouwheer.
Ingenieursbureaus:
Er worden referenties opgegeven voor volgende disciplines:
- INGENIEUR TECHNIEKEN: Drie relevante referenties die betrekking hebben op vergelijkbare infrastructuur, waarbij duurzaamheid en toepassing van innovatieve technieken een wezenlijk deel van uitmaken, uitgevoerd gedurende de laatste 10 jaar voorafgaand aan de Aankondiging van de Opdracht, met een minimale investeringskost (totaal bouwbudget) van 2.250.000,00 Euro (excl. BTW). De referenties worden verplicht ingediend volgens de template in bijlage 4. De referenties worden verplicht gestaafd door een attest van goede uitvoering afgeleverd door de bouwheer.
- INGENIEUR STABILITEIT: Drie relevante referenties die betrekking hebben op vergelijkbare infrastructuur, uitgevoerd gedurende de laatste 10 jaar voorafgaand aan de Aankondiging van de Opdracht, met een minimale investeringskost (totaal bouwbudget) van 2.250.000,00 Euro (excl. BTW). De referenties worden verplicht ingediend volgens de template in bijlage 4. De referenties worden verplicht gestaafd door een attest van goede uitvoering.
- INGENIEUR AKOESTIEK: Drie relevante referenties die betrekking hebben op vergelijkbare infrastructuur, uitgevoerd gedurende de laatste 10 jaar voorafgaand aan de Aankondiging van de Opdracht, met een minimale investeringskost (totaal bouwbudget) van 2.250.000,00 Euro (excl. BTW). De referenties worden verplicht ingediend volgens de template in bijlage 4. De referenties worden verplicht gestaafd door een attest van goede uitvoering
Ingeval één ingenieursbureau voor meerdere disciplines verantwoordelijk was in een referentieproject hoeft dit project slechts éénmaal toegevoegd te worden. Het zal desgevallend in rekening gebracht worden voor elke ingenieursdiscipline. Dit dient duidelijk weergegeven te worden in het selectiedossier.
Au minimum
Vereiste erkenning: D1 (Ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen) , Klasse 6
truck tower-crane sharing