Directie Vervoerinfrastructuur
Avis de marché

4.1.44.1. Ontwerpopdracht voor de herinrichting van het huizenblok Albert - Duurzaam wijkcontract Kanaal-Zuid - Opdracht van diensten - Open offerteaanvraag

Onderhavige opdracht betreft een volledige ontwerpopdracht met het oog op de herwaardering van het huizenblok Albert door de inrichting van kwaliteitsvolle openbare ruimten.
Huizenblok Albert is afgebakend door de Grondelsstraat, de E. Carpentierstraat – Transvaalstraat – Bergensesteenweg – Albert I-square – Chomé-Wynsstraat –J&Ed Miesse-square.
Deze opdracht omvat de voorbereidende studies, de opstelling van een masterplan, het voorontwerp, de reglementaire dossiers, het/de aanbestedingsdossier(s), de opvolging van de werf (inclusief de administratieve opvolging) tot aan de voorlopige en definitieve oplevering van de werken.
Verder omvat de opdracht ook o.a. de benodigde prestaties in toepassing van de Brusselse wetgeving betreffende het beheer van verontreinigde bodems (ordonnantie van 5 maart 2009,…).
De voorliggende opdracht bestaat uit een vaste schijf en een voorwaardelijke schijf. De inhoud van de schijven wordt beschreven in het hoofdstuk 4 van het bijzonder bestek.
SCHIJF 1 (vaste schijf): Deze schijf heeft betrekking op:
- de uitvoering van de voorbereidende studies, met inbegrip van de analyse van de gevolgen van de grondvervuiling van de site;
- de opstelling van een masterplan.
Deze prestaties worden geleverd voor de hele studieperimeter (bijlage 2 van het bijzonder bestek dat gratis online beschikbaar is op de website https://enot.publicprocurement.be).
SCHIJF 2 (voorwaardelijke schijf): Deze schijf heeft betrekking op:
- de volledige ontwerpopdracht (van de opmaak van het voorontwerp tot de bijstand bij de opleveringen van de werken);
- de actualisatie van de risicostudies, de opmaak van het risicobeheers- en/of saneringsvoorstel en de opvolging van de implementatie van de brusselse wetgeving betreffende het beheer van verontreinigde bodems tot aan de eindbeoordeling;
- bijkomende prestaties (opstelling van een beheers- en onderhoudsplan, communicatie).
Deze prestaties worden geleverd voor een later, aan de hand van de conclusies van het masterplan te bepalen perimeter (zie het bijzonder dat gratis online beschikbaar is op de website https://enot.publicprocurement.be).
Voor meer informatie gelieve het bijzonder bestek te willen raadplegen dat gratis online beschikbaar is op de website https://enot.publicprocurement.be.

Publicatiedatum
25-03-2016
Deadline
18-05-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directie Vervoerinfrastructuur
Postadres
Voorlopig Bewindstraat, 9-15, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Directie Vervoerinfrastructuur
Ter attentie van
Mevrouw AC Bauduin

