Gemeente Vorst
Avis d'informations complémentaires, avis d'informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif

Architectuur - Aanstelling van een multidisciplinair team, handelend in de hoedanigheid van 'projectontwerper', met het oog op de renovering van de site van de Abdij van Vorst en haar volledige reconversie tot culturele pool

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
De site van de Abdij van Vorst, waarvan de geschiedenis teruggaat tot het begin van de 12e eeuw, vormt samen met het Gemeentehuis, de kerk en het Sint-Denijsplein het historische hart van de Brusselse gemeente Vorst.
Door een gebrek aan benutting(en) werd de site de afgelopen decennia steeds minder gebruikt. Zo is ze vandaag in verval geraakt en op zoek naar een nieuwe identiteit.
De Gemeente Vorst heeft beslist verder te gaan dan de nodige restauratie van het bestaande erfgoed en de site om te vormen tot een plaats met een culturele bestemming en ze volledig te veranderen om ze nieuwe gebruiksdoeleinden te bezorgen en ze van een duurzaam toekomstperspectief te verzekeren.
De idee van de 'culturele pool' is een geheel aan instellingen die in verband staan met cultuur, kunst en jeugd, en die vandaag verspreid liggen op het gemeentelijk grondgebied, op één plaats te verzamelen: Academie voor muziek, dans en woordkunsten van Vorst, Franstalige bibliotheek, cultureel centrum (tentoonstellingsruimten en kunstenaarsateliers), onthaaldienst voor de jeugd, enz.
Om het dienstenaanbod te vergroten en de site op elk uur van de dag en het hele jaar door te herdynamiseren, voorziet het programma tevens de oprichting van een nieuwe spektakelzaal/auditorium, van een spelotheek en van een café-restaurant.
Als plaats voor uitwisselingen en ontmoetingen, voor ontdekkingen, voor creativiteit, voor scholing en overdracht, wordt de site van de Abdij beoogd als een soort laboratorium dat aan de verschillende operatoren van het project een instrument voor pedagogie, informatie en begeleiding biedt dat zowel modern is als rijk aan geschiedenis(sen).
Het project moet het tevens synergiën tussen functies, het delen van lokalen, schaalvoordelen en een gemakkelijk beheer mogelijk maken.
Deze opdracht werd voorafgegaan door voorbereidende en haalbaarheidsstudies met een analyse van enerzijds de ruimtelijke, historische en programmatorische context van het project en anderzijds van de bestaande bebouwing en de tuinen van de Abdij.
Deze verschillende studies, die tegelijkertijd met het Bijzonder Bestek zullen worden overgemaakt aan de kandidaten die aan het einde van deze oproep tot kandidaatstelling worden geselecteerd, hebben o.m. bevestigd dat het programma de oppervlakten die in de huidige gebouwen beschikbaar zijn, overschrijdt.
De taak die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht omvat bijgevolg meerdere onderdelen:
• de renovering van de huidige gebouwen;
• de afbraak/eventuele heropbouw van elementen zonder erfgoedwaarde;
• de bouw van nieuwe oppervlakten, die al dan niet aan de bestaande bebouwing grenzen en die het mogelijk maken de functies te integreren die om technische, administratieve of functiegerelateerde redenen niet konden worden ondergebracht in de huidige bebouwing;
• de landschappelijke integratie van de constructies in de site (de heraanleg van de tuinen maakt geen deel uit van deze opdracht).
Het project geniet in zijn totaliteit van verschillende financierings- en subsidiëringsbronnen (Gemeente Vorst, Beliris, EFRO-fonds, Wijkcontract, ...).
Om redenen van coherentie en efficiëntie werden de verschillende studieopdrachten (behalve de heraanleg van de tuinen) in deze opdracht, waarvan de aanbestedende overheid de Gemeente Vorst is, gehergroepeerd.
De Gemeente behoudt zich het recht voor om, op elk ogenblik dat het geschikt acht, een of meerdere gedeelten van deze opdracht af te staan aan Beliris, in toepassing en uitvoering van het Samenwerkingsakkoord van 15.09.1993 tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen en zijn bijakten.
Het budget dat op dit ogenblik beschikbaar is voor de uitvoering van de werkzaamheden bedraagt 15.000.000,00 euro excl. btw en excl. aanleg van de tuinen en zou maximaal 16.500.000 euro excl. btw en excl. aanleg van de tuinen kunnen bedragen indien er zich in de loop van de ontwikkeling van het project nieuwe budgettaire kansen zouden aandienen.
Het bedrag van de erelonen die ermee verband houden (prijs van deze opdracht) werd door de aanbestedende overheid forfaitair vastgesteld op 2.250.000,00 euro excl. btw.
De inschrijvers zullen bijgevolg in het kader van deze procedure geen concurrentie voeren inzake de prijs.

Publicatiedatum
22-03-2016
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Vorst
Postadres
Pastoorstraat 2, 1190 Vorst, BE
Contactpunt(en)
De heer Vincent Degrune

Overige nadere inlichtingen

III.2.3) Vakbekwaamheid
DOCUMENT 06 : In paragraaf 3 van de Nederlandstalige versie van de opdrachtaankondiging dient de zin « Gelet op de bijzonderheden van deze opdracht moeten de minimale gelijkenisvoorwaarden minstens eenmaal in de drie ingediende referenties worden tegengekomen» te worden gelezen als « Gelet op de bijzonderheden van deze opdracht moeten de minimale gelijkenisvoorwaarden minstens eenmaal in de ingediende referenties worden tegengekomen»