Directie Vervoerinfrastructuur
Avis de marché – secteurs spéciaux

1.26.1.8. Uitbreiding van het hoogperformant openbaar vervoersnet naar het noorden van Brussel: Cost Control – Quantity Survey – Risk Management - Planning - Opdracht van diensten - Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Oproep tot kandidaten

Het Samenwerkingsakkoord Beliris van 15 september 1993 en zijn Bijakten, afgesloten tussen de Belgische Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voorziet verschillende initiatieven om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen.
De Directie Vervoerinfrastructuur van de FOD Mobiliteit en Vervoer is belast met de studie, controle en uitvoering van deze initiatieven (hierna Beliris genoemd).
Een van deze initiatieven betreft de studie en bouw van de nieuwe Metro Noord in Brussel.
Voor het project Metro Noord is Beliris op zoek naar een multidisciplinair team dewelke bijstand verleent op het vlak van Cost Control, Quantity Survey, Risk Management en Planning en dit tijdens één of meerdere fasen van de studies en werken.
Voornoemd team treedt op als expert dewelke een gefundeerd, onafhankelijk advies verschaft aan de (gedelegeerd) bouwheer, zijn lasthebbers (studiebureau, aannemers en leveranciers) en de betrokken belanghebbenden (bv.: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, MIVB).
Voornoemd team zal evenwel niet in de plaats treden van de (gedelegeerd) bouwheer, zijn team van projectleiders en de door de (gedelegeerd) bouwheer aangestelde lasthebbers (b.v.: studiebureaus of aannemers) voor de realisatie van het project Metro Noord.
Ter info: Het protocol van 30 november 2009 afgesloten tussen Beliris, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de MIVB bepaalt dat de MIVB de bouwheer is van de studies inzake Metro Noord en Beliris de gedelegeerd bouwheer van de studies inzake Metro Noord. De studies worden betaald door de MIVB, ook onderhavige studie, met financiering van Beliris. Het bouwheerschap en de financiering van de werken is vandaag nog niet bepaald.
Voor meer informatie m.b.t. het voorwerp van de opdracht, gelieve het bericht tot aankondiging te willen raadplegen dat gratis online beschikbaar is op de website https://enot.publicprocurement.be, in bijlage van onderhavige bekendmaking .

Publicatiedatum
24-03-2016
Deadline
02-05-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71250000 - Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles
71317000 - Advies inzake beveiliging en risicobeheersing
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71541000 - Bouwprojectenbeheer
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directie Vervoerinfrastructuur
Postadres
Voorlopig Bewindstraat, 9-15, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Directie Vervoerinfrastructuur
Ter attentie van
Mevrouw AC Bauduin

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Toegangsrecht (art. 66-71 KB 16 JULI 2012) :
Voor de offerten ingediend door tijdelijke verenigingen of feitelijke verenigingen zijn de bepalingen van deze afdeling ‘toegangsrecht’ individueel toepasselijk op alle deelnemers.
Impliciete verklaring op erewoord (art. 66, §4 KB 16 juli 2012)
Door eenvoudig deel te nemen aan een procedure tot gunning van een overheidsopdracht, verklaart de inschrijver zich niet in één van de uitsluitingsgevallen te bevinden als bedoeld in de artikelen 66-71 KB 16 juli 2012.
Nazicht van de persoonlijke toestand door de aanbestedende overheid
De aanbestedende overheid onderzoekt de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord in hoofde van de inschrijver wiens offerte het best gerangschikt is. Daartoe vraagt zij de betrokken inschrijver via de snelste middelen, en binnen de termijn die zij aanduidt, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan, en dat vóór elke beslissing over de gunning van de opdracht.De inlichtingen of documenten die de aanbestedende overheid in staat stellen de persoonlijke toestand van de kandidaten of inschrijvers te onderzoeken, zullen door deze aanbestedende overheid zelf via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders worden opgevraagd, indien deze via deze middelen kosteloos toegankelijk zijn.
Gevolgen van het onderzoek
Een inschrijver kan van de deelname aan een opdracht worden uitgesloten indien bij dit nazicht zou blijken dat de verklaring op erewoord niet overeenstemt met zijn persoonlijke toestand op de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes. Een regularisatie a posteriori is hoe dan ook onmogelijk.
Een dergelijke uitsluiting is eveneens mogelijk indien tijdens het verloop van de procedure zou blijken dat de persoonlijke toestand van de inschrijver niet meer in overeenstemming is met de verklaring op erewoord.
Betreffende het bewijs dat de inschrijvers hun verplichtingen hebben vervuld wat de sociale zekerheidsbijdragen betreft:
• De inschrijvers die personeel tewerkstellen dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheidsregeling moeten geen R.S.Z.-attest bij hun offerte voegen. Hun toestand zal rechtstreeks door de aanbestedende overheid worden gecontroleerd.
• De buitenlandse inschrijvers, of desgevallend zijn deelgenoten, die personeel tewerkstellen dat niet is onderworpen aan de Belgische sociale zekerheidsregeling dienen aan hun offerte het bewijs te voegen dat zij hun verplichtingen hebben vervuld overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn.

