Euroopan komissio, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D – Culture and Creativity
Avis d’attribution de marché

Toteutettavuusselvitys aiheesta ”musiikki liikuttaa Eurooppaa” – selvitys eurooppalaisen musiikkiobservatorion toteuttamiskelpoisuudesta sekä musiikkialan rahoitustarpeiden kuiluanalyysi

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi
Euroopan komissio, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D – Culture and Creativity
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
Rue Joseph II. 70
Postitoimipaikka
Brussels
Postinumero
1049
NUTS-koodi
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Maa
BELGIQUE-BELGIË
Yhteyshenkilö
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
+32 22998243

Internetosoite (-osoitteet)

Pääasiallinen osoite:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533

Hankkijaprofiilin osoite:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533

I.2) Yhteishankinta

Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa:   ei

Mikäli kyseessä on yhteishankinta, johon osallistuu eri maita – sovellettava kansallinen hankintalaki:   -

Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö:   ei

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö

I.5) Pääasiallinen toimiala

Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi

Toteutettavuusselvitys aiheesta ”musiikki liikuttaa Eurooppaa” – selvitys eurooppalaisen musiikkiobservatorion toteuttamiskelpoisuudesta sekä musiikkialan rahoitustarpeiden kuiluanalyysi

Viitenumero:   EAC/14/2018

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Pääasiallinen CPV-koodi:   71241000 - Toteutettavuustutkimus, neuvontapalvelut, analyysit

Täydentävä CPV-koodi:   -

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Palvelut

II.1.4) Lyhyt kuvaus

Tämän tarjouspyynnön yleistavoitteena on laatia toteutettavuusselvitys eurooppalaisen musiikkiobservatorion toteuttamiskelpoisuudesta sekä suorittaa musiikkialan rahoitustarpeiden kuiluanalyysi.

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin:   kyllä

II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)

Arvo:   174.661,50

Valuutta:   EUR


II.2) Kuvaus Osa nro: 1

II.2.1) Nimi

Toteutettavuusselvitys eurooppalaisen musiikkiobservatorion perustamisesta

Osa nro:   1

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Pääasiallinen CPV-koodi:   79314000 - Toteutettavuustutkimus

Täydentävä CPV-koodi:   -

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Pääasiallinen suorituspaikka:   -

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Tämän selvityksen erityistavoitteena on analysoida eri mahdollisuuksia perustaa tällainen observatorio ja harjoittaa havainnointitoimintaa sen puitteissa. Esikuvina voidaan käyttää muiden eurooppalaisten (kulttuuri)obeservatorioiden antamia malleja ja erityisesti Euroopan audiovisuaalista observatoriota ottaen huomioon Euroopan musiikkialan erityispiirteet ja vaatimukset. Selvityksen tulisi keskittyä seuraaviin näkökohtiin:
— tulevan observatorion havainnointiala (mitä tulisi tutkia),
— tiedonsaannin puutteiden yksilöiminen,
— uskottavan observatoriotoiminnan kustannukset ja organisaatiorakenne.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet:   ei

Kuvaus mahdollisuuksista:   -

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan:   kyllä

II.2.14) Lisätiedot

-


IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen :   ei

Dynaaminen hankintajärjestelmä toteutettiin:   ei

IV.1.6) Tietoa sähköisestä huutokaupasta

Sähköistä huutokauppaa on käytetty:   ei

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta:   kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

Ilmoituksen numero EUVL:ssä:   2018/S 092-207890

IV.2.8) Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä

Ilmoitukseen liittyy edellä olevassa sopimusilmoituksessa julkaistun dynaamisen hankintajärjestelmän päättäminen:   ei

IV.2.9) Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

Hankintaviranomainen ei tee uusia sopimuksia edellä olevan ennakkoilmoituksen perusteella:   ei


V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:   EAC-2018-0409

Osa nro:   1

Nimi:   Toteutettavuusselvitys eurooppalaisen musiikkiobservatorion perustamisesta

Sopimus/osa tehdään:   kyllä

V.2) Sopimuksen tekeminen Osa nro: 1

V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä

27-09-2018

V.2.2) Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä:   0

Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:   0

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:   0

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa:   ei

V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:   -

Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   -

Alhaisin tarjous:   -

korkein tarjous:   -

V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa:   kyllä

Osuus:   10%

Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:   -


VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot

-

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi
Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite
Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka
Luxemburg
Postinumero
L–2925
Maa
LUXEMBOURG
Puhelin
+352 43031
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
+352 43032100
Internetosoite
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Sovittelusta vastaava elin

Virallinen nimi
-
Postiosoite
-
Postitoimipaikka
-
Postinumero
-
Maa
-
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
-
Faksi
-
Internetosoite
-

VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:   -

VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä

Virallinen nimi
-
Postiosoite
-
Postitoimipaikka
-
Postinumero
-
Maa
-
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
-
Faksi
-
Internetosoite
-

VI.4.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä

12-11-2018

Liite D1 – Julkiset hankinnat: Perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti

Yhtään tarjousta tai vaatimukset täyttävää tarjousta/osallistumishakemusta ei saatu:

avoimessa menettelyssä:   ei

rajoitetussa menettelyssä:   ei

Kyseiset tuotteet valmistetaan ainoastaan tutkimusta, kokeilua, kehittämistä tai tieteellistä tarkoitusta varten direktiivin ehtojen mukaisesti:   -

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä:

teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen:   ei

hankinta, jonka tarkoituksena on ainutkertaisen taideteoksen tai taiteellisen esityksen luominen tai hankkiminen:   ei

yksinoikeuksien suojelu, teollis- ja tekijänoikeudet mukaan luettuina:   ei

Hankintaviranomaisen kannalta ennalta arvaamattomista syistä aiheutunut äärimmäinen kiire direktiivissä asetettujen tiukkojen ehtojen mukaisesti:   ei

Alkuperäiseltä tavarantoimittajalta saataviin lisätoimituksiin sovelletaan direktiivissä asetettuja tiukkoja ehtoja:   ei

Kyse on uusista rakennusurakoista/palveluista, jotka ovat nykyisen rakennusurakan tai palvelun toistamista ja jotka tilataan direktiivissä asetettujen tiukkojen ehtojen mukaisesti:   -

Palveluhankintoja koskeva sopimus, joka tehdään suunnittelukilpailun sääntöjen mukaisesti voittajan tai yhden niistä kanssa:   -

Perushyödykemarkkinoilla noteerattujen ja sieltä hankittujen tavaroiden hankinta:   -

Tavaroiden tai palveluiden hankinta erityisen edullisin ehdoin:

liiketoimintansa lopullisesti päättävältä tavarantoimittajalta:   -

yksinoikeuksien suojelu, teollis- ja tekijänoikeudet mukaan luettuina:   -

2. Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan:   ei

3. Selitys

-