citydev.brussels
Avis de marché

PROJECT BAT – LAVOISIER – DIENSTENOPDRACHT VOOR DE ONTWIKKELING (CONSTRUCTIE EN RENOVATIE) VAN ± 12.000 BRUTO M² GECONVENTIONEERDE WONINGEN EN ± 120 BRUTO M² BESTEMD VOOR EEN HANDELSZAAK OF VOORZIENING

De opdracht beoogt de aanstelling van een multidisciplinair team (architect, stabiliteitsingenieur, ingenieur
speciale technieken, EPB-adviseur, veiligheids- en gezondheidscoördinator en landschapsarchitect), belast met de studie van het ontwerp en de opvolging van de werken voor de verbouwing van een kantoorgebouw tot woningen, goed voor ongeveer 6.500 bruto m², en de constructie van ongeveer 5.500 bruto m² woningen en ongeveer 120 bruto m² bestemd voor een handelszaak of voorziening.
Een variatie van ± 10 % op het aantal bruto m² kan echter overwogen worden. Het bedrag van de werken wordt geraamd op ongeveer 15.370.000 euro exclusief btw.
De woningen zijn geconventioneerde woningen: dat zijn woningen gesubsidieerd volgens de voorwaarden van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2013 betreffende de uitvoering van de stadsvernieuwingsopdrachten van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BS 24/10/2013).
De site waarop het project betrekking heeft, ligt in de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en is eigendom van citydev.brussels (Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), Gabrielle Petitstraat 6, 1080 Brussel, België.
De opdracht omvat eveneens de deelname aan het participatieproces met de buurtbewoners en/of bewoners.

Publicatiedatum
29-03-2016
Deadline
13-05-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Niet-openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
citydev.brussels
Postadres
Gabrielle Petitstraat 6, 1080 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Renneboog Nathalie

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 1500000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door het kandidaatsformulier te ondertekenen verklaart de kandidaat op erewoord:
• zich niet in een van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikel 61, §1 en § 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 te bevinden,
• in het bezit te zijn van onderstaande documenten en verbindt hij zich ertoe die op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid binnen de tien dagen te bezorgen (deze documenten zullen worden opgevraagd ingeval de kandidaat voor selectie in aanmerking komt). Voor de documenten waarvoor uitdrukkelijk vermeld is dat de aanbestedende overheid ze via Digiflow zal verifiëren, verklaart hij op erewoord in orde te zijn.
Kopie van de titels
• Voor de architect:
Het inschrijvingsnummer op de tabel van de Orde van Architecten van de provincie vanwaar hij afkomstig is of voor de ingezetenen van de lidstaten van de Europese Unie of een andere staat aangesloten bij het EER-akkoord die het beroep van architect in het buitenland uitoefenen, een verklaring op erewoord dat ze een voorafgaande verklaring met betrekking tot een dienstverlening indienen bij de nationale raad van de Orde van Architecten.
• Voor de stabiliteitsingenieur:
Naleven van de wet van 11/09/1933 op de bescherming van de titels van hoger onderwijs:
Een kopie van de studietitel van de natuurlijke persoon belast met de opdracht waaruit zijn hoedanigheid van burgerlijk ingenieur bouwkunde of burgerlijk ingenieur-architect blijkt. De natuurlijke persoon belast met de opdracht moet tijdens de uitvoering van de opdracht beschikken over een titel die hem toelaat de raadgevend ingenieur of het raadgevend ingenieursbureau te binden.
• Voor de ingenieur speciale technieken:
Naleven van de wet van 11/09/1933 op de bescherming van de titels van hoger onderwijs:
Een kopie van de studietitel van de natuurlijke persoon die belast wordt met de opdracht, die zijn hoedanigheid van burgerlijk ingenieur elektromechanica of elektriciteit of van burgerlijk ingenieur bouwkunde of van burgerlijk ingenieur-architect of van industrieel ingenieur en/of bezit van de graad van master in de industriële ingenieurswetenschappen met optie bouwkunde, elektromechanica of elektriciteit aantoont. De natuurlijke persoon belast met de opdracht moet tijdens de uitvoering van de opdracht beschikken over een titel die hem toelaat de raadgevend ingenieur of het raadgevend ingenieursbureau te binden.
• Voor de EPB-adviseur:
Naleven van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19/06/2008 betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs: Een kopie van de kennisgeving van de erkenning voor de uitvoering van de opdracht van EPB-adviseur overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19/06/2008 betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs, uitgereikt door Leefmilieu Brussel.
• Voor de veiligheids- en gezondheidscoördinator:
Kwalificaties vereist op basis van artikels 55 tot 65septies van het koninklijk besluit van 25/1/2001 en de besluiten tot wijziging ervan:
- Een kopie van de studietitels;
- Een kopie van de titels met betrekking tot de vereiste vormingen;
- Een verklaring op erewoord dat hij over de vereiste ervaring beschikt.
• Voor de landschapsarchitect:
Kwalificaties vereist op basis van artikels 55 tot 65septies van het koninklijk besluit van 25/1/2001 en de besluiten tot wijziging ervan:
- Een kopie van de studietitels;
- Een kopie van de titels met betrekking tot de vereiste vormingen;
- Een verklaring op erewoord dat hij over de vereiste ervaring beschikt.
Voor elk teamlid: RSZ
- Als hij geen loontrekkenden tewerkstelt: verklaring op erewoord dat hij geen loontrekkenden tewerkstelt;
- Als hij loontrekkenden tewerkstelt (Belgische kandidaat): in orde zijn inzake RSZ-bijdragen overeenkomstig artikel 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011;
- Als hij loontrekkenden tewerkstelt (buitenlandse kandidaat): certificaat gelijkwaardig aan het RSZ-attest waaruit blijkt dat hij in orde is inzake bijdragen overeenkomstig artikel 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
In geval van een tijdelijke vereniging moet het kandidaatsdossier de identiteit van de verschillende vermoedelijke leden alsook de handtekening van al die leden bevatten.
De gecoördineerde statuten van de vennootschap alsook in voorkomend geval van de leden van de tijdelijke vereniging.

