Eandis cvba (Speciale Sectoren)
Avis de marché – secteurs spéciaux

EAN15AD192 - Tijdelijke Opdrachten Tekenwerk

Het voorwerp van dit aankoopdossier is het toewijzen van raamcontracten aan meerdere opdrachtnemers voor het uitvoeren van tekenwerk op basis van een middelenverbintenis of een resultaatsverbintenis.
Een raamcontract is een verbintenis die gesloten kan worden met één of meerdere opdrachtnemers, zonder dat er een omzetverplichting is voor Eandis. M.a.w. er is tussen de contractanten geen verplichting om zaken met elkaar te doen.
De verschillende opdrachten die in dit aankoopdossier zijn vervat:
• Het intekenen van de liggingsplannen voor laagspanning, midden spanning elektriciteit, lage druk-en middendruk gas in de applicatie Geolig en Geo databank.
• Het cleanen van diverse bestanden in functie van het veiligheidsrisico met betrekking tot de planaanvragen in Klip digitaal.
• Het intekenen van openbare verlichting, wachtbuizen, glasvezel en seinkabel.
• Het intekenen van de orthogonaal-plannen midden spanning elektriciteit en middendruk gas in de applicatie – PowerOn Fusion DMS.
• Maken van technische tekeningen (mechanische onderdelen, elektrische schema’s zowel in 2D als in 3D). Er wordt gezocht naar bureaus die beschikken over de nodige specifieke tools (vb. Solidworks, Inventor,…) en de nodige expertise in technisch tekenwerk.
• Ander technisch tekenwerk.
• Tekenwerk op basis van een resultaatsverbintenis.
Bij de raamcontracten worden enerzijds maximum tarieven vastgelegd en anderzijds algemene condities.
De opdrachtnemers die een raamcontract hebben toegewezen gekregen, zullen vervolgens via minicompetities in concurrentie gezet worden. Het hebben van een raamcontract geeft dus voor de opdrachtnemer nog geen zekerheid op het verkrijgen van opdrachten. Opdrachtnemers met een raamcontract beschouwen we als ‘Voorkeurleveranciers’, doch genieten niet van enige exclusiviteit.

Publicatiedatum
25-03-2016
Deadline
02-05-2016 om 16:00
Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71245000 - Plannen ter goedkeuring, werktekeningen en specificaties
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Eandis cvba (Speciale Sectoren)
Postadres
Brusselsesteenweg 199, 9090 MELLE, BE
Contactpunt(en)
Raymond van West

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

ONDERSTAANDE VOORWAARDEN DIENEN TE WORDEN INGEVULD IN DE VRAGENLIJST. DEZE LIJST DIENT DE KANDIDATUURSTELLING TE VERGEZELLEN EN IS UITSLUITEND TE BEKOMEN VIA E-MAIL AAN [email protected] EN IN CC [email protected]
De ingevulde vragenlijst is BIJLAGE 1 van de in te dienen documenten.
1. Identificatie van de kandidaat (in te vullen in de vragenlijst):
1.1) naam en volledige coördinaten (adres, telefoon, telefax, enz.);
1.2) volledige coördinaten van filialen/agentschappen in België gevestigd en die betrokken zijn bij deze
opdracht;
1.3) juridische vorm, datum van oprichting;
1.4) inschrijvingsnummer in het handelsregister (of gelijkwaardig);
1.5) inschrijvingsnummer BTW;
1.6) inschrijvingsnummer voor sociale zekerheid;
2. Vertegenwoordiging en relaties in het kader van deze gunning (in te vullen in de vragenlijst):
2.1) volledige coördinaten van de Directie, naam en volledige coördinaten (adres, telefoon, telefax, enz.) van de
unieke gesprekspartner, die instaat voor de relaties met de aanbestedende overheid.
3. Een organogram dat de structuur en de bezetting van de onderneming weergeeft (met vermelding of het
personeel met een contract voor onbepaalde duur of met een tijdelijk contract betreft), voor de kandidaat en
onderaannemer(s) (TOEVOEGEN ALS BIJLAGE 2).
Indien de kandidaat werkt met onderaannemers, moet iedere partij alle vragen beantwoorden. De precieze
aard en de stabiliteit van de band tussen de kandidaat en de onderaannemer(s) van de dienst(en) dient hierbij
nader gespecificeerd te worden (met name de reikwijdte van de band, zijn exclusief karakter, zijn tijdsduur
en het toegepast wettelijk stelsel). Elk punt dient beantwoord te worden (desgevallend "niet van toepassing"
vermelden), een niet beantwoord punt wordt beschouwd als een ontbrekend element.
4. Juridische situatie.
De inschrijver dient een verklaring op eer in als bijlage. Dit is een document met de plechtige verklaring dat de kandidaat voldoet aan het toegangsrecht van de procedure conform het Artikel 66 van het KB van 16/07/2012, voorzien van naam, plaats, datum en handtekening van een bevoegde of zijn gevolmachtigd persoon binnen het bedrijf. (TOEVOEGEN ALS BIJLAGE 3 BIJ DE VRAGENLIJST)

Economische en financiële draagkracht

Teneinde de financiële draagkracht aan te tonen dient de inschrijver de omzet op te geven betreffende de laatste 3 jaren, specifiek voor tekenwerk. (TOEVOEGEN ALS BIJLAGE 4)

Vakbekwaamheid

Teneinde de technische draagkracht en vakbekwaamheid te kunnen aantonen worden volgende documenten opgevraagd:
• De inschrijver dient bij zijn kandidatuurstelling minimum 3 recente referenties op te geven die als gelijkaardig met deze opdracht kunnen beschouwd worden ( technisch tekenwerk met Autocad en / of Microstation of een gelijkwaardig tekenprogramma).
Dit kan enkel aan de hand van de template bijlage B5_REFERENTIE – AANBEVELING. Deze template is niet toegevoegd bij de bijhorende documenten maar dient aangevraagd te worden per e-mail bij [email protected] en [email protected] in cc. Het niet gebruiken van de betreffende template zal leiden tot een ongeldige kandidatuurstelling.
(TOEVOEGEN ALS BIJLAGE 5)
• De inschrijver dient een inzicht te geven in het H.R. – potentieel dat zij ter beschikking hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht (overzichtslijst met aantal tekenaars, met vermelding van ervaring Autocad en / of Microstation of gelijkwaardig tekenprogramma, in dienstverband op het moment van het indienen van de kandidatuurstelling. (TOEVOEGEN ALS BIJLAGE 6)
• De inschrijver dient het personeelsverloop ( + en - ) tijdens de laatste 3 jaar op te geven met afzonderlijke vermelding van het aantal technische tekenaars.
(TOEVOEGEN ALS BIJLAGE 7)