OCMW Diepenbeek
Avis d’attribution de marché

Ontwerpopdracht: Bouwen van een dagverzorgingscentrum en 20 assistentiewoningen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
OCMW Diepenbeek
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Dorpsstraat 14
Plaats
Diepenbeek
Postcode
3590
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Kelly Van Meirhaeghe
Telefoon
+32 11491857
E-mail
[email protected]
Fax
+32 11322865

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.diepenbeek.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau

I.5) Hoofdactiviteit

Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Ontwerpopdracht: Bouwen van een dagverzorgingscentrum en 20 assistentiewoningen

Referentienummer:   2018N000700

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   347.107,43

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE221 - Arr. Hasselt

Voornaamste plaats van uitvoering:   Onze-Lieve-Vrouwstraat 21 - 3590 Diepenbeek

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Doel van de aanneming:
De opdracht heeft betrekking op het bouwen van een dagverzorgingscentrum, 20 assistentiewoningen en kantoorruimte voor de dienst Thuiszorg op de site van Woonzorgcentrum “De Visserij” te Diepenbeek.
Voor de realisatie van dit project dient een bestaande vleugel van het woonzorgcentrum gesloopt te worden. Deze werken maken integraal deel uit van de ontwerpopdracht.
Het ontwerp van buitenaanleg en groenvoorziening behoort eveneens tot de voorliggende opdracht.
Het betreft een project met subsidiëring, het ontwerp dient dienaangaande te voldoen aan de vigerende wetgeving, reglementering en normering en andere subsidievoorwaarden.
Beschrijving van de gevraagde diensten:
De aanneming omvat hoofdzakelijk de volgende te leveren diensten (niet-limitatief)
- De studie en het ontwerp voor de nieuwbouw van het dagverzorgingscentrum, 20 assistentiewoningen en kantoorruimte voor de dienst Thuiszorg;
- Het ontwerp van de buitenaanleg en de groenvoorziening;
- De studie voor de sloop van de bestaande vleugel van het woonzorgcentrum inclusief bewarende maatregelen voor naastliggende gebouwen en infrastructuur;
- Het organiseren van aanvullende studies waaronder topografische opmeting, EPB verslaggever, sloopinventaris, milieuhygiënisch onderzoek, grondmechanisch onderzoek, infiltratieproeven, …;
- Het uitwerken en opstellen van de gedetailleerde opdrachtdocumenten: plannen, bestek, opmeting, gedetailleerde meetstaat en raming;
- Het opmaken van het volledige aanvraagdossier voor het bekomen van de omgevingsvergunning;
- Leiding en toezicht van de werken inclusief voorlopige en definitieve oplevering.
De inschrijver maakt een ereloonvoorstel en raming op op basis van een voorontwerp waarbij hij rekening houdt met een beschikbaar budget van EUR 4.500 000,00 incl. btw. Het beschikbare budget mag in geen geval overschreden worden. De opdrachtgever verbindt zich ertoe de nodige middelen te voorzien. De inschrijver verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de vooropgestelde timing en kostprijs niet te overschrijden. In iedere fase van het project kan de aanbestedende overheid vragen het dossier zodanig bij te sturen dat de financiële doelstellingen alsnog gehaald worden. De inschrijver zal hiervoor geen bijkomend ereloon kunnen eisen, ook al zou dit impliceren dat het volledige project dient te worden herzien.
Plaatsen van dienstverlening: ONze-Lieve-Vrouwestraat 21 - 3590 Diepenbeek

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2018/S 078-174179

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   2018N000700

Perceel nr.:   1

Benaming:   Ontwerpopdracht: Bouwen van een dagverzorgingscentrum en 20 assistentiewoningen

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 1

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

06-11-2018

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   0

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-11-2018

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-