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

TOEGANGSRECHT (ART. 61-66 KB 15 JULI 2011)
Voor de offerten ingediend door tijdelijke verenigingen of feitelijke verenigingen zijn de bepalingen van deze afdeling ‘toegangsrecht’ individueel toepasselijk op elke deelnemer.
Impliciete verklaring op erewoord (art. 61, §4 KB ’11)
Door eenvoudig deel te nemen aan een procedure tot gunning van een overheidsopdracht, verklaart de inschrijver zich niet in één van de uitsluitingsgevallen te bevinden als bedoeld in de artikelen 61-66 KB 15 juli 2011.
Nazicht van de persoonlijke toestand door de aanbestedende overheid
De aanbestedende overheid onderzoekt de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord in hoofde van de inschrijver wiens offerte het best gerangschikt is. Daartoe vraagt zij de betrokken inschrijver via de snelste middelen, en binnen de termijn die zij aanduidt, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan, en dat vóór elke beslissing over de gunning van de opdracht.
De inlichtingen of documenten die de aanbestedende overheid in staat stellen de persoonlijke toestand van de kandidaten of inschrijvers te onderzoeken, zullen door deze aanbestedende overheid zelf via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders worden opgevraagd, indien deze via deze middelen kosteloos toegankelijk zijn.
Gevolgen van het onderzoek
Een inschrijver kan van de deelname aan een opdracht worden uitgesloten indien bij dit nazicht zou blijken dat de verklaring op erewoord niet overeenstemt met zijn persoonlijke toestand op de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes. Een regularisatie a posteriori is hoe dan ook onmogelijk.
Een dergelijke uitsluiting is eveneens mogelijk indien tijdens het verloop van de procedure zou blijken dat de persoonlijke toestand van de inschrijver niet meer in overeenstemming is met de verklaring op erewoord.
Betreffende het bewijs dat de inschrijvers hun verplichtingen hebben vervuld wat de sociale zekerheidsbijdragen betreft:
• De inschrijvers die personeel tewerkstellen dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheidsregeling moeten geen R.S.Z.-attest bij hun offerte voegen. Hun toestand zal rechtstreeks door de aanbestedende overheid worden gecontroleerd.
• De buitenlandse inschrijvers, of desgevallend zijn deelgenoten, die personeel tewerkstellen dat niet is onderworpen aan de Belgische sociale zekerheidsregeling dienen aan hun offerte het bewijs te voegen dat zij hun verplichtingen hebben vervuld overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn.
In geval van de indiening van een offerte door een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid, mag geen van de leden van de combinatie zonder rechtspersoonlijkheid zich in één van de uitsluitingsgevallen bevinden die voorzien zijn in art. 61-66 KB 15/07/2011.

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval toont hij de BH aan dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om dergelijke middelen ter beschikking te stellen (art. 74 KB 15 juli 2011).
De financiële en economische draagkracht van de inschrijver wordt aangetoond door:
- het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s overeenkomstig de verplichte verzekering van architecten ( zie koninklijk besluit van 25 april 2007 betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van architect);
- een verklaring van zijn boekhouder betreffende de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, van de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat met zijn activiteit is begonnen.

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver wordt niet geselecteerd indien het bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s overeenkomstig de verplichte verzekering van architecten niet is bijgevoegd en indien blijkt dat het gemiddelde omzetcijfer van de laatste drie beschikbare boekjaren niet groter is dan 100.000 eur BTW excl.

