Avis de marché

Bermbeheer - maaien van bermen en grachten

Services
Date publication
25-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Landen | 3400 Landen, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45233229 - Entretien des accotements
Contenu bref
De uit te voeren diensten betreffen het maaien van bermen en grachten die vallen onder het beheer van de stad Landen, met uitzondering van de verkavelingswegen.
Het gaat om minstens 1 maaibeurt waarvoor opdracht wordt gegeven tussen 15 juni en 01 augustus.
Afhankelijk van de noodwendigheid kan een tweede opdracht worden gegeven na 15 september.
Onder voorbehoud van goedkeuring van het Landens bermbeheerplan door het Agentschap voor Natuur en Bos kan het zijn dat er moet worden afgeweken van deze