Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Leveringen, herstellingen en installaties voor sanitaire uitrusting en loodgieterijwerkzaamheden in de gebouwen onder beheer van het BIM - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Travaux
Date publication
30-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Autre
Pouvoirs adjudicateurs
Brussels Instituut voor Milieubeheer | 1000 Brussel, BE | Organisme de droit public | Environnement
Codes sujets (CPV)
45232460 - Travaux d'installations sanitaires
Contenu bref
Leveringen, herstellingen en installaties voor sanitaire uitrusting en loodgieterijwerkzaamheden in de gebouwen onder beheer van het BIM
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
NIHIL
Au minimum
NIHIL

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.
Au minimum
Een lijst van negen werven, elk voor een min. bedrag van 10.000 EUR , btw inbegrepen, uitgevoerd in de loop van de laatste 5 jaar, waarvan 5 een certificaat van goede uitvoering hebben. Deze certificaten vermelden het bedrag (min. 10.000 EUR , btw inbegrepen), de tijd en de plaats van de uitvoering van de werken en preciseren of ze volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en op regelmatige wijze tot een goed einde zijn gebracht.
Vereiste erkenning: D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen), klasse 1
truck tower-crane sharing