Европейска комисия, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D – Culture and Creativity
Avis d’attribution de marché

Проучване за приложимост относно: Music Moves Europe — Проучване за приложимост относно създаването на Европейска музикална обсерватория и анализ на недостига на финансиране за музикалния сектор

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование
Европейска комисия, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D – Culture and Creativity
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
Rue Joseph II. 70
Град
Brussels
Пощенски код
1049
код NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Лице за контакт
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
+32 22998243

Интернет адрес/и

Основен адрес:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533

Адрес на профила на купувача:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане:   не

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:   -

Поръчката се възлага от централен орган за покупки:   не

I.4) Вид на възлагащия орган

Европейска институция/агенция или международна организация

I.5) Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Проучване за приложимост относно: Music Moves Europe — Проучване за приложимост относно създаването на Европейска музикална обсерватория и анализ на недостига на финансиране за музикалния сектор

Референтен номер:   EAC/14/2018

II.1.2) Основен CPV код

Основен CPV код:   71241000 - Проучване за осъществимост, консултантски услуги, анализ

Допълнителен CPV код:   -

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

Общата цел на настоящата покана е да се изготви проучване за приложимост за създаването на Европейска обсерватория за музика и да се направи анализ на финансовите нужди на музикалния сектор.

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:   да

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност:   174.113,00

Валута:   EUR


II.2) Описание Обособена позиция №: 2

II.2.1) Наименование

Анализ на пазарните тенденции и недостига на финансиране в музикалния сектор

Обособена позиция №:   2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

Основен CPV код:   71241000 - Проучване за осъществимост, консултантски услуги, анализ

Допълнителен CPV код:   -

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Основно място на изпълнение:   -

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Първата специфична цел на проучването е да се предостави най-съвременна оценка на текущите пазарни тенденции, да се проучат възможностите, предлагани на музиката от цифровата икономика, особено във връзка с по-справедливи структури на възнагражденията. Проучването ще изследва всяка идентифицирана тенденция:
— какво понастоящем е достатъчно застъпено от програмата „Творческа Европа“ и как;
— какво понастоящем не е достатъчно застъпено от европейските инструменти за финансиране и как това би могло да бъде разрешено от нейната последваща програма;
— да се предоставят убедителни основания за необходимостта от бъдеща подкрепа на европейско равнище, като се вземат предвид принципът на субсидиарност и европейското измерение.
Втората специфична цел на проучването е да се извърши задълбочен анализ на заинтересованите страни, като се осигури прозрачност на идентифицирането и включването на всички заинтересовани партньори от музикалния сектор с акцент върху европейското ниво.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

II.2.11) Информация относно опциите

Опции:   не

Описание на опциите:   -

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:   да

II.2.14) Допълнителна информация

-


Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение :   не

Установена е динамична система за покупки:   не

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Използван е електронен търг:   не

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA):   да

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:   2018/S 092-207890

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

Обявлението обхваща прекратяването на динамичната система за покупки, публикувана с горепосоченото обявление за поръчка:   не

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за предварителна информация:   не


Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №:   EAC-2018-0507

Обособена позиция №:   2

Наименование:   Анализ на пазарните тенденции и недостига на финансиране в музикалния сектор

Възложена е поръчка/обособена позиция:   да

V.2) Възлагане на поръчката Обособена позиция №: 2

V.2.1) Дата на сключване на договора

27-09-2018

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти:   0

Брой на офертите, постъпили от МСП:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС:   0

Брой на офертите, получени по електронен път:   0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори:   не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция:   -

Обща стойност на поръчката/обособената позиция:   -

Най-ниска оферта:   -

Най-висока оферта:   -

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:   да

Дял:   12%

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:   -


Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация

-

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Общ съд
Пощенски адрес
Rue du Fort Niedergrünewald
Град
Luxemburg
Пощенски код
L–2925
Държава
LUXEMBOURG
Телефон
+352 43031
Електронна поща
[email protected]
Факс
+352 43032100
Интернет адрес
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Официално наименование
-
Пощенски адрес
-
Град
-
Пощенски код
-
Държава
-
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:   -

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование
-
Пощенски адрес
-
Град
-
Пощенски код
-
Държава
-
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-

VI.4.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12-11-2018

Приложение Г1 – обществени поръчки: Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/ЕС

Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на:

открита процедура:   не

ограничена процедура:   не

За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в директивата :   -

Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:

отсъствие на конкуренция по технически причини:   не

обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството или творческо изпълнение:   не

защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост:   не

Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата:   не

Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при строгите условия, указани в директивата:   не

Ново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи строителство/услуги и които са възложени в съответствие със строгите условия, указани в директивата:   -

Поръчка за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в конкурса за проект правила на победителя или на един от победителите в него:   -

Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса:   -

Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия:

от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност:   -

защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост:   -

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз

Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата:   не

3. Обяснение

-