Economische en financiële draagkracht

Op straffe van uitsluiting van de kandidatuur moet de architect volgende documenten bezorgen: het bewijs van afsluiting van een verzekering tegen beroepsrisico's BA (Burgerlijke Aansprakelijkheid) overeenkomstig de Belgische wettelijke en reglementaire voorschriften.

Vakbekwaamheid

De projectontwerper moet zijn bekwaamheden bewijzen aan de hand van de volgende documenten:
• Methodologische nota (maximaal 2 A4-pagina's). De kandidaat stelt een beargumenteerde nota op waarin hij het volgende uitdrukkelijk formuleert:
- de gedetailleerde samenstelling van het team dat hij voorstelt om aan deze beperkte offerteaanvraag deel te nemen;
- de werkmethodologie die het team voorstelt, zijn knowhow, zijn doeltreffendheid, zijn ervaring en zijn betrouwbaarheid om het project tot een goed einde te brengen in het licht van de algemene vaardigheden en specifieke bekwaamheden die van de kandidaten worden verwacht. De kandidaat moet de werkmethodologie die hij voorstelt voor de teamleden onderling, tussen hem en de aanbestedende overheid en tussen hem en de andere betrokken partijen, uitdrukkelijk beschrijven.
• Een gedetailleerde beschrijving van 2 (niet meer, niet minder) nieuwe, voornamelijk collectieve woonprojecten die de architect, alleen of via een vereniging, ontwikkelde, en waarvan de voorlopige oplevering plaatsvond tijdens de laatste 5 jaar en de vloeroppervlakte minstens 2.000 m² per project bedroeg.
• Een gedetailleerde beschrijving van 1 (niet meer, niet minder) voornamelijk collectief project met minimum 5 woningen dat de architect, alleen of via een vereniging, ontwikkelde ingevolge de renovatie of verbouwing van een gebouw, en waarvan de voorlopige oplevering plaatsvond tijdens de laatste 7 jaar.
Voor deze drie referenties moet de projectontwerper minstens verantwoordelijk geweest zijn voor de
ontwerpopdracht. Voor minstens een van de drie referenties moet de projectontwerper minstens verantwoordelijk geweest zijn voor de uitvoeringsopdracht.
Elk van de realisaties wordt voorgesteld op maximum 4 A4-pagina's. Deze 4 A4-pagina's hebben betrekking op punten 1 tot 6 hieronder. De in punten 7 tot 9 hieronder gevraagde documenten zijn bijlagen bij de 4 A4-pagina's.
Per referentie moeten de volgende elementen worden bezorgd:
1. een beschrijving van het project;
2. indien het project door een vereniging werd geleid, een beschrijving van de exacte rol van de kandidaat in het team om de opdracht tot een goed einde te brengen;
3. de datum van de voorlopige oplevering;
4. de opdrachtgever;
5. de plaats en de uitvoeringstermijn (studies en werf);
6. illustraties aan de hand waarvan de kwaliteit kan worden beoordeeld;
7. het proces-verbaal van voorlopige oplevering (uitsluitend van de gemeenschappelijke delen);
8. de attesten van goede uitvoering voor de meest recente fase van het project:
8.a. indien het constructies voor een overheid betreft, bestaat de verantwoording in attesten uitgereikt of medeondertekend door de bevoegde instantie;
8.b. indien het constructies voor privépersonen betreft, moeten de prestaties worden geattesteerd door die personen;
9. een nota van maximum een pagina ter staving van de keuze van de referentie (verplicht): deze nota legt uit waarom de referentie relevant is in het kader van deze opdracht met de bedoeling de ervaring van de projectontwerper inzake het voorwerp van de opdracht alsook zijn bekwaamheid om te beantwoorden aan de hieronder vermelde bekwaamheden te doen gelden:
9.a. de bekwaamheid om op een dichte stedelijke site een programma van collectieve woonprojecten te realiseren en stedelijk en landschapsgewijs te integreren op de schaal van een huizenblok;
9.b. de bekwaamheid om kwaliteitsvolle woningen te produceren met bijzondere aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van de ruimten, de bewoonbaarheid, het comfort en de functionaliteit;
9.c. de bekwaamheid om het project een identiteit te geven;
9.d. de bekwaamheid om een duurzaam project in zijn geheel te leiden;
9.e. de bekwaamheid om een werf tot een goed einde te brengen.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A