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval toont hij de BH aan dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om dergelijke middelen ter beschikking te stellen (art. 72 KB 16 juli 2012).
Omzetcijfer :
De inschrijver voegt een verklaring op eer bij zijn offerte, ondertekend door zijn boekhouder, waarbij deze laatste verklaart dat het jaarlijks omzetcijfer van de voorbije drie jaar (2013-2014-2015) meer dan € 1.000.000 excl. BTW bedroeg.

Vakbekwaamheid

De inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval toont hij de BH aan dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om dergelijke middelen ter beschikking te stellen (art. 72 KB 16 juli 2012).
Enkel de kandidaten die voldoen aan de vereisten van financiële- en economische draagkracht zullen onderworpen worden aan de analyse van de technische bekwaamheid.
A. REFERENTIES :
De inschrijver voegt bij zijn offerte volgende referenties:
- Een referentie-A inzake Cost Control;
- Een referentie-B inzake Quantity Survey;
- Een referentie-C inzake Riskmanagement;
- Een referentie-D inzake Planning.
De referenties dienen te zijn gerealiseerd tijdens de drie voorafgaande jaren. Met dit laatste wordt bedoeld: de opdrachten van werken waarnaar de referenties verwijzen inzake cost control, quantity survey, riskmanagement en planning zijn gestart, lopende of definitief opgeleverd in de drie jaar voorafgaand aan de publicatie van onderhavige opdracht.
De inschrijvers voegen per referentie volgende informatie bij hun offerte:
- De omschrijving van de opdracht met hierin ten minste verduidelijkt (max. 2 bladzijden A4): type of voorwerp van de opdracht, specifieke aanduiding datum en plaats der uitvoering diensten, bouwheer, bedrag van de honoraria zonder BTW;
- De documenten voorzien in art. 72, 7° van het K.B. van 15 juli 2011 (= attesten van goede uitvoering).
Opmerking 1: Een referentie dewelke betrekking heeft op een gecombineerde opdracht (A, B, C en/ of D) kan dienstdoen als respectievelijk referentie A, en/ of B, en/ of C en/ of D terzelfdertijd. In dat geval vermeldt de kandidaat in zijn kandidaatsdossier specifiek over welke combinatie van referenties het gaat.
Opmerking 2: De referenties worden als volgt ingediend: per referentie maximum 3 pagina’s (recto) formaat A4 (kleur of zwart-wit).
Opmerking 3: Indien de kandidaat meer dan 1 referentie per specialiteit (A, B, C of D) aanbrengt, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht om enkel de eerste referentie per specialiteit (A, B, C of D) in rekening te nemen.
Om geselecteerd te kunnen worden moeten de referenties voldoen aan de volgende MINIMUM CRITERIA:
- voor referentie A zie evaluatietabel in bijlage van onderhavige bekendmaking
- voor referentie B zie evaluatietabel in bijlage van onderhavige bekendmaking
- voor referentie C zie evaluatietabel in bijlage van onderhavige bekendmaking
- voor referentie D zie evaluatietabel in bijlage van onderhavige bekendmaking
Voor de rangschikking van de kandidaten worden voor de evaluatie van de referenties volgende BIJKOMENDE CRITERIA in acht genomen:
- voor referentie A zie evaluatietabel in bijlage van onderhavige bekendmaking
