Gemeente Kortenberg
Avis de marché

Aanstellen ontwerper voor voornieuwing en uitbreiding OC Berkenhof

Vernieuwing en uitbreiding van een bestaand gebouw.
Het oude gedeelte van het OC Berkenhof dient afgebroken te worden.
Nadien wordt een nieuwe vleugel opgebouwd.

Publicatiedatum
16-03-2016
Deadline
26-04-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
71223000 - Diensten door architectenbureaus voor uitbreidingsverbouwingen
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Kortenberg
Postadres
De Walsplein 30, 3070 Kortenberg, BE
Contactpunt(en)
De heer Marc Vanderlinden

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 100000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* Indien van toepassing, een attest overgemaakt door het RSVZ waaruit blijkt dat de kandidaat of inschrijver voldaan heeft aan de betaling van zijn bijdragen inzake sociale zekerheid van de zelfstandigen.
* In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Economische en financiële draagkracht

* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

Indien de kandidaat of inschrijver om redenen die hij moet verantwoorden, niet in staat is de gevraagde referenties over te maken, kan hij zijn economische en financële draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht.

Vakbekwaamheid

* Een lijst met de namen en de beroepskwalificaties van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht.
* Het bewijs van inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten of van inschrijving op een gelijkaardige officiële lijst in een andere lid-staat van de Europese Gemeenschap van één of meerdere perso(o)nen die deel zal (zullen) uitmaken van het ontwerpteam (origineel attest of een voor eensluidend verklaard afschrift, maximum 1 jaar oud).
* Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.

Eventuele minimumeisen:

Minstens 1 gelijkaardige referentie kunnen voorleggen binnen de laatste 5 jaar.