Nationale Bank van België
Avis de marché

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Expert voor de binnenrestauratie van een historisch gebouw

Expert voor de binnenrestauratie van een historisch gebouw; opmaken van een dossier voor de volledige binnenrestauratie (textiel, plafond, wandschilderingen, schouwen, beslag,...) van een historisch gebouw (al dan niet geklasseerd).

Publicatiedatum
08-03-2016
Deadline
24-03-2016 om 17:00
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Niet-openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Nationale Bank van België
Postadres
de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De heer Philippe Bogaert

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- een verklaring dat de kandidaat zich niet in de uitsluitingscriteria bevindt van artikel 61 §§ 1 en 2 van het KB plaatsing van 15 juli 2011;
- het bewijs van inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of het handelsregister of een equivalent register voor de buitenlandse firma's

Economische en financiële draagkracht

de laatste drie jaarverslagen en jaarrekeningen (balans en resultatenrekeningen), uitgezonderd voor de Belgische ondernemingen die deze jaarlijks neerleggen bij de Nationale Bank.

Eventuele minimumeisen:

Volgende ratio's zullen onderzocht worden en dienen minstens de waarde tussen haakjes te bereiken:
- Criterium 1: solvabiliteit (>20%)
- Criterium 2: liquiditeit in ruime zin (>1)
- Criterium 3: eigen vermogen (positief)
- Criterium 4: bedrijfskapitaal (positief)
- Criterium 5: vervallen schulden t.o.v. belasting (onbestaande)
- Criterium 6: vervallen schulden t.o.v. RSZ (onbestaande)
- Criterium 7: overgedragen verlies (lager dan 50 % van Kapitaal + Reserves)
De firma's waarvan niet elk van de drie laatste jaarrekeningen aan minstens 4 van deze ratio's voldoet, zullen van ambtswege niet geselecteerd worden.

Vakbekwaamheid

- een referentielijst van soortgelijke diensten (opmaken van een dossier voor de volledige binnenrestauratie (textiel, plafond, wandschilderingen, schouwen, beslag,...) van een historisch gebouw (al dan niet geklasseerd)) uitgevoerd tijdens de voorbije drie jaar, met vermelding van de opdrachtgever, datum, duur van de opdracht, beschrijving van de opdracht, telefoon of e-mail van een contactpersoon en het bedrag;
- tweetaligheid: de kandidaat moet over voldoende capaciteit beschikken om de opdracht uit te voeren in beide hoofdlandstalen (Nederlands en Frans). De kandidaat voegt een verklaring toe aan zijn aanvraag tot deelneming wat zijn capaciteit betreft om de opdracht in beide talen uit te voeren.

Eventuele minimumeisen:

- minstens 1 geldige referentie van soortgelijke diensten;
- tweetaligheid: de vereiste verklaring.