Avis de marché - secteurs spéciaux

Raamovereenkomst voor de levering en de montage van de elektrische uitrustingen alsook voor het trekken van de verschillende kabels noodzakelijk voor de 900V exploitatie van de toekomstige metrostelplaats Erasmus van de MIVB

Fournitures
Date publication
17-03-2015
Date limite
27-04-2015 13:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure impliquant des négociations
Pouvoirs adjudicateurs
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) | 1000 Brussel, BE | Secteurs spéciaux
Codes sujets (CPV)
31170000 - Transformateurs
31214500 - Tableaux électriques
31680000 - Fournitures et accessoires électriques
45311000 - Travaux de câblage et d'installations électriques
45317000 - Autres travaux d'installation électrique
51110000 - Services d'installation de matériel électrique
Contenu bref
Het voorwerp van de opdracht bestaat uit de eventuele afsluiting van een raamovereenkomst voor de levering en de montage van elektrische uitrustingen en ook het trekken en aansluiten van verschillende kabels voor het 900V-net in het toekomstig Metro depot Erasmus van de MIVB.
Volgende toestellen zijn betrokken in de opdracht van levering en installatie:
- De transformator-gelijkrichters voor de productie van 900Vdc tractiespanning.
- De borden 900Vdc voor de “Feeders”.
- De borden 900Vdc voor de “Minimas”.
- Het terugstroombord.
- Het aardingsbord.
- De telebedieningskast .
- De contactorborden voor de voeding van de sporen.
- De transformator-gelijkrichters 50kVA voor de voeding van de 900Vdc contacten.
- De verdeeldozen 900Vdc met signalisatierelais en de in dienst name.
- De mobiele 900Vdc voedingssystemen en 900Vdc bovenrail.
- De bedienings- en signalisatiekoffers.
- De uitrustingen die de aanwezigheid van de 900Vdc signaleren, ook de contacten en veiligheidsmaatregelen van het in- en uitschakelen van de 900Vdc spanning.
- De toestellen voor Cathodische bescherming.
- Alle andere toestellen die nodig zijn voor een goede werking van het depot Erasme.
Volgende elementen zijn eveneens inbegrepen in de opdracht:
- Het trekken van alle vermogenkabels (11kV,900Vdc), positief en negatief.
- Het leggen van alle voedingskabels voor de verschillende uitrustingen.
- De levering en realisatie van de kabelterminals.
- De levering en plaatsing van alle andere kabels die nodig zijn voor een goede werking van het depot Erasme.
Het leveren en plaatsen van kabelladders en kabelgoten behoort tot een andere aanneming.
De levering van de kabels, m.u.v. de kleine bekabeling, maakt geen deel uit van deze aanneming maar zal door de MIVB worden verzorgd.
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen:
1° Een verklaring betreffende het totale zakencijfer gerealiseerd door de onderneming gedurende de laatste 3 boekjaren, alsook het aandeel binnen dit zakencijfer van de goederen en/of diensten die het voorwerp uitmaken van deze opdracht.
2° De laatste 2 neergelegde balansen en jaarrekeningen van de onderneming (volledig model, inclusief de bijlagen, het rapport met de goedkeuring van de rekeningen door de bevoegde organen van de onderneming en door een extern controleorganisme zoals bedrijfsrevisor, extern auditor, enz.) of de link naar de website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload. Voor Belgische bedrijven is dit niet verplicht, aangezien de MIVB de jaarrekeningen kan opvragen, afkomstig van de balanscentrale van de Nationale Bank van België.
3° Indien de kandidaat deel uitmaakt van een groep, het laatste jaarverslag en financieel rapport van deze groep of de link naar de website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload.
4° Indien de kandidaat optreedt als trader of tussenpersoon, moet hij het bewijs leveren dat hij voor deze opdracht gemandateerd werd door de fabrikant.
5° Een kandidaat kan zich, in voorkomend geval, beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval moet hij aan de aanbestedende dienst aantonen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de leverancier dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Deze entiteit zal zich moeten garant stellen voor alle engagementen die door de kandidaat gemaakt worden, en zal zich ertoe verbinden zijn volledige medewerking te verlenen en alle nodige middelen ter beschikking van de MIVB te stellen in het kader van onderhavige opdracht.
Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van kandidaten of van inschrijvers zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of die van andere entiteiten.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen:
1° De ervaring van de onderneming moet op overtuigende wijze aangetoond worden; door het aanbrengen van haar referenties:
— Een lijst van de voornaamste soortgelijke leveringen of prestaties die de onderneming gedurende de afgelopen 5 jaar heeft verricht, vervolledigd met een beschrijving van de opdracht en met vermelding van het bedrag, de data of periode, de gegevens van de ondernemingen waarvoor zij bestemd waren, de naam en contactgegevens van een contactpersoon binnen deze ondernemingen.
— Voor elk van de opgegeven referenties, een tevredenheidsattest, opgemaakt door de desbetreffende klant.
2° Een beknopte beschrijving van het gebruikte kwaliteitszorgsysteem van de kandidaat, desgevallend aangevuld met normen en certificaten, alsook de kwaliteitsgaranties die door de kandidaat worden geboden en een beschrijving van de manier waarop niet-conformiteiten worden opgelost.
3° Een beschrijving van de expertise van de kandidaat in het betreffende domein en van zijn voornaamste technische uitrustingen en zijn mogelijkheden ten aanzien van ontwerpen en onderzoek.
4° Een formele verklaring dat de kandidaat, zonder speciale formaliteiten, het bezoek aanvaardt van een delegatie van de MIVB in zijn vestiging en die van eventuele onderaannemers en/of klanten, teneinde zijn technische mogelijkheden te kunnen beoordelen.
5° Een kopie van het VCA attest of een vergelijkbaar attest of certificaat.
6° Een formele verklaring dat, in geval van een dringende noodzaak, een interventie (= diagnostiek in geval van een panne) ter plaatse kan verzekerd worden binnen 4 uur.
7° Een verklaring op erewoord dat de kandidaat de vorming van ons personeel in het Nederlands en in het Frans kan verzekeren door gekwalificeerde technici. De namen en kwalificaties van deze personen moeten medegedeeld worden.
8° Een beschrijving van de politiek van de kandidaat betreffende milieubeheerssysteem en sociaal beleid.
a) Voor het milieubeleid, de normen ISO 14000, het Europese reglement EMAS (CE) n°761/2001 of eender welk ander certificaat of beschrijving van een gelijkaardige benaderingswijze.
b) Voor de sociale criteria, het sociaal label SA 8000 of eender welke andere certifiëring van een gelijkaardige benaderingswijze, of zelfs een verklaring op erewoord dat de kandidaat alle conventies die aan de basis lagen van het label SA 8000 respecteert.
Het dossier van de kandidatuur moet gestructureerd worden volgens de volgorde zoals hierboven hernomen. Omwille van operationele redenen, behoudt MIBV zich het recht voor om kandidaturen, die deze vraag niet eerbiedigen. niet in overweging te nemen.
Het papieren dossier moet vrij zijn van plastiek en metaal en beperkt blijven tot de gevraagde informatie.
Buiten de papieren versie wordt de inschrijver ertoe uitgenodigd ook een elektronische kandidatuur te bezorgen ([email protected] (max 5MB per mail) – USB stick – CD Rom).
truck tower-crane sharing