De Voorkempen-h.e.
Avis de marché

Prins Kavelhof - architectuuropdracht

Ligging: 2930 Brasschaat, Van Hemelrijcklei - Prins Kavellei
Afbakening terrein: Zie bijlage (oranje ingekleurd)
Als programma wordt vooropgesteld: 60 sociale huurappartementen type 1 / 2 en type 2 / 3.
Deze woningtypes dienen rolstoeltoegankelijk te zijn en te voldoen aan de normen van de VMSW ( ‘C 2008’)
Belangrijk is dat het terrein optimaal aangewend wordt en er voldoende aandacht is voor parkeerplaatsen, fietsen- en (tuin-) bergingen. Het voorpgestelde bouwprogramma is een streefdoel. Het onderzoeken en motiveren van de haalbaarheid van het bouwprogramma maakt onderdeel uit van de opdracht.
De inrichting van de private buitenruimten is inbegrepen in deze opdracht.
Deze opdracht is uitbreidbaar met deelopdrachten van (semi-)publieke partners op de aangrenzende terreinen.

Publicatiedatum
10-03-2016
Deadline
21-04-2016 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
De Voorkempen-h.e.
Postadres
Nijverheidsstraat 3, 2960 Sint-Job-in-'t-Goor, BE
Contactpunt(en)
De heer Peter van Hoffelen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

DE ARCHITECT
Onder ‘architect’ dient verstaan te worden:
Een architect of een architectenassociatie (ongeacht de rechtsvorm), die rechtsgeldig een handelsovereenkomst kan afsluiten.
De architect kan slechts deelnemen aan deze onderhandelingsprocedure wanneer hij
1. Beschikt over de vereiste diploma’s
2. De toelating heeft tot het uitoefenen van het beroep (tabel Orde van Architecten of toelating van de Orde voor de architectuuropdracht).
De architect verklaart, door zijn deelname, akkoord te gaan met onderhavige voorwaarden en de voorwaarden van de standaardcontracten van de VMSW en de termijnen, richtlijnen e.d.m. (wat ook een zekere beschikbaarheid inhoudt).

Eventuele minimumeisen:

zie bestek