cvba Providentia
Avis de marché

Kester, Nieuwe Joen - aanstelling opdrachthouder architectuuropdracht

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
cvba Providentia
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Brusselsesteenweg 191
Plaats
Asse
Postcode
1730
NUTS-code
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Geert Robberechts
Telefoon
+32 24541867
E-mail
[email protected]
Fax
+32 24523525

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.providentia.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
cvba Providentia
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Brusselsesteenweg 191
Plaats
Asse
Postcode
1730
NUTS-code
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Geert Robberechts
Telefoon
+32 24541867
E-mail
[email protected]
Fax
+32 24523525
Hoofdadres
http://www.providentia.be
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/108/MQ/2018

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Sociale huisvestingsmaatschappij

I.5) Hoofdactiviteit

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Kester, Nieuwe Joen - aanstelling opdrachthouder architectuuropdracht

Referentienummer:   615-arch

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde

Voornaamste plaats van uitvoering:   Dienst Patrimonium, Brusselsesteenweg 191 te 1730 Asse

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Integrale architectuuropdracht ( inhoudelijk gedefinieerd overeenkomstig specifiek bouwprogramma en de ontwerponderrichtingen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW en van Providentia - contractueel gedefinieerd in bijgaande type-overeenkomst nieuwbouw & vervangingsbouw ) betreffende de realisatie van een gemengd sociaal wooproject ( huur - koop - Vlabinvest koop ) met ongeveer # eenheden te Gooik, deelgemeente Kester, Nieuwe Joen ( binnengebied Bruneaustraat - Cypriaan Verhaevertstraat ).

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:   07-01-2019

Einde:  

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

1. Geldig op datum van opening bieding
2. Overeenkomstig bijgaand model.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. VERPLICHTEND op te geven op bijgaand formulier 'Bijlage B: invulfiche bij offerteformulier':
2. Een lijst met de relevante studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener en/of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de uitvoering van de dienst.
3. Een beknopte overzichtslijst van de drie voornaamste gelijkaardige diensten (architectuuropdracht sociale woningbouw) uitgevoerd tijdens de laatste tien jaar (ter staving van oa. ervaring met overheidsopdrachten, ervaring met sociale woningbouw en ervaring met procedures VMSW). Voor zover beschikbaar kunnen voor deze projecten de VMSW Woonbeeld-fiches toegevoegd worden.
4. Opgave van de al dan niet tot de onderneming van de dienstverlener behorende technici of technische diensten.
5. Een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse, voor uitvoering van analoge diensten relevante, personeelsbezetting van de dienstverlener, intern zowel als extern, en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaren.
6. Een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener zal beschikken voor de uitvoering van de diensten.
7. Een beschrijving van de maatregelen die de dienstverlener treft om de kwaliteit te waarborgen en van de mogelijkheden die hij biedt ten aanzien van ontwerpen en onderzoek.
8. Opgave van de aard en het aandeel van de opdracht dat de dienstverlener desgevallend voornemens is in onderaanneming te geven.
9. VERPLICHTEND afzonderlijk bij te voegen stukken:
10. Het bewijs van inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten of van inschrijving op een gelijkaardige officiële lijst in een andere lid-staat van de Europese Gemeenschap van één of meerdere perso(o)nen die deel zal (zullen) uitmaken van het ontwerpteam (origineel attest of een voor éénsluitend verklaard afschrift, maximum 1 jaar oud).
11. Een SUMMIERE project-specifieke CONCEPTSCHETS met volgende verplichte samenstelling:
- een summier schetsvoorstel tot inplanting van woonvolumes, parkeerinfrastructuur, groenvoorziening en wegenis (MAXIMAAL 2blz formaat A3) met detailopgave van realiseerbare aantallen en types van de voorgestelde wooneenheden en autostaanplaatsen;
- een impressie van gewenste bouwvolumes, architecturale invulling en ruimtelijke sfeer aan de hand van architectuurvoorbeelden en/of referentieprojecten (al dan niet gerealiseerd, al dan niet zelf ontworpen, al dan niet gelijk aan deze opgegeven onder I.5.5) (MAXIMAAL 2blz. formaat A3);
- een globale visie op de voorliggende opdracht met een bondige omschrijving van de belangrijkste uitgangspunten en concepten (MAXIMAAL 1blz. formaat A3) rekening houdend met de gunningscriteria zoals vermeld onder I.10.
* De conceptschets wordt ingediend in één NIET ingebonden exemplaar op papier, aangevuld met een digitale versie in PDF-formaat op CD-ROM of andere drager.
* Er wordt GEEN persoonlijke voorstelling of toelichting bij de conceptschets voorzien.
* Er worden expliciet GEEN schaalmodellen, GEEN video- of power-point-presentaties, GEEN in detail uitgewerkte ontwerpplannen, enz. gevraagd. Niet vereiste supplementair toegevoegde ontwerp-stukken zullen de beslissing van de projectjury op geen enkele wijze sturen of beïnvloeden.

Eventuele minimumeisen:

1. Zie ook gunningscriteria

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   Lid van de Orde van Architecten

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   18-12-2018

Plaatselijke tijd:   09:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   16-06-2019

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   18-12-2018

Plaatselijke tijd:   09:00

Plaats:   Burelen van Providentia cvba, Brusselsesteenweg 191, 1730 Asse

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is een gesloten opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel Nederlandstalig
Postadres
Quatre-Brasstraat 13 / 2de verd
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-11-2018