Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting
Avis d'informations complémentaires, avis d'informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif

architectuuropdracht renovatie

architectuuropdracht renovatie

Publicatiedatum
16-03-2016
Opdrachtcodes (CPV)
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
Deze aankondiging betreft
Onvolledige procedure
De gunningsprocedure is afgebroken
De opdracht wordt wellicht opnieuw aangekondigd

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting
Postadres
Parkstraat 115, 1800 Vilvoorde, BE
Contactpunt(en)
De heer Nick Geenen

Overige nadere inlichtingen

Er werd beslist, rekening houdende met art. 35 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, de procedure stop te zetten wegens een tegenstrijdigheid in de selectieleidraad ten opzichte van de geldende wetgeving omtrent het aantal te selecteren kandidaten, meer bepaald het feit dat er vermeld werd dat er maximum 4 kandidaten per wijk zouden worden geselecteerd terwijl dit er wettelijk minimum 5 moeten zijn voor zover geschikt en beschikbaar.
Er zal een nieuwe procedure gestart worden via een beperkte offerteaanvraag en op basis van een aangepaste selectieleidraad.