Vakbekwaamheid

De inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval toont hij de BH aan dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om dergelijke middelen ter beschikking te stellen (art. 74 KB 15 juli 2011).
De technische bekwaamheid van de inschrijvers wordt gecontroleerd op basis van:
- de kennis en de ervaring van de leden van het team;
- referenties van soortgelijke opdrachten.
1. Samenstelling van het team
Om de studie- en beroepskwalificaties aan te tonen voegt de inschrijver bij zijn dossier:
- een organigram dat de leden van het team, hun bekwaamheidsdomeinen en hun relaties voorstelt (onderaanneming, tijdelijke vereniging, …);
- het curriculum vitae van elk lid dat de naleving van de opgelegde minimale eisen aantoont (ervaring in de aanleg van een vervuild terrein, ervaring met het ontwerp van een recreatieve aanleg, ervaring in de uitwerking en de opvolging van de implementatie van een risicobeheers- en/of saneringsvoorstel ,…);
- een kopie van de erkenning van de “bodemverontreinigingsdeskundige”;
- een schriftelijk document waarmee de inschrijver zich ertoe verbindt om de uitvoering van de studies toe te vertrouwen aan het team waarvan hij de persoonlijke referenties heeft overgemaakt.
Hiertoe voegt hij een schriftelijk document bij waarop hij de onderstaande formulering schrijft en ondertekent:
"Ik ondergetekende,…………, wettelijk vertegenwoordiger van de firma …………, verbindt mij ertoe het ontwerp van opdracht 4.1.44.1. formeel toe te wijzen aan De Heer/Mevrouw (de Heren/Mevrouwen) ………………… , waarvan de persoonlijke referenties bij onderhavig dossier zijn bijgevoegd."
In voorkomend geval, als de inschrijver zich beroept op de draagkracht van andere entiteiten, het bewijs dat hij daadwerkelijk voor de uitvoering van de opdracht over de nodige, door dergelijke entiteiten ter beschikking gestelde middelen zal beschikken (art. 74, KB van 15 juli 2011).
2. Referenties
De inschrijver voegt bij zijn dossier twee referenties die beantwoorden aan de hieronder gedefinieerde criteria. Indien hij er meer toevoegt, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om enkel rekening te houden met de 4 eerste referenties van het dossier.
De inschrijver verschaft aan de BH ten minste volgende informatie over de referenties:
- een beknopte omschrijving van de opdracht
- het bedrag zonder BTW van de diensten- of ontwerpopdracht en de datum waarop de opdracht geplaatst werd;
- het geraamde of gerealiseerde bedrag zonder BTW van de werken;
- de contactgegevens van de publiek- of privaatrechtelijke instanties die optraden als bouwheer;
- een attest van goede uitvoering afgegeven of ondertekend door de bevoegde autoriteit of, in de hypothese van een particuliere afnemer, een verklaring van de afnemer of van de dienstverlener.
- een gemotiveerde nota waarmee de aanbestedende overheid de voorgestelde referentie in het licht van elk criterium kan beoordelen.
De inschrijver is verantwoordelijk voor het meedelen van de benodigde informatie. Voor de beoordeling van zijn bekwaamheid.

Eventuele minimumeisen:

Enkel de inschrijvers die voldoen aan de vereisten van financiële- en economische draagkracht zullen onderworpen worden aan de analyse van de technische bekwaamheid.
1. Samenstelling van het team
De BH vereist dat het team belast met de uitvoering van de opdracht bestaat uit:
- een ingenieur of een architect met minimum 10 jaar ervaring in het ontwerpen van openbare ruimten;
- een landschapsarchitect met minimum 5 jaar ervaring binnen zijn domein;
- een “bodemverontreinigingsdeskundige” overeenkomstig de Brusselse wetgeving betreffende het beheer van verontreinigde bodems (ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 december 2011 et het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2011 betreffende de erkenning van de bodemverontreinigingsdeskundigen en de registratie van de bodemsaneringsaannemers);
De inschrijver zal bovendien de naleving van de volgende voorwaarden moeten aantonen:
- De projectleider wordt duidelijk aangegeven ;
- De projectleider stelt in zijn curriculum vitae minstens één ervaring met de aanleg van een verontreinigde ruimte onderworpen aan de opmaak van een risicobeheers- en/of saneringsvoorstel in Brussel voor;
- Eén van de leden van de ploeg heeft ervaring met het ontwerp van een recreatieve ruimte.
- De “bodemverontreinigingsdeskundige” beschikt over minstens één ervaring in de uitwerking en de opvolging van de implementatie van een risicobeheers- en/of saneringsvoorstel in het kader van de Brusselse ordonnantie van 5 maart 2009;
2. Referenties
Elke van de twee voorgestelde referenties moet voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:
1. Referentie in verband met een volledige ontwerpopdracht;
2. Referentie in verband met een (her)aanleg van een groene ruimte of een openbare ruimte die voornamelijk bestemd is om gebruikt te worden door voetgangers;
3. Referentie in verband met inrichtingswerken ten belope van meer dan 1.450.000 EUR excl. BTW;
4. Referentie uitgevoerd onder leiding van het bureau van de projectleider voorgesteld in het organigram;
5. Referentie uitgevoerd in de loop van de laatste drie jaar die aan de huidige publicatie voorafgaan. Dit betekent dat het project waarnaar de referentie verwijst, zich in de loop van deze periode, tussen de aflevering van de stedenbouwkundige vergunning en de definitieve oplevering van de werken moet situeren.