Provincie Oost-Vlaanderen
Avis de marché

Eeklo : Huysmanhoeve - Ontwerpopdracht voor uitbouw Streekcentrum Huysmanhoeve als ‘Poort van het Meetjesland’ met integratie van polyvalente, educatieve ruimtes en cafetaria, inclusief opmaak schetsontwerp voor organisatie van de buitenomgeving

Eeklo : Huysmanhoeve - Ontwerpopdracht voor uitbouw Streekcentrum Huysmanhoeve als ‘Poort van het Meetjesland’ met integratie van polyvalente, educatieve ruimtes en cafetaria, inclusief opmaak schetsontwerp voor organisatie van de buitenomgeving

Publicatiedatum
15-03-2016
Deadline
03-05-2016 om 09:30
Opdrachtcodes (CPV)
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
71223000 - Diensten door architectenbureaus voor uitbreidingsverbouwingen
71315000 - Technische installaties in gebouwen
71320000 - Technische ontwerpdiensten
71327000 - Ontwerpen van draagconstructies
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Provincie Oost-Vlaanderen
Postadres
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Christel De Craene

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* De opdrachtgever zal dmv Telemarc/digiflow volgende controles doen :
- RSZ-schulden
- FOD-fiscale schulden
- KBO- niet-faillissement
- FOD-btw-hoedanigheid
Alvorens over te gaan tot gunning zal de opdrachtgever moeten nagaan of de gekozen inschrijver zich niet in één van volgende uitsluitingssituaties bevindt :
Art. 61 [KB 15/07/2011]
§ 1. Overeenkomstig artikel 20 van de wet wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor :
1° deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek;
2° omkoping als bedoeld in artikel 246 en 250 van het Strafwetboek;
3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;
4° witwassen van geld als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.[...]
5° voor het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen als bedoeld in de wet van 11 februari 2013
Met het oog op de toepassing van deze paragraaf zal de aanbestedende overheid aan de gekozen inschrijver een uitreksel uit het strafregister, dat hoogstens 3 maand oud is, opvragen en dit zowel van de firma als van de bestuurders. Dit (deze) uitreksel(s) worden bij voorkeur reeds bij de offerte gevoegd worden. Indien dit voor de inschrijver niet mogelijk is zullen deze moeten worden voorgelegd alvorens de gunning zal gebeuren.

Economische en financiële draagkracht

Zie selectievoorwaarden in het bestek.

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

Zie selectievoorwaarden in het bestek.

Eventuele minimumeisen:

zie bestek