Gemeente Jette
Avis d’attribution de marché

POELBOSSITE – UITBREIDING VAN DE NEDERLANDSTALIGE SCHOOL, BOUW VAN BICOMMUNAUTAIRE INFRASTRUCTUUR, RENOVATIE VAN HET “PLEIN AIR”-PAVILJOEN EN LANDSCHAPSINRICHTING VAN HET GEHEEL VAN

Deze overheidsopdracht betreft een complete opdracht als projectontwerper voor
1) de constructie van de uitbreiding van de Nederlandstalige school (een tiental bijkomende klassen),
2) de constructie van een bicommunautaire refter en sportruimte voor ongeveer 960 leerlingen te 1090 Jette.
3) de renovatie/uitbreiding van een bestaand paviljoen teneinde een Franstalige kleuterschool te kunnen onthalen (6 tot 7 klassen)
4) de inplanting van deze verschillende projecten op een geklasseerde site, het concretiseren van de landschapsstudie, uitgevoerd door het studiebureau Aries. (studie van de schoolomgeving en het padenverkeer van het ene gebouw naar het andere)
De opdracht als projectontwerper betreft ook de stabiliteitsstudie, studie speciale technieken, de opdracht van project- en werfcoördinator en de deelname aan de diverse programma’s van de beoogde subsidiëringen (COCOF, rationeel energieverbruik, AGION, VGC, Leefmilieu Brussel,…)
De opdracht betreft het gebruik van alternatieve energie en het project zal gebaseerd zijn op duurzame ontwikkeling. De nieuwe of betrokken constructies zullen ten minste hoge energieprestatie hebben, en beantwoorden aan de EPB eisen (besluit van 21/01/2013 en toepassingen op 01/01/2016).
Het programma zal geleid worden door de gemeente Jette. De aannemer moet aanwezig zijn aan alle vergaderingen betreffende het vermelde programma
De aannemer voert de opdracht uit in overleg met de gemeente Jette en de subsidiërende overheden
Deze opdracht omvat (voor de gedetailleerde beschrijving, zie Hoofdstuk III : Beschrijving van de technische bepalingen):
- De Aanwezigheid tijdens vergaderingen betreffende het programma waarvan sprake in punt 1 : Onderwerp van de opdracht.
- De bijkomende voorontwerpstudies, met inbegrip van het opstellen van dossiers, volgens behoefte, voor eenmalige vergunningen, stedebouwverguninnigen, patrimoniumvergunningen, milieuvergunningen, stedebouwkundige vergunningscertificaten (let op: geklasseerde site in nabijheid van een Natura 2000 zone)
- De ontwerpstudies (opstellen van een aanbestedingsdossier, bestek, de plannen,…) en uitvoering, de stabiliteit- en speciale techniekenstudies.
- De presentatie en de verdediging van het project voor het College van Burgemeester en Schepenen, de Gemeenteraad, de bewoners, de subsidiërende overheid, de schooldirectie, leraren, ouders, …;
- Alle nodige documenten voor de verschillende subsidiëringen en voorstellingen van het ontwerp en voorontwerp;
- Bijstand bij het analyseren van de offertes van de aannemers, bij het vergelijkend verslag, en bij het opmaken van het voorstel van de aannemer
- Bijstand bij het leiden van de werken (technische en financiële opvolging, bevattende onder andere: controleren van de vorderingstaten, onderzoek van de testresultaten, …), aanwezigheid op de werfvergaderingen,…
- Het controleren van het werklogboek
- het verstrekken van het uitvoeringsdossier (details plannen ...);
- Samenwerking voor de voorlopige oplevering;
- Samenwerking voor de definitieve oplevering;
- Het opstellen van ontwerpen van proces-verbaal van de vergaderingen waar de aannemer aan deelneemt ;
- Controle op de planning en op het budget over de hele opdracht.
- De technische stabiliteitstudies, de studies speciale technieken, de opdracht voor de project- en uitvoeringscoördinator zijn inbegrepen in de opdracht en zijn voor rekening van de aannemer
- Het opstellen van processen-verbaal van de vergadering in de taal van de aannemer
- Naleving van de budgetramingen en de voorzien enveloppe

Publicatiedatum
29-03-2016
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71210000 - Architectonische adviezen
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
71223000 - Diensten door architectenbureaus voor uitbreidingsverbouwingen
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71245000 - Plannen ter goedkeuring, werktekeningen en specificaties
71246000 - Bepalen en opsommen van hoeveelheden in de bouw
71247000 - Toezicht op bouwwerkzaamheden
71248000 - Toezicht op plannen en documentatie
71400000 - Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Jette
Postadres
Wemmelsesteenweg, 100, 1090 Jette, BE
Contactpunt(en)
De heer Sébastien Jade

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
fsv²
Postadres
-
Titel
POELBOSSITE – UITBREIDING VAN DE NEDERLANDSTALIGE SCHOOL, BOUW VAN BICOMMUNAUTAIRE INFRASTRUCTUUR, RENOVATIE VAN HET “PLEIN AIR”-PAVILJOEN EN LANDSCHAPSINRICHTING VAN HET GEHEEL VAN
Waarde
619834.71 EUR