Európska komisia, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D – Culture and Creativity
Avis d’attribution de marché

Štúdia uskutočniteľnosti týkajúca sa: programu „Music Moves Europe“ – štúdia uskutočniteľnosti zriadenia Európskeho monitorovacieho úradu pre hudbu a analýza nedostatkov v potrebách financovania hudobného sektora

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1) Názov a adresy

Úradný názov
Európska komisia, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D – Culture and Creativity
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
Rue Joseph II. 70
Mesto/obec
Brussels
PSČ
1049
Kód NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktná osoba
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
+32 22998243

Internetová adresa (internetové adresy)

Hlavná adresa:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533

Adresa stránky profilu kupujúceho:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533

I.2) Spoločné verejné obstarávanie

Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie:   nie

V prípade spoločného verejného obstarávania zahŕňajúceho rôzne krajiny – platné vnútroštátne právne predpisy v oblasti verejného obstarávania:   -

Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán:   nie

I.4) Druh verejného obstarávateľa

Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia

I.5) Hlavná činnosť

Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov

Štúdia uskutočniteľnosti týkajúca sa: programu „Music Moves Europe“ – štúdia uskutočniteľnosti zriadenia Európskeho monitorovacieho úradu pre hudbu a analýza nedostatkov v potrebách financovania hudobného sektora

Referenčné číslo:   EAC/14/2018

II.1.2) Hlavný kód CPV

Hlavný kód CPV:   71241000 - Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza

Doplnkový kód CPV:   -

II.1.3) Druh zákazky

Služby

II.1.4) Stručný opis

Všeobecným cieľom tejto výzvy je vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti zriadenia Európskeho monitorovacieho úradu pre hudbu a vykonať analýzu nedostatkov v potrebách financovania hudobného sektora.

II.1.6) Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti:   áno

II.1.7) Celková hodnota obstarávania (bez DPH)

Hodnota:   174.661,50

Mena:   EUR


II.2) Opis Časť č.: 1

II.2.1) Názov

Štúdia uskutočniteľnosti zriadenia Európskeho monitorovacieho úradu pre hudbu

Časť č.:   1

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

Hlavný kód CPV:   79314000 - Štúdie realizovateľnosti

Doplnkový kód CPV:   -

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:   -

II.2.4) Opis obstarávania

Špecifickým cieľom štúdie je analyzovať rôzne scenáre zriadenia a fungovania monitorovacieho úradu vrátane zohľadnenia modelov z iných európskych (kultúrnych) monitorovacích úradov a najmä Európskeho audiovizuálneho monitorovacieho úradu po zohľadnení konkrétnych charakteristík a požiadaviek európskeho hudobného sektora. Štúdia by sa mala zamerať na tieto aspekty:
— rozsah pôsobnosti budúceho monitorovacieho úradu (aké údaje má pokrývať),
— identifikácia nedostatkov v dostupnosti údajov,
— náklady a organizačná báza pre dôveryhodnú funkciu monitorovacieho úradu.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Nižšie uvedené kritériá

II.2.11) Informácie o opciách

Opcie:   nie

Opis opcií:   -

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:   áno

II.2.14) Doplňujúce informácie

-


Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis

IV.1.1) Druh postupu

IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody:   nie

Bol vytvorený dynamický nákupný systém:   nie

IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii

Použila sa elektronická aukcia:   nie

IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní:   áno

IV.2) Administratívne informácie

IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:   2018/S 092-207890

IV.2.8) Informácie o ukončení dynamického nákupného systému

Oznámenie zahŕňa ukončenie dynamického nákupného systému zverejneného vyššie uvedeným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania:   nie

IV.2.9) Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia:   nie


Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.:   EAC-2018-0409

Časť č.:   1

Názov:   Štúdia uskutočniteľnosti zriadenia Európskeho monitorovacieho úradu pre hudbu

Zákazka/časť je pridelená:   áno

V.2) Zadanie zákazky Časť č.: 1

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

27-09-2018

V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:   0

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:   0

Počet ponúk prijatých elektronicky:   0

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:   nie

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti:   -

Celková hodnota zákazky/časti:   -

Najnižšia ponuka:   -

Najvyššia ponuka:   -

V.2.5) Informácie o subdodávkach

V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:   áno

Podiel:   10%

Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:   -


Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Doplňujúce informácie

-

VI.4) Postupy preskúmania

VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úradný názov
Všeobecný súd
Poštová adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec
Luxemburg
PSČ
L–2925
Štát
LUXEMBOURG
Telefón
+352 43031
E-mail
[email protected]
Fax
+352 43032100
Internetová adresa
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu

Úradný názov
-
Poštová adresa
-
Mesto/obec
-
PSČ
-
Štát
-
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.3) Postup preskúmania

Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:   -

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úradný názov
-
Poštová adresa
-
Mesto/obec
-
PSČ
-
Štát
-
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.5) Dátum odoslania tohto oznámenia

12-11-2018

Príloha D1 – Všeobecné obstarávanie: Odôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia výzvy na súťaž v Úradnom vestníku Európskej únie

1. Odôvodnenie výberu rokovacieho konania bez predchádzajúceho uverejnenia výzvy na súťaž v súlade s článkom 32 smernice 2014/24/EÚ

Nebola predložená žiadna ponuka ani žiadna vhodná ponuka/žiadosť o účasť ako odpoveď na:

otvorenú verejnú súťaž:   nie

užšiu súťaž:   nie

Príslušné výrobky sa vyrábajú výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely podľa podmienok ustanovených v smernici:   -

Práce, tovary alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt z týchto dôvodov:

chýbajúca hospodárska súťaž z technických dôvodov:   nie

obstarávanie zamerané na vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu:   nie

ochrana výlučných práv vrátane práv duševného vlastníctva:   nie

Krajná časová tieseň spôsobená mimoriadnou udalosťou, ktorú verejný obstarávateľ nemohol predvídať, a v súlade s presne stanovenými podmienkami uvedenými v príslušnej smernici:   nie

Ďalšie tovary zo strany pôvodného dodávateľa objednané podľa presne stanovených podmienok uvedených v smernici:   nie

Nové práce/služby predstavujúce opakovanie jestvujúcich prác/služieb obstarávaných v súlade s presne stanovenými podmienkami uvedenými v smernici:   -

Zákazka na poskytnutie služieb, ktorá sa pridelí úspešnému uchádzačovi alebo jednému z nich na základe pravidiel súťaže návrhov:   -

Obstarávanie tovarov kótovaných a nakupovaných na trhu s komoditami:   -

Nákup tovarov alebo služieb za mimoriadne výhodných podmienok:

od dodávateľa, ktorý s určitosťou končí svoju podnikateľskú činnosť:   -

ochrana výlučných práv vrátane práv duševného vlastníctva:   -

2. Iné odôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia výzvy na súťaž v Úradnom vestníku Európskej únie

Zákazka nespadá do rozsahu uplatňovania smernice:   nie

3. Vysvetlenie

-