- voor referentie B zie evaluatietabel in bijlage van onderhavige bekendmaking
- voor referentie C zie evaluatietabel in bijlage van onderhavige bekendmaking
- voor referentie D zie evaluatietabel in bijlage van onderhavige bekendmaking
B. TEAM :
Het team belast met de uitvoering van de opdracht moet ten minste bestaan uit:
- Senior-projectleider Cost Control met een Master diploma en minstens 10 jaar nuttige ervaring inzake cost control met betrekking tot infrastructuurprojecten.
- Senior-projectleider Quantity Survey met een Master of Bachelor diploma gespecialiseerd inzake landmeetkunde en minstens 10 jaar nuttige ervaring als landmeter inzake de opmeting van gerealiseerde hoeveelheden.
Indien volgende bijkomende profielen worden toegevoegd aan het team dan kunnen er bijkomend punten toegekend worden in het kader van de selectiebeslissing (zie selectiebeslissing hieronder):
- Senior–teamleider met een Master diploma en minstens 10 jaar nuttige ervaring inzake het aansturen van projectteams inzake infrastructuurprojecten (10 punten).
- 2 junior-projectleiders Cost Control met een Master of Bachelor diploma en minstens 5 jaar nuttige ervaring inzake cost control met betrekking tot infrastructuurprojecten (5 punten per junior).
- Junior-projectleider Quantity Survey met een Master of Bachelor diploma gespecialiseerd inzake landmeetkunde en minstens 5 jaar nuttige ervaring als landmeter inzake de opmeting van gerealiseerde hoeveelheden (10 punten).
- Senior-projectleider Riskmanagement met een Master diploma en minstens 10 jaar nuttige ervaring inzake het toepassen van risico-analyse-methodes met betrekking tot infrastructuurprojecten (10 punten).
- Senior-projectleider Planning met een Master diploma en minstens 10 jaar nuttige ervaring inzake de realisatie, opvolging en bijsturing van planningen inzake infrastructuurprojecten (10 punten).
Opmerking: Met infrastructuurprojecten wordt bedoeld werken inzake burgerlijke bouwkunde en/ of gebouwen.
Elk van de hierboven vernoemde personen hebben een goede kennis van het gesproken en geschreven Frans en het Nederlands.
De inschrijver voegt bij zijn offerte:
- Een organigram met daarin schematisch voorgesteld het team dat onderhavige opdracht zal uitvoeren.
- De nodige curriculum vitae dewelke de voornoemde studie- en beroepskwalificaties aantonen.
- Een ere-verklaring n°1 waarbij hij stipuleert dat de projectleiders Cost Control en Quantity Survey hebben meegewerkt aan respectievelijk referentie A of B.
Rekening houdend met de eventuele invloed van de curriculum vitae op de selectiebeslissing zal aan de dienstverlener niet toegelaten worden om het voorgestelde personeel door andere te vervangen, behalve in geval van overmacht, waarover het Bestuur zal oordelen.
Selectiebeslissing
Beliris zal de kandidaten, die voldoen aan de vereisten van toegangsrecht, aan de minimum criteria voor de technische bekwaamheid (referenties) en aan de vereisten voor de beroepsbekwaamheid (team), rangschikken op basis van de punten toegekend aan de bijkomende criteria inzake de referenties en de bijkomende profielen van het team en zal de 4 best geklasseerden uitnodigen om een offerte in te dienen.