Avis de marché

Stedelijke basisschool "Het Talent", Juul Grietenstraat 8-22 te 2140 Borgerhout. Doorlichtingswerken: Renovatie en uitbreiding. Bestek SO/16/1158658

Travaux
Date publication
28-04-2020
Date limite
02-06-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO) | 2000 Antwerpen, BE | Éducation | Mevrouw Marcelle Huet
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
Stedelijke basisschool "Het Talent", Juul Grietenstraat 8-22 te 2140 Borgerhout. Doorlichtingswerken: Renovatie en uitbreiding. Bestek SO/16/1158658
Description
Description
Stedelijke basisschool "Het Talent", Juul Grietenstraat 8-22 te 2140 Borgerhout. Doorlichtingswerken: Renovatie en uitbreiding. Bestek SO/16/1158658
Durée
387 jours
Codes de région (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. De opdrachtnemer sluit een polis “Algemene BouwplaatsRisico’s” af in eigen naam en voor eigen rekening.
De ABR-polis waarborgt alle bouwpartners in eerste rang, zijnde :
•AG SO;
• de hoofdaannemer en zijn onderaannemer(s);
•het studiebureau, de architecten en de raadgevende bureaus;
•de veiligheidscoördinatoren;
•alle andere partijen waarvan de aanwezigheid op de werf uit hoofde van de werken noodzakelijk, vereist of gewenst is.
De aannemer dient zelf nadere specificaties en uitsluitingen van dekking te verifiëren aan de hand van de inhoud van de algemene en de bijzondere polisvoorwaarden.
Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt.
Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest over, binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van AG SO..
De A.B.R.-polis dekt o.m. werfschade en schade aan derden veroorzaakt door alle bij dit project betrokken bouwpartners, m.a.w. met inbegrip van de bouwheer en de (neven – en onder)aannemer(s). Voordeel van deze manier van werken is dat de slachtoffers sneller
Au minimum
1. ABR-polis

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. De inschrijver dient aan te tonen dat hij voldoende draagkracht heeft om deze opdracht tot een goed einde te brengen. De geschiktheid van de kandidaat wordt beoordeeld aan de hand van minimum 3 referenties met betrekking tot gelijkaardige opdrachten.
De opdrachten werden uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar.
2. De aannemer of zijn gemachtigde die instaat voor de leiding van en het toezicht op de werken heeft minstens 15 jaar ervaring. De inschrijver bezorgt bij zijn offerte een CV waaruit blijkt dat de persoon die zal instaan voor de leiding van en toezicht op de werken hierin minstens 15 jaar ervaring heeft. De aanbesteder kan andere bewijsstukken aanvaarden, maar is hiertoe niet verplicht. Bij ziekte of afwezigheid van de aannemer of zijn gemachtigde, zal deze vervangen worden door iemand met gelijkwaardige ervaring
Au minimum
1. 3 gelijkaardige referenties
2. CV met minstens 15 jaar ervaring van de werfleider
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 6
truck tower-crane sharing