Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Rectificatif

Ontsluiting luchthaven Oostende: Algemene verbetering doorstroming westkant Oostende: studie

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_17468
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Plaats
8200 Brugge
Postcode
8200
NUTS-code
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Daniël Lauwers
Telefoon
+32 0000000
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=322388

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=322388

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Ontsluiting luchthaven Oostende: Algemene verbetering doorstroming westkant Oostende: studie

Referentienummer: AWV W-Vl-17/24_X30_N318_10_NVP-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De diensten omvatten het onderzoeken van het optimaal verkeerskundig functioneren van de weginfrastructuur ter hoogte van de gewestwegen N33, N341, N318, N34 en R31 (later in dit document ook als zone Westkant Oostende benoemd). Van belang hierbij zijn de effecten van het volledige verkeerssysteem in de regio...

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-11-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-530268

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 16-10-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De samenvattende meetstaat in excel is bijgevoegd.