Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Avis de marché

Stdieopdracht - Inrichting van logistiek centrum in loodsgebouw op de PIVO-site Asse

Studieopdracht - Herinrichting van een loodsgebouw op de PIVO-site, zodat hier het centrale logistieke opleidingscentrum in kan worden gehuisvest

Publicatiedatum
07-03-2016
Deadline
12-04-2016 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Postadres
Keizerslaan 11, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Tim Decort

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Zie bestek

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A