VRT
Avis de marché

Controle organisme NH VRT

Voorwerp van deze diensten: ADNH 1601 - Controle organisme NH VRT.
Toelichting: De opdracht omvat het uitvoeren van een controleopdracht op het ontwerp en de uitvoering van de bouwwerken voor het omroepgebouw aan de Reyerslaan.
De controleopdracht kadert in het afsluiten van een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering van de bouwheer.

De opdracht wordt uitgevoerd met de Technical Inspection Service-methodologie (TIS-methodologie). De dienstverlener is TIS-gecertifieerd of in aanvraag.
De dienstverlener TIS werkt oplossingsgericht: het geeft de richting van een oplossing aan, het stelt de meest economische maatregelen voor bij het verhelpen van vastgestelde fouten en tekortkomingen, het neemt deel aan bijkomend overleg indien nodig om tot een oplossing te komen, op eigen initiatief of op vraag van de bouwheer, …
De TIS-methodologie omvat 5 zogeheten ‘Scopes’.
• Scope ‘Algemeen bouwkundig’ behoort niet tot de opdracht
• Post 1 (basisbestelling): Scope ‘Constructieve veiligheid na oplevering’
• Post 2 (verplichte optie): Scope ‘Brandveiligheid’
• Post 3 (basisbestelling): Scope ‘Bouwfysica’ met beperkte definitie
Post 3 (verplichte variante): Scope ‘Bouwfysica’ met originele definitie
• Post 4 (verplichte optie): Scope ‘Gebouwgebonden installaties’
De VRT zal niet noodzakelijk alle ’Scopes’ gunnen.
Bijkomende inlichtingen als bijlage:
1. TIS methodologie (Reglement_TIS_v3_0_ 20140324)
2. Relevante documenten van de Open Oproep 028
- Projectdefinitie (OO2801_VRT_2_Projectdefinitie_20141201)
- Programma van eisen (OO2801_VRT_3_1_PVE_tekstueel_20141201)
- Investeringsbedrag (OO2801_VRT_4_Investeringsbedrag_20141201)
3. Relevante documenten van het geselecteerde ontwerp:
- Grondplannen (ADNH 1601 – Grondplannen, ADNH 1601 – Snedes)
- Beschrijvende nota (OO2801_Beschrijvende nota team B)
4. Projectplanning (ADNH 1601 – Projectplanning)
5. Planning gunning TIS-opdracht (ADNH 1601 - Planning gunning TIS)
Plaats van dienstverlening: VRT, Auguste Reyerslaan 52 te 1043 Brussel
De aanbestedende overheid ziet er op toe dat deze opdracht wordt uitgevoerd met inachtname van de anti-discriminatiewetgeving.

Publicatiedatum
10-03-2016
Deadline
25-04-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
71250000 - Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles
71631300 - Technische controle van gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VRT
Postadres
Auguste Reyerslaan 52, 1043 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De heer Kevin Mariyo

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Het attest dat bewijst dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen inzake belastingen en heffingen (BTW) conform de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
- Voor de Belgische inschrijvers zal de aanbestedende overheid dit attest via Digiflow controleren.
* Een attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldaan heeft aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid.
- Voor de Belgische inschrijvers zal de aanbestedende overheid dit document via Digiflow controleren.
- De buitenlandse inschrijvers moeten een getuigschrift voorleggen dat door de bevoegde overheid van het betrokken land werd uitgereikt. Wanneer een dergelijk document niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of door een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.
* De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.
Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:
- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;
- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.
De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.
Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:
- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;
- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Economische en financiële draagkracht

* Een recente bankverklaring.
* Door een expliciete verklaring op eer verklaart de kandidaat zich niet in een uitsluitingsgrond te bevinden zoals bepaald in artikel 61 van het KB van 15 juli 2011 (zie bijlage B).
* Het getuigschrift van niet-faillissement of soortgelijke toestanden van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
- Voor de Belgische inschrijvers zal de aanbestedende overheid dit attest via Digiflow controleren. De buitenlandse inschrijvers moeten een getuigschrift voorleggen dat door de bevoegde overheid van het betrokken land werd uitgereikt. Wanneer een dergelijk document niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of door een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.
*Jaarrekening en balans van de voorbije drie jaren (2012 - 2013 - 2014); minimumeis: geen negatief eigen vermogen.

Eventuele minimumeisen:

* Zie publicatie.

Vakbekwaamheid

* Gegevens i.v.m. de studie- en beroepskwalificaties van de ondernemer en/of van het ondernemingskader, inzonderheid die van de verantwoordelijke voor de leiding van de uitvoering van de aanneming.
* De inschrijver is TIS gecertifieerd of doorloopt de procedure tot het behalen van het TIS-certificaat. Hij voegt de documenten toe om dit aan te tonen. Uiterlijk 4 maanden na de aanvang van de opdracht moet het TIS-certificaat behaald worden. De opdrachtgever kan de opdracht stopzetten indien het TIS-certificaat niet wordt behaald na 4 maanden. De dienstverlener zal geen enkele vergoeding ontvangen voor het stopzetten van de opdracht. De volledig afgewerkte, opgeleverde en goedgekeurde procesfasen worden vergoed. De VRT wordt eigenaar van alle rechten van de opgeleverde documenten.
* De dienstverlener heeft minimaal 20 ingenieurs full time equivalenten in dienst.
* Referenties:
De inschrijver heeft minimaal 1 controleopdracht voor elk van de volgende domeinen
- Constructieve veiligheid
- Brandveiligheid
- Bouwfysica
- Gebouwgebonden installaties
voor een gebouw met een waarde groter dan 10 M EUR uitgevoerd en opgeleverd in de laatste 3 jaar.
* De inschrijver heeft minimaal 2 controleopdrachten Constructieve veiligheid en Bouwfysica voor een gebouw met een waarde groter dan 35 M EUR uitgevoerd en opgeleverd in de laatste 5 jaar.
* De inschrijver heeft minimaal 1 controleopdracht Constructieve veiligheid en Bouwfysica voor een gebouw met een waarde groter dan 10 M EUR uitgevoerd dat ontworpen werd met behulp van BIM.

Eventuele minimumeisen:

Zie publicatie.