Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Algemeen Beleid
Avis de marché

ACTUALISERING VAN HET STRATEGISCH NETPLAN VOOR DE DIENSTENZONES LANGS DE AUTOSNELWEGEN IN VLAANDEREN

Deze opdracht heeft tot voorwerp het opmaken van een geactualiseerd strategisch netplan voor de dienstenzones langs de hoofdsnelwegen in Vlaanderen.
De opdrachtnemer verbindt er zich toe in naam en voor rekening van de opdrachtgever onder de hierna vermelde voorwaarden, de bescheiden en plannen op te stellen om het strategisch netplan voor de dienstenzones langs de hoofdsnelwegen in Vlaanderen (2005) en zijn interne actualisatie (2010) (als intern richtplan) te actualiseren.
Met 'dienstenzone' wordt de zone langs de hoofdsnelweg bedoeld die de weggebruiker een "rustpunt" aanbiedt waar deze kan voorzien in de verzorging van zijn voertuig (tanken, oliepeil, bandendruk,...), zijn persoonlijke verzorging en die van zijn medereizigers of passagiers (rusten, eten, drinken, sanitair,...) en de communicatie met anderen (via internet,…) zonder dat hij/zij daarvoor de hoofdsnelweg moet verlaten.

Publicatiedatum
18-03-2016
Deadline
26-04-2016 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Algemeen Beleid
Postadres
Koning AlbertII-laan 20, bus 6, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Debruyn Tom

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A