Europeiska kommissionen, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D – Culture and Creativity
Avis d’attribution de marché

Genomförbarhetsstudie avseende: Music Moves Europe (Musik sätter Europa i rörelse) – genomförbarhetsstudien för upprättandet av ett europeiskt musikobservatorium, och en gapanalys av finansieringsbehov avseende musikbranschen

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser

Officiellt namn
Europeiska kommissionen, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D – Culture and Creativity
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
Rue Joseph II. 70
Ort
Brussels
Postnummer
1049
Nuts-kod
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
+32 22998243

Internetadress(er)

Allmän adress:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533

Upphandlarprofil:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533

I.2) Gemensam upphandling

Kontraktet inbegriper gemensam upphandling:   nej

Vid gemensam upphandling som omfattar olika länder – tillämplig nationell upphandlingslagstiftning:   -

Kontraktet tilldelas av en inköpscentral:   nej

I.4) Typ av upphandlande myndighet

EU-institution/EU-organ eller internationell organisation

I.5) Huvudsaklig verksamhet

Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen

Genomförbarhetsstudie avseende: Music Moves Europe (Musik sätter Europa i rörelse) – genomförbarhetsstudien för upprättandet av ett europeiskt musikobservatorium, och en gapanalys av finansieringsbehov avseende musikbranschen

Referensnummer:   EAC/14/2018

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod

Huvudsaklig CPV-kod:   71241000 - Genomförbarhetsstudie, rådgivning och analys

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.1.3) Typ av kontrakt

Tjänster

II.1.4) Kort beskrivning

Det övergripande syftet med denna upphandling är att utveckla en genomförbarhetsstudie för upprättandet av ett europeiskt musikobservatorium, samt att utföra en gapanalys av finansieringsbehov avseende musiksektorn.

II.1.6) Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar:   ja

II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)

Värde:   174.113,00

Valuta:   EUR


II.2) Beskrivning Del nr: 2

II.2.1) Benämning på upphandlingen

Analys av marknadstrender och luckor avseende finansieringsbehov för musikbranschen

Del nr:   2

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)

Huvudsaklig CPV-kod:   71241000 - Genomförbarhetsstudie, rådgivning och analys

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.2.3) Plats för utförande

Nuts-kod:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:   -

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen

Det första specifika syftet med denna undersökning är att tillhandahålla en uppskattning av konstläget avseende aktuella marknadstrender, utforska de möjligheter som erbjuds musiken genom den digitala ekonomin, särskilt i relation till rättvisare ersättningsstrukturer. För varje identifierad trend kommer studien att undersöka:
— Vad är för närvarande tillräckligt uppmärksammat av programmet Kreativa Europa och hur,
— Vad är för närvarande inte tillräckligt åtgärdat av de europeiska finansieringsinstrumenten och hur det kan åtgärdas av det program som efterträder detta,
— Tillhandahålla ett övertygande motivering för behovet av framtida stöd på europeisk nivå, och då med hänsyn tagen till principen om subsidiaritet samt den europeiska dimensionen.
Det andra specifika syftet med studien är att företa en grundlig intressentanalys genom att säkerställa transparens avseende identifiering och integrering av alla relevanta partners i musikbranschen med fokus på europeisk nivå.

II.2.5) Tilldelningskriterier

Kriterier nedan

II.2.11) Information om optioner

Option:   nej

Beskriv optionen:   -

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel:   ja

II.2.14) Kompletterande upplysningar

-


Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal:   nej

Ett dynamiskt inköpssystem har installerats:   nej

IV.1.6) Information om elektronisk auktion

En elektronisk auktion har använts:   nej

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling:   ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Meddelandenummer i EUT:   2018/S 092-207890

IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet

Meddelandet omfattar avslutande av det dynamiska inköpssystem som offentliggörs genom ovanstående meddelande om upphandling:   nej

IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Den upphandlande myndigheten kommer inte att tilldela några ytterligare kontrakt utifrån ovanstående förhandsmeddelande:   nej


Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:   EAC-2018-0507

Del nr:   2

Benämning på upphandlingen:   Analys av marknadstrender och luckor avseende finansieringsbehov för musikbranschen

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:   ja

V.2) Kontraktstilldelning Del nr: 2

V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

27-09-2018

V.2.2) Information om anbuden

Antal mottagna anbud:   0

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:   0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form:   0

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer:   nej

V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:   -

Kontraktets/delens totala värde:   -

Lägsta anbud:   -

Högsta anbud:   -

V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet:   ja

Andel:   12%

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:   -


Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar

-

VI.4) Överprövningsförfaranden

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn
Tribunalen
Postadress
Rue du Fort Niedergrünewald
Ort
Luxemburg
Postnummer
L–2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031
E-post
[email protected]
Fax
+352 43032100
Internetadress
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Behörigt organ vid medling

Officiellt namn
-
Postadress
-
Ort
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-

VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:   -

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn
-
Postadress
-
Ort
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-

VI.4.5) Datum då meddelandet sänts

12-11-2018

Bilaga D1 – Allmän upphandling: Motivering till varför kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Inga anbud eller inga lämpliga anbud/anbudsansökningar har lämnats i:

öppet förfarande:   nej

selektivt förfarande:   nej

Varorna i fråga framställs endast för forsknings-, experiment-, studie- eller utvecklingsändamål, i enlighet med villkoren i direktivet:   -

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl:

Konkurrens saknas av tekniska skäl:   nej

Upphandling som syftar till att skapa eller förvärva ett unikt konstverk eller en unik konstnärlig prestation:   nej

Skydd av ensamrätt, inklusive immateriella rättigheter:   nej

Synnerligen brådskande förfarande till följd av omständigheter som den upphandlande myndigheten inte har kunnat förutse och i enlighet med de strikta villkoren i direktivet:   nej

Ytterligare byggentreprenader/leveranser/tjänster som beställs från den ursprungliga entreprenören i enlighet med de strikta villkor som anges i direktivet:   nej

Nya byggentreprenader/tjänster, som är en upprepning av tidigare byggentreprenader/tjänster och beställs i enlighet med de strikta villkoren i direktivet:   -

Kontraktet är ett tjänstekontrakt som tilldelas vinnaren eller en av vinnarna i en projekttävling:   -

Upphandling av varor som är noterade och förvärvas på en råvarumarknad:   -

Kontraktet avser inköp av varor eller tjänster på särskilt gynnsamma villkor:

från en varuleverantör som slutgiltigt upphör med sin affärsverksamhet:   -

Skydd av ensamrätt, inklusive immateriella rättigheter:   -

2. Annan motivering till att kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning

Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde:   nej

3. Förklaring

-