Stad Oudenaarde
Rectificatif

Aanpassingen aan ex-schoolgebouw Eine (ontmoetingscentrum)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Oudenaarde
Nationaal identificatienummer
BE 0308.252.043
Postadres
Tussenmuren 17
Plaats
Oudenaarde
Postcode
9700
NUTS-code
BE235 - Arr. Oudenaarde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Eddy Surmont
Telefoon
+32 55335136
E-mail
[email protected]
Fax
+32 55301345

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.oudenaarde.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanpassingen aan ex-schoolgebouw Eine (ontmoetingscentrum)

Referentienummer: W01392018

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45262700 - Verbouwingswerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-527914

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 11-09-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Toevoeging aan het dossier van volgende documenten: - Detailmeetstaat - Rapport geotechnisch onderzoek - Voorcalculatie EPB