De Vlaamse Waterweg nv
Rectificatif

Raamovereenkomst inzake het leveren van technische en administratieve bijstand voor het opmaken en opvolgen van ontwerp- of aanbestedingsprojecten

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer
0216.173.309_16711
Postadres
Havenstraat 44
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11298518
E-mail
[email protected]
Fax
+32 11221277

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlaamsewaterweg.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=322331

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst inzake het leveren van technische en administratieve bijstand voor het opmaken en opvolgen van ontwerp- of aanbestedingsprojecten

Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AAO-18-3004-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van de opdracht is het leveren van technische en administratieve bijstand bij onder meer: • Het opmaken en de opvolging van gedeeltelijke en/of volledige ontwerp- of aanbestedingsdossiers van verschillende infrastructuurprojecten van De Vlaamse Waterweg nv; • Het uitvoeren van studies;• De opvolging van de uitvoering van de infrastructuurprojecten. De opdracht wordt in twee percelen ingedeeld. Het eerste perceel betreft een bouwkundig gedeelte (wegenis, riolering, nieuwe gebouwen en renovatie van bestaande gebouwen, groenaanleg, ...), en een gedeelte inzake de speciale technieken (elektrische installaties, HVAC, sanitaire installaties, liften, …). Het tweede perceel heeft betrekking op de opvolging van de uitvoering van reeds lopende projecten van De Vlaamse Waterweg nv ontworpen door derden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06-11-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-529380

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 196-443319

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 09-10-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
12-11-2018 11:00
Te lezen:
19-11-2018 11:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
12-11-2018 11:00
Te lezen:
19-11-2018 11:00

Overige nadere inlichtingen

Het bestek AAO-18-3004 wordt aangepast als volgt: De openingszitting wordt verdaagd worden van maandag 12 november 2018 naar maandag 19 november 2018 om 11u. De inventaris van zowel perceel 1 als perceel 2 werd aangepast, met name: - In de inventaris van perceel 1 werd verduidelijkt dat nummer 1 van de indeling “aanpassingcoëfficiënten op het KVIV ereloonpercentage Barema B” en nummer 2 van de indeling “prestaties in regie” betrekking heeft op het bouwkundig gedeelte van perceel 1. Nummer 3 van de indeling “aanpassingcoëfficiënten op het KVIV ereloonpercentage Barema B” en nummer 4 van de indeling “prestaties in regie” heeft betrekking op het gedeelte speciale technieken van perceel 1. Meer informatie kan teruggevonden worden onder 1.3 voorwerp van de opdracht én de technische bepalingen van het bestek. - Er werden voor beide percelen kolommen in de inventaris toegevoegd en geschrapt. Zo moeten de inschrijvers bijkomend het KVIV ereloonpercentage van 2018 en hun aanpassingscoëfficiënt invullen in de inventaris. De kolom “eenheidsprijs/bedrag voluit geschreven” werd geschrapt. - In de inventaris van perceel 2 werd de (vermoedelijke) hoeveelheid van post 1 “studiekost ter aanvaarding van het dossier” aangepast naar 4 stuks. De inschrijver dient voor post 1 een eenheidsprijs op te geven ongeacht het feit dat het projecten van een verschillende omvang zullen zijn. In bijlage worden deze documenten toegevoegd.