Evropská komise, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D — Culture and Creativity
Avis d’attribution de marché

Realizační studie o: Hudba hýbe Evropou – realizační studie pro zřízení Evropské observatoře hudby a analýza nedostatků v oblasti finančních prostředků pro odvětví hudby

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1) Název a adresa

Úřední název
Evropská komise, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D — Culture and Creativity
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
Rue Joseph II. 70
Obec
Brussels
PSČ
1049
Kód NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Země
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktní osoba
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Fax
+32 22998243

Internetové adresy

Hlavní adresa:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533

Adresa profilu zadavatele:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533

I.2) Společné zadávání veřejných zakázek

Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek:   ne

V případě společného zadávání zakázek, které zahrnuje více zemí – provádí se dle národních pravidel:   -

Zakázku zadává centrální zadavatel:   ne

I.4) Druh veřejného zadavatele

Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace

I.5) Hlavní předmět činnosti

Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky

II.1.1) Název

Realizační studie o: Hudba hýbe Evropou – realizační studie pro zřízení Evropské observatoře hudby a analýza nedostatků v oblasti finančních prostředků pro odvětví hudby

Spisové číslo:   EAC/14/2018

II.1.2) Hlavní kód CPV

Hlavní kód CPV:   71241000 - Studie proveditelnosti, poradenství, analýza

Doplňkový kód CPV:   -

II.1.3) Druh zakázky

Služby

II.1.4) Stručný popis

Hlavním cílem této výzvy je zpracovat realizační studii pro zřízení Evropské observatoře hudby a provést analýzu nedostatků v oblasti finančních prostředků pro odvětví hudby.

II.1.6) Informace o částech zakázky

Zakázka je rozdělena na části:   ano

II.1.7) Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)

Hodnota:   174.661,50

Měna:   EUR


II.2) Popis Část zakázky č.: 1

II.2.1) Název

Realizační studie pro vytvoření Evropské observatoře hudby

Část zakázky č.:   1

II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

Hlavní kód CPV:   79314000 - Studie proveditelnosti

Doplňkový kód CPV:   -

II.2.3) Místo plnění

Kód NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hlavní místo dodání nebo plnění:   -

II.2.4) Popis zakázky

Konkrétním cílem této studie je provést analýzu různých scénářů pro zřízení a provoz observatoře, včetně zvážení modelů jiných evropských (kulturních) observatoří a především Evropské audiovizuální observatoře, při současném zohlednění specifických vlastností a požadavků evropského odvětví hudby. Studie by se měla zaměřit na následující aspekty:
— rozsah budoucí observatoře (které údaje budou obsaženy),
— identifikace nedostatků v dostupných údajích,
— náklady a organizační základ pro věrohodnou funkci observatoře.

II.2.5) Hodnotící kritéria

Níže uvedená kritéria

II.2.11) Informace o opcích

Opce:   ne

Uveďte popis opcí:   -

II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:   ano

II.2.14) Další informace

-


Oddíl IV: Řízení

IV.1) Popis

IV.1.1) Druh řízení

IV.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy:   ne

Byl zřízen dynamický nákupní systém:   ne

IV.1.6) Informace o elektronické aukci

Byla použita elektronická dražba:   ne

IV.1.8) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách:   ano

IV.2) Administrativní informace

IV.2.1) Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

Číslo oznámení v Úř. věst. řady S:   2018/S 092-207890

IV.2.8) Informace o ukončení dynamického nákupního systému

Oznámení se týká ukončení dynamického nákupního systému zveřejněného ve výše uvedeném oznámení o zahájení zadávacího řízení:   ne

IV.2.9) Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Veřejný zadavatel nebude zadávat žádné další zakázky na základě výše uvedeného předběžného oznámení:   ne


Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.:   EAC-2018-0409

Část zakázky č.:   1

Název:   Realizační studie pro vytvoření Evropské observatoře hudby

Zakázka/část je zadaná:   ano

V.2) Zadání zakázky Část zakázky č.: 1

V.2.1) Datum uzavření smlouvy

27-09-2018

V.2.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek:   0

Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU:   0

Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:   0

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů:   ne

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části:   -

Konečná hodnota zakázky/položky:   -

Nejnižší uvažovaná nabídka:   -

Nejvyšší uvažovaná nabídka:   -

V.2.5) Informace o subdodávkách

Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky:   ano

Poměrná část:   10%

Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:   -


Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3) Další informace

-

VI.4) Přezkumná řízení

VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu

Úřední název
Tribunál
Poštovní adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Obec
Luxemburg
PSČ
L–2925
Země
LUXEMBOURG
Tel.
+352 43031
E-mail
[email protected]
Fax
+352 43032100
Internetová adresa
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení

Úřední název
-
Poštovní adresa
-
Obec
-
PSČ
-
Země
-
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.3) Přezkumné řízení

Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:   -

VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřední název
-
Poštovní adresa
-
Obec
-
PSČ
-
Země
-
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.5) Datum odeslání tohoto oznámení

12-11-2018

Příloha D1 – Obecné zakázky: Odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění výzvy k účasti v soutěži v Úředním věstníku Evropské unie

1. Odůvodnění použití jednacího řízení bez předchozího zveřejnění výzvy k účasti v soutěži v souladu s článkem 32 směrnice 2014/24/EU

Žádné nabídky nebo žádné vhodné nabídky/žádosti o účast v návaznosti na:

otevřené řízení:   ne

užší řízení:   ne

Předmětné výrobky jsou vyráběny čistě za účelem výzkumu, pokusu, studie nebo vývoje v souladu s podmínkami stanovenými v dané směrnici:   -

Práce, dodávky nebo služby mohou být poskytovány pouze konkrétním hospodářským subjektem z důvodu:

neexistence hospodářské soutěže z technických důvodů:   ne

veřejné zákázky zaměřené na vyvoření nebo získání jedinečného uměleckého díla nebo uměleckého výkonu:   ne

ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví:   ne

Krajní naléhavost vzniklá v důsledku událostí, které veřejný zadavatel nemohl předvídat, a v souladu s přísnými podmínkami stanovenými v dané směrnici:   ne

Dodatečné dodávky od původního dodavatele objednané v souladu s přísnými podmínkami stanovenými ve směrnici:   ne

Nové stavební práce/služby, které představují opakování stávajících stavebních prací/služeb a jsou objednány v souladu s přísnými podmínkami stanovenými ve směrnici:   -

Zakázka na služby se zadá vítězi nebo jednomu z vítězů soutěže o návrh:   -

Zakázka na dodávky nabízené a nakupované na komoditních burzách:   -

Nákup dodávek nebo služeb za obzvláště výhodných podmínek:

od dodavatele, který s konečnou platností ukončuje svou obchodní činnost:   -

ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví:   -

2. Jiné odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění výzvy k účasti v soutěži v Úředním věstníku Evropské unie

Zakázka nespadá do oblasti působnosti příslušné směrnice:   ne

3. Vysvětlení

-