Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Rectificatif

E313: Opmeting tussen knooppunt R1 en knooppunt Ranst

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 32246848
E-mail
[email protected]nderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=323023

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=323023

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

E313: Opmeting tussen knooppunt R1 en knooppunt Ranst

Referentienummer: AWV A'pen-X10-A13-119_1M3D8E-18-69-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De diensten omvatten:- het leveren van landmeetkundige diensten voor de opmeting van de bestaande toestand van de A13 tussen kilometerpunten 0 en 10,5 - beide rijrichtiingen.- het opzoeken en in kaart brengen van de eigendomsgrenzen,- Het leveren van de nodige begeleidende ondersteuning tijdens overlegvergaderingen, werkgroepen en stuurgroepen tussen de aanbestedende overheid (Vlaamse Gewest, Wegen en Verkeer Antwerpen), departement Mobiliteit en Openbare Werken, gemeente Vosselaar, en andere betrokken openbare instanties zoals de aanliggende gemeenten, private bedrijven en burgers, nutsmaatschappijen, politiezones;- Opstellen van overzichtsplannen van de bestaande nutsleidingen;- Opstellen van grensbepaling en rooilijnplannenVoor een uitgebreide omschrijving van het voorwerp van de opdracht wordt verwezen naar de technische bepalingen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

13-11-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-530189

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 201-456725

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 15-10-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
16-11-2018 10:00
Te lezen:
23-11-2018 10:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
16-11-2018 10:00
Te lezen:
23-11-2018 10:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
De publicatietermijn bedraagt 30 kalenderdagen conform art 36§4 Wet Overheidsopdrachten 17/6/2016.
Te lezen:
De publicatietermijn bedraagt 30 kalenderdagen conform art 36§4 Wet Overheidsopdrachten 17/6/2016. Wijzigingsbericht nr. 1 d.d. 13/11/2018: Document 'Wijzigingsbericht nr. 1 d.d. 13.11.2018_Toelichting - Vragen bij bestek.pdf' werd gepubliceerd. De aanbestedingsdatum wordt verdaagd naar 23/11/2018 om 10u00.

Overige nadere inlichtingen

Wijzigingsbericht nr. 1 d.d. 13/11/2018: Document 'Wijzigingsbericht nr. 1 d.d. 13.11.2018_Toelichting - Vragen bij bestek.pdf' werd gepubliceerd. De aanbestedingsdatum wordt verdaagd naar 23/11/2018 om 10u00.