Gemeente Vorst
Avis de marché

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Architectuur - Aanstelling van een multidisciplinair team, handelend in de hoedanigheid van 'projectontwerper', met het oog op de renovering van de site van de Abdij van Vorst en haar volledige reconversie tot culturele pool

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
De site van de Abdij van Vorst, waarvan de geschiedenis teruggaat tot het begin van de 12e eeuw, vormt samen met het Gemeentehuis, de kerk en het Sint-Denijsplein het historische hart van de Brusselse gemeente Vorst.
Door een gebrek aan benutting(en) werd de site de afgelopen decennia steeds minder gebruikt. Zo is ze vandaag in verval geraakt en op zoek naar een nieuwe identiteit.
De Gemeente Vorst heeft beslist verder te gaan dan de nodige restauratie van het bestaande erfgoed en de site om te vormen tot een plaats met een culturele bestemming en ze volledig te veranderen om ze nieuwe gebruiksdoeleinden te bezorgen en ze van een duurzaam toekomstperspectief te verzekeren.
De idee van de 'culturele pool' is een geheel aan instellingen die in verband staan met cultuur, kunst en jeugd, en die vandaag verspreid liggen op het gemeentelijk grondgebied, op één plaats te verzamelen: Academie voor muziek, dans en woordkunsten van Vorst, Franstalige bibliotheek, cultureel centrum (tentoonstellingsruimten en kunstenaarsateliers), onthaaldienst voor de jeugd, enz.
Om het dienstenaanbod te vergroten en de site op elk uur van de dag en het hele jaar door te herdynamiseren, voorziet het programma tevens de oprichting van een nieuwe spektakelzaal/auditorium, van een spelotheek en van een café-restaurant.
Als plaats voor uitwisselingen en ontmoetingen, voor ontdekkingen, voor creativiteit, voor scholing en overdracht, wordt de site van de Abdij beoogd als een soort laboratorium dat aan de verschillende operatoren van het project een instrument voor pedagogie, informatie en begeleiding biedt dat zowel modern is als rijk aan geschiedenis(sen).
Het project moet het tevens synergiën tussen functies, het delen van lokalen, schaalvoordelen en een gemakkelijk beheer mogelijk maken.
Deze opdracht werd voorafgegaan door voorbereidende en haalbaarheidsstudies met een analyse van enerzijds de ruimtelijke, historische en programmatorische context van het project en anderzijds van de bestaande bebouwing en de tuinen van de Abdij.
Deze verschillende studies, die tegelijkertijd met het Bijzonder Bestek zullen worden overgemaakt aan de kandidaten die aan het einde van deze oproep tot kandidaatstelling worden geselecteerd, hebben o.m. bevestigd dat het programma de oppervlakten die in de huidige gebouwen beschikbaar zijn, overschrijdt.
De taak die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht omvat bijgevolg meerdere onderdelen:
• de renovering van de huidige gebouwen;
• de afbraak/eventuele heropbouw van elementen zonder erfgoedwaarde;
• de bouw van nieuwe oppervlakten, die al dan niet aan de bestaande bebouwing grenzen en die het mogelijk maken de functies te integreren die om technische, administratieve of functiegerelateerde redenen niet konden worden ondergebracht in de huidige bebouwing;
• de landschappelijke integratie van de constructies in de site (de heraanleg van de tuinen maakt geen deel uit van deze opdracht).
Het project geniet in zijn totaliteit van verschillende financierings- en subsidiëringsbronnen (Gemeente Vorst, Beliris, EFRO-fonds, Wijkcontract, ...).
Om redenen van coherentie en efficiëntie werden de verschillende studieopdrachten (behalve de heraanleg van de tuinen) in deze opdracht, waarvan de aanbestedende overheid de Gemeente Vorst is, gehergroepeerd.
De Gemeente behoudt zich het recht voor om, op elk ogenblik dat het geschikt acht, een of meerdere gedeelten van deze opdracht af te staan aan Beliris, in toepassing en uitvoering van het Samenwerkingsakkoord van 15.09.1993 tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen en zijn bijakten.
Het budget dat op dit ogenblik beschikbaar is voor de uitvoering van de werkzaamheden bedraagt 15.000.000,00 euro excl. btw en excl. aanleg van de tuinen en zou maximaal 16.500.000 euro excl. btw en excl. aanleg van de tuinen kunnen bedragen indien er zich in de loop van de ontwikkeling van het project nieuwe budgettaire kansen zouden aandienen.
Het bedrag van de erelonen die ermee verband houden (prijs van deze opdracht) werd door de aanbestedende overheid forfaitair vastgesteld op 2.250.000,00 euro excl. btw.
De inschrijvers zullen bijgevolg in het kader van deze procedure geen concurrentie voeren inzake de prijs.

Publicatiedatum
02-03-2016
Deadline
19-04-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Vorst
Postadres
Pastoorstraat 2, 1190 Vorst, BE
Contactpunt(en)
De heer Vincent Degrune

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

(1) OMVANG VAN DE OPDRACHT Huidige opdracht heeft betrekking op een volledige opdracht van projectontwerper die het volgende omvat: - de architecturale studie, met inbegrip van de stedenbouwkundige en landschapskundige inschrijving in de site; - de bouwkundige studie en stabiliteitsstudie: - de speciale technische studies (sanitaire installaties, verwarmingsinstallaties en verluchtingsinstallaties), met inbegrip van de studie m.b.t. de wetgeving en eisen op het gebied van energieprestatie; - de akoestische studies; - de scenografische studies, met inbegrip van de interne en externe bewegwijzering en de coördinatie van de eventuele artistieke interventie(s); - de opvolging van de uitvoering van de werken. (2) OPDELING VAN DE OPDRACHT De opdracht omvat 2 gedeelten: Gedeelte 1 - vast: Studies (60% van het globale forfaitaire bedrag van de honoraria) • Studies m.b.t. het geheel van de fasen tot aan de indiening van de vergunningsaanvra(a)g(en) (schets, voorontwerp, uitwerking van het/de dossier(s) voor de aanvraag van een vergunning); • Uitwerking van het/de aanbestedingsdossier(s), bijstand bij de gunning van de opdracht(en) van werken. Gedeelte 2 - voorwaardelijk: opvolging van de werkzaamheden en oplevering van de werken (40% van het globale forfaitaire bedrag van de erelonen) • De te vervullen voorwaarden zijn verbonden aan de naleving van de budgetten die beschikbaar zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden en/of het bestaan van eraan verbonden kredieten. (3) FASERING VAN DE UITVOERING VAN HET PROJECT De staat van bepaalde gebouwen, die min of meer dringende conservatiewerken kan verantwoorden, en het feit dat bepaalde strenge termijnen onderworpen zijn, zouden kunnen nopen tot een fasering van de uitvoering van het project. Daarom behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor de uitvoering van het project op te delen in maximaal 3 fasen die in voorkomend geval gelijktijdig dienen te worden uitgevoerd, zonder dat dit de opdrachtnemer rechten geeft.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

__________________________
DEELNAME AAN DE PROCEDURE
Door deel te nemen aan de gunningsprocedure van de opdracht verklaart de kandidaat dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt zoals bedoeld in §1 en 2 van artikel 61 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.
_____________
DOCUMENT 01: Deelnemingsaanvraagformulier
Het deelnemingsaanvraagformulier, dat zich in bijlage bij deze opdrachtaankondiging bevindt, moet door de dienstverlener naar behoren worden ingevuld, gedateerd en ondertekend.
De gemachtigde(n) voegt/voegen de akte toe die hem/hen machtiging verleent. (zie Deelnemingsaanvraagformulier)
In het geval van vereniging van meerdere dienstverleners (tijdelijke of feitelijke vereniging) voegt de kandidaat bij zijn dossier een verenigingsovereenkomst waarin het type vereniging wordt aangeduid, net als de contractuele relaties tussen de partners en de vertegenwoordiger (die verantwoordelijk is tegenover de Bouwheer) van deze vereniging.
Ter herinnering: om te beantwoorden aan de eisen qua draagkracht van punt III.2.3 van deze aankondiging van opdracht, kan de deelnemer een beroep doen op de draagkracht van derden, natuurlijke of rechtspersonen, op voorwaarde dat die laatste zich ertoe verbinden hun draagkracht ter beschikking te stellen van de deelnemer indien de opdracht aan hem wordt gegund, en dat conform het formulier 'verbintenisverklaringsformulier' in bijlage bij deze aankondiging van opdracht, dat verplicht aan het dossier van aanvraag tot deelneming moet worden toegevoegd.
_________________
DOCUMENTEN 02 & 03: RSZ-getuigschrift & Beroepsmatige fiscale verplichtingen
Voor de Belgische kandidaten en voor ieder lid van het team controleert de aanbestedende overheid, conform artikel 60 §1 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 via de applicatie 'Digiflow' de situatie van de kandidaat inzake sociale zekerheid en fiscale schulden (artikelen 62 en 63 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011).
De kandidaat moet in orde zijn:
- wat betreft zijn verplichtingen inzake socialezekerheidsbijdragen, tot en met het voorlaatste burgerlijk semester dat verstreken is voor de einddatum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming;
- zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen m.b.t. de laatste fiscale periode die verstreken is voor de einddatum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming.
Voor de kandidaten of teamleden uit een andere lidstaat van de Europese Unie worden
de attesten toegevoegd van de bevoegde instanties, die bewijzen dat de kandidaat in orde is wat betreft zijn verplichtingen m.b.t. de betaling van socialezekerheidsbijdragen en wat betreft zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen volgens de wettelijke bepalingen van het land waarin zij gevestigd zijn.
Deze documenten moeten voor alle leden van het multidisciplinaire team waaruit de ‘kandidaat’ is samengesteld, worden geleverd, ongeacht of het gaat om (een) partner(s) van de vereniging of om derden die aansprakelijk zijn.
_____________
DOCUMENT 04: bewijs van inschrijving in de Orde van Architecten
Het bewijs van inschrijving in de Orde van Architecten (België) of van inschrijving in een gelijkwaardige beroepsinstelling voor de buitenlandse kandidaten – origineel attest of maximaal één jaar geleden gedateerd voor waar en echt verklaard afschrift – van de kandidaat (één of meerdere leden van het aansprakelijke team) moet worden bezorgd.

Economische en financiële draagkracht

nihil

Eventuele minimumeisen:

nihil

Vakbekwaamheid

III.2.3) Vakbekwaamheid:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
De aanbestedende overheid evalueert de technische of beroepsbekwaamheid van de kandidaten om de diensten te verstrekken die het voorwerp uitmaken van deze overheidsopdracht aan de hand van met name hun knowhow, efficiëntie, ervaring en betrouwbaarheid overeenkomstig artikel 72 van het Koninklijk Besluit van 15.07.2011.
De kandidaat dient een aanvraag tot deelneming in waarin hij aantoont dat hij over de volgende minimale vermogens beschikt:
- Architectuur;
- Stabiliteitsengineering;
- Engineering in Speciale Technieken.
Naast de bovenvermelde minimale vermogens dient de kandidaat tevens aan te tonen dat hij over de volgende specifieke bekwaamheden beschikt:
- bekwaamheid stedenbouwkundig en landschapskundig te integreren, rekening houdende met de moeilijkheden van een site;
- bekwaamheid een gemengd programma ruimtelijk te vertalen en daar een collectieve voorziening in te integreren;
- bekwaamheid om tussen te komen in een site en/of een bebouwing met hoge erfgoedwaarde;
- bekwaamheid om de akoestische beperkingen te integreren in de specifieke context van aan geluid gewijde ruimten (spektakelzalen, auditoria, opnamestudio's, ...);
- bekwaamheid om een openbare opdracht tot een goed einde te brengen.
De kandidaat zal zijn vermogens en bekwaamheden staven d.m.v. de volgende documenten:
_____________
DOCUMENT 05: Het team (maximaal 4 pagina’s (2 recto/2 verso) in A4-formaat)
Door middel van dit document toont de kandidaat aan dat het voorgestelde team (het studiebureau of, in voorkomend geval, het multidisciplinaire team) over de hierboven vermelde minimale vermogens en bekwaamheden beschikt.
De kandidaat toont tevens de meerwaarden van het voorgestelde team aan met het oog op de bijzonderheden van deze opdracht; hij legt uit in welk opzicht deze bijzonderheden nopen tot een specifieke methodologie en legt de beoogde samenwerkingsverbanden in het team uit. Zo nodig kan een organogram bepaalde informatie illustreren.
Binnen de grenzen van de bovenvermelde 4 pagina's wordt voor de verantwoordelijken voor de uitvoering van de diensten, het volgende bezorgd:
- de academische en professionele titels;
- zijn/haar rol in deze openbare opdracht;
- op welk ogenblik hij/zij tussenkomt in de loop van deze openbare opdracht.
_____________
DOCUMENT 06: Relevante referenties (maximaal 4 pagina’s (2 recto/2 verso) in A4-formaat voor elke referentie)
Voorstelling van 5 referenties waarvan de kandidaat (één of meer teamleden die aansprakelijk zijn) de auteur is en die hij pertinent acht ten opzichte van het voorwerp van de opdracht en van de ambities van de bouwheer met betrekking tot de specifieke bekwaamheden verwacht van de kandidaten, zoals boven vermeld.
Om ontvankelijk te zijn, moeten de ingediende referenties:
- in de loop van de 3 afgelopen jaren uitgevoerd zijn, te tellen vanaf de datum van de publicatie van deze aankondiging van opdracht. Daarbij geldt de definitieve oplevering als laatste fase in de uitvoering van een project.
- minstens het stadium van de toekenning van de stedenbouwkundige vergunning bereikt hebben.
Gelet op de bijzonderheden van deze opdracht moeten de minimale gelijkenisvoorwaarden minstens eenmaal in de drie ingediende referenties worden tegengekomen:
- Gelijkenis m.b.t. het bedrag: minstens één referentie heeft betrekking op een volledige opdracht van projectontwerper voor een project waarvan het globale bedrag van de werken hoger ligt dan of gelijk is aan 7.500.000,00 euro excl. btw;
- Gelijkenis m.b.t. het voorwerp: minstens één referentie heeft betrekking op een openbare opdracht en werd tot het stadium van de voorlopige oplevering van de werken uitgevoerd;
- Gelijkenis m.b.t. het voorwerp: minstens één referentie heeft betrekking op de bouw van een collectieve voorziening;
- Gelijkenis m.b.t. het voorwerp: minstens één referentie heeft betrekking op een gebouw of site met een hoge erfgoedwaarde;
- Gelijkenis m.b.t. het voorwerp: minstens één referentie heeft betrekking op een project waarvan de specifieke akoestische beperkingen moesten worden behandeld: spektakelzaal, auditorium, opnamestudio, enz.
Voor elk van die referenties wordt minstens vermeld:
1° de benaming van het project en zijn exacte soorten interventies (restauratie, renovering, bouw van een gebouw, ...) en bestemmingen (bibliotheek, spektakelzaal, ,...);
2° het adres van het project;
3° de projectontwerper en de precieze rol van een of meerdere leden van het voor deze opdracht kandiderende team in de ingediende referentie;
4° de bouwheer;
5° de bruto totale oppervlakte;
6° de datum van de (voorlopige of definitieve) oplevering van de werken of de vordering van het project;
7° het bedrag van de werken;
8° een schriftelijke nota van maximaal één bladzijde (recto) in A4-formaat, waarin aangetoond wordt op welke wijze het ingediende voorbeeld relevant is m.b.t. het voorwerp van de opdracht en de hierboven genoemde specifieke verwachte bekwaamheden van de kandidaat;
9° minstens drie illustraties van het project of van de verwezenlijking;
10° de bewijzen van de dienstverlening (waarin de vorderingsstaat van het project wordt verduidelijkt) aan de hand van attesten die werden afgeleverd of afgetekend door de bevoegde instantie of, in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door een attest van de afnemer of bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener. Deze documenten zijn supplementair aan de maximaal 4 bladzijden (2 recto/2 verso) in A4-formaat voor iedere referentie.

Eventuele minimumeisen:

nihil