Stad Genk
Avis d'informations complémentaires, avis d'informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif

Uitwerken van een ruimtelijk – economische visie voor de herontwikkeling van shopping 2 en de verbetering van de verbinding met het stadscentrum, shopping 1 en de Molenstraat

De opdracht omvat de ontwikkeling van een vernieuwend, kwaliteitsvol en realiseerbaar ruimtelijk/economisch totaalconcept voor Shopping 2, waarmee Genk zich kan onderscheiden van klassieke retailprojecten. We vragen te onderzoeken of en op welke wijze de ontwikkeling van S2 een profiel kan krijgen dat gebaseerd is op het nieuwe gebruik van het stadscentrum voor handel, horeca, beleving, ... waarin zowel het multiculturele en multiculinaire karakter van de stad een basis kan vormen voor een kwaliteitsvolle authentieke inpassing van ‘de mix van handels- en horecaculturen’ in het stadscentrum alsook de inpassing van nieuwe vormen van ambachtelijke stadskern-economie, ... waardoor
Shopping 2 een sterk verbindend element vormt in het handels en horeca-aanbod van het Genkse stadscentrum. De ontwikkeling dient te gebeuren op een creatief-innovatieve manier.

Publicatiedatum
23-03-2016
Opdrachtcodes (CPV)
79310000 - Uitvoeren van marktonderzoek
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71400000 - Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
79300000 - Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Genk
Postadres
Stadsplein 1, 3600 Genk, BE
Contactpunt(en)
De heer Robrecht Exelmans

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van tijdstippen
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten
Datum 13/05/2016 (dd/mm/jjjj) Tijdstip 12.00u
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum 10/06/2016 (dd/mm/jjjj) Tijdstip 11:30