Avis de préinformation

Raamovereenkomst studieopdrachten voor diverse infrastructuurprojecten op gewestwegen binnen de provincie Vlaams-Brabant

Services
Date de l'avis
11-05-2020
Date publication
05-04-2020
Accord-cadre
non
Pouvoirs adjudicateurs
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant | 3000 Leuven, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Codes sujets (CPV)
45111250 - Travaux d'étude géotechnique
71220000 - Services de création architecturale
71241000 - Études de faisabilité, service de conseil, analyse
71242000 - Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts
71243000 - Projets de plans (systémes et intégration)
71244000 - Calcul des coûts, contrôle des coûts
71247000 - Supervision des travaux de construction
71300000 - Services d'ingénierie
71311210 - Services de conseil en matière d'autoroutes
71311300 - Services de conseil en matière d'infrastructure
71320000 - Services de conception technique
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
71322300 - Services de conception de ponts
71322500 - Services de conception technique pour installations de transport
71355000 - Services d'arpentage
71400000 - Services d'urbanisme et d'architecture paysagère
72242000 - Services de modélisation de projets
72310000 - Services de traitement de données
73110000 - Services de recherche
75130000 - Services d'appui aux pouvoirs publics
Contenu bref
Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art. 2, 21° Wet Overheidsopdrachten.
Het betreft een raamovereenkomst in de zin van art. 2, 35° Wet Overheidsopdracht, d.w.z. dat de opdracht wordt uitgevoerd d.m.v. de plaatsing van afzonderlijke bestellingen naargelang de werkelijke behoeften vanwege de aanbesteder voor de af te nemen hoeveelheden. Er worden aldus geen garanties gegeven inzake minimale afname aan de deelnemers aan de raamovereenkomst. De deelnemers aan de raamovereenkomst kunnen derhalve geen aanspraak maken op een minimale afname tijdens de duur van de raamovereenkomst.
Het voorwerp van deze raamovereenkomst heeft betrekking op het in de markt plaatsen van studies en ontwerpen van infrastructuurprojecten (klassieke uitvoeringsstudies) in de breedste mogelijke zin. Bijkomend kunnen andere, meer gedetailleerde, opdrachten worden toegewezen, waaronder het inzetten van specifieke profielen.
Deze raamovereenkomst zal worden gesloten met meerdere deelnemers.
Deze raamovereenkomst zal worden toegewezen op basis van de gunningscriteria zoals vermeld in dit bijzonder bestek, meer bepaald in art. 81 Gunningscriteria (Wet Overheidsopdrachten).
De concrete bestellingen zullen, i.f.v. de behoeften, toegewezen worden via minicompetitie in overeenstemming met dit bijzonder bestek, zie art. 43 Raamovereenkomsten (Wet Overheidsopdrachten) en in overeenstemming met de bepalingen van de specifieke offerteaanvraag.
Gezien het een raamovereenkomst betreft met verschillende deelnemers waarvan - op moment van inwerkingtreding van de raamovereenkomst - niet alle voorwaarden kunnen worden bepaald, is het dus mogelijk dat er aanvullende of andere voorwaarden worden opgelegd middels het plaatsen van de concrete bestellingen.
Description
Description
De specifieke opdracht wordt beschreven in de opdrachtdocumenten van de minicompetitie. Het kan onder andere gaan over:
- volledige studie van kruispunten
- volledige studie voor herinrichting gewestweg, al dan niet met riolering
- volledige studie voor aanleg fietspad langs gewestweg, al dan niet met riolering
- volledige studie voor herinrichting carpoolparking
- volledige studie voor de bouw van kunstwerken
- volledige studie voor de aanleg van een nieuwe weg, al dan niet met riolering
- alle mogelijke deelstudies (zie meetstaat)
- het inzetten van technische profielen ter ondersteuning van de opdrachtgever (zie meetstaat)
Tijdens de studieopdracht kunnen in functie van de resultaten van het studieonderzoek en de besprekingen met de opdrachtgever, de gemeente, departement MOW, de politie, De Lijn, de provincie,... wijzigingen aan de opdracht worden aangebracht.
De opdracht omvat in hoofdzaak (niet limitatief):
1. De studie en het ontwerp voor de herinrichting van het gewestwegen, met eventueel de vervanging van de bestaande riolering door een gescheiden stelsel en op basis van de geldende regels van het BVR van 25-01-2013 (o.a. startnota, projectnota, evaluatienota enz…) en de subsidieregeling van VMM.
2. Het opmaken van overeenkomstige onteigeningsplans (indien nodig)
3. Het uitwerken van gedetailleerde aanbestedingsbescheiden (plans, bestek, opmeting en gedetailleerde raming).
4. Het opmaken van het volledige dossier voor de omgevingsvergunningsaanvraag en andere noodzakelijke vergunningen.
5. Assistentie bij het toezicht op de uitvoering van de werken.
6. Kwaliteitsbewaking gedurende de ganse studieopdracht.
7. Communicatie
8. …. .
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45111250 - Travaux d'étude géotechnique
71220000 - Services de création architecturale
71241000 - Études de faisabilité, service de conseil, analyse
71242000 - Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts
71243000 - Projets de plans (systémes et intégration)
71244000 - Calcul des coûts, contrôle des coûts
71247000 - Supervision des travaux de construction
71300000 - Services d'ingénierie
71311210 - Services de conseil en matière d'autoroutes
71311300 - Services de conseil en matière d'infrastructure
71320000 - Services de conception technique
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
71322300 - Services de conception de ponts
71322500 - Services de conception technique pour installations de transport
71355000 - Services d'arpentage
71400000 - Services d'urbanisme et d'architecture paysagère
72242000 - Services de modélisation de projets
72310000 - Services de traitement de données
73110000 - Services de recherche
75130000 - Services d'appui aux pouvoirs publics
Codes de région (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
truck tower-crane sharing