Komisja Europejska, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D — Culture and Creativity
Avis d’attribution de marché

Studium wykonalności: Muzyka porusza Europę – studium wykonalności dla ustanowienia Europejskiego Obserwatorium Muzyki i analiza luk w potrzebach finansowych sektora muzycznego

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa
Komisja Europejska, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D — Culture and Creativity
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Rue Joseph II. 70
Miejscowość
Brussels
Kod pocztowy
1049
Kod NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Osoba do kontaktów
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
+32 22998243

Adresy internetowe

Główny adres:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533

Adres profilu nabywcy:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533

I.2) Wspólne zamówienie

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień:   nie

W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:   -

Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca:   nie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa

Studium wykonalności: Muzyka porusza Europę – studium wykonalności dla ustanowienia Europejskiego Obserwatorium Muzyki i analiza luk w potrzebach finansowych sektora muzycznego

Numer referencyjny:   EAC/14/2018

II.1.2) Główny kod CPV

Główny kod CPV:   71241000 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

Uzupełniający kod CPV:   -

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis

Ogólnym celem tego zamówienia jest sporządzenie studium wykonalności dla utworzenia Europejskiego Obserwatorium Muzyki oraz przeprowadzenie analizy luk w potrzebach finansowych sektora muzycznego.

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części:   tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość:   174.113,00

Waluta:   EUR


II.2) Opis Część nr: 2

II.2.1) Nazwa

Analiza trendów rynkowych i luk w potrzebach finansowych sektora muzycznego

Część nr:   2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

Główny kod CPV:   71241000 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

Uzupełniający kod CPV:   -

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:   -

II.2.4) Opis zamówienia

Najważniejszym celem szczegółowym badania jest dostarczenie oceny stanu, dotyczącej obecnych trendów na rynku, sprawdzenie możliwości, jakie daje muzyce gospodarka cyfrowa, w szczególności w kontekście bardziej sprawiedliwych struktur wynagradzania. Studium dla każdego wskazanego trendu zbada:
— jakie działania programu Kreatywna Europa są obecnie wystarczające i w jaki sposób są prowadzone,
— jakie działania prowadzone w ramach europejskich instrumentów finansowych nie są wystarczające i w jaki sposób następujący po nim program mógłby je prowadzić,
— dostarczy również przekonujące uzasadnienie dla potrzeby przyszłego wsparcia na szczeblu europejskim, wziąwszy pod uwagę zasadę subsydiarności oraz wymiar europejski.
Drugim celem szczegółowym badania jest podjęcie starannej analizy dotyczącej zainteresowanych stron, tak aby zapewnić przejrzystość w ich wskazywaniu oraz włączenie wszystkich odpowiednich partnerów z sektora muzycznego ze szczególnym uwzględnieniem szczebla europejskiego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje:   nie

Opis opcji:   -

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:   tak

II.2.14) Informacje dodatkowe

-


Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:   nie

Ustanowiono dynamiczny systemu zakupów:   nie

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną:   nie

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych:   tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S:   2018/S 092-207890

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów opublikowanego w ramach powyższego ogłoszenia o zamówieniu:   nie

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Instytucja zamawiająca nie udzieli dalszych zamówień na podstawie powyższego wstępnego ogłoszenia informacyjnego:   nie


Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   EAC-2018-0507

Część nr:   2

Nazwa:   Analiza trendów rynkowych i luk w potrzebach finansowych sektora muzycznego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia Część nr: 2

V.2.1) Data zawarcia umowy

27-09-2018

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   0

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   -

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   -

Najtańsza oferta:   -

Najdroższa oferta:   -

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   tak

Procentowa część:   12%

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   -


Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) Informacje dodatkowe

-

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa
Sąd
Adres pocztowy
Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość
Luxemburg
Kod pocztowy
L–2925
Państwo
LUXEMBOURG
Tel.
+352 43031
E-mail
[email protected]
Faks
+352 43032100
Adres internetowy
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa
-
Adres pocztowy
-
Miejscowość
-
Kod pocztowy
-
Państwo
-
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:   -

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa
-
Adres pocztowy
-
Miejscowość
-
Kod pocztowy
-
Państwo
-
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-

VI.4.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia

12-11-2018

Załącznik D1 – Zamówienia ogólne: Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1. Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji zgodnie z art. 32 dyrektywy 2014/24/UE

Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na:

procedurę otwartą:   nie

procedurę ograniczoną:   nie

Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie:   -

Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:

brak konkurencji ze względów technicznych:   nie

zamówienie mające na celu stworzenie lub nabycie niepowtarzalnego dzieła sztuki lub wykonania artystycznego:   nie

ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej:   nie

Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie:   nie

Dodatkowe dostawy realizowane przez pierwotnego dostawce zamawiane zgodnie z warunkami ścisłe określonymi w dyrektywie:   nie

Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie:   -

Zamówienie na usługi, które zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu:   -

Dostawy towarów notowanych i nabywanych na rynku towarowym:   -

Nabycie dostaw lub usług na szczególnie korzystnych warunkach:

od dostawcy, który definitywnie likwiduje swoja działalność:   -

ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej:   -

2. Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.Urz. UE

Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy:   nie

3. Wyjaśnienie

-