OCMW Mechelen
Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - JURIDISCHE EN TECHNISCHE ADVISERING IN GUNNINGSPROCEDURE (VAN A TOT Z) VOOR HET ONTWERP, BOUW, en ONDERHOUD VAN NIEUW TE BOUWEN WOONZORGCENTRUM op site Roosendaelveld te Mechelen. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

JURIDISCHE EN TECHNISCHE ADVISERING IN GUNNINGSPROCEDURE (VAN A TOT Z) VOOR HET ONTWERP, BOUW, en ONDERHOUD VAN NIEUW TE BOUWEN WOONZORGCENTRUM op site Roosendaelveld te Mechelen.

Publicatiedatum
08-03-2016
Deadline
01-04-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
79100000 - Juridische dienstverlening
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 21
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Mechelen
Postadres
Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
De heer Tom Hofman

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

• De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener of het kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzonder van degenen die met de dienstverlening kunnen worden belast. Uit het uitgebreide CV valt af te leiden dat u en/of uw partner ( opdrachtnemer of mede-opdrachtnemer) gespecialiseerde kennis en ervaring kan voorleggen:
- minimaal 5 jaar in (project-) management in bouw en/of technische installaties
- minimaal 5 jaar in juridisch advies en begeleiding en/of contractmanagement in PPS constructies
• De relevante ervaring van de dienstverlener op het vlak van samenwerking met publiekrechtelijke overheden: bij de beoordeling van deze ervaring wordt rekening gehouden met alle vergelijkbare en representatieve opdrachten uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar (door teamleden die voor de uitvoering van deze opdracht zullen worden ingezet) waaruit een ervaring blijkt om samen te werken met publiekrechtelijke overheden. Zonder schending van het beroepsgeheim kan dit aangetoond worden door opgave van cliënten ( met opgave van telefoonnummer en contactpersoon) waarvoor de dienstverlener (meer bepaald één of meerdere van de teamleden die worden opgegeven) vergelijkbare en representatieve opdrachten heeft uitgevoerd gedurende de laatste 3 jaar.

Eventuele minimumeisen:

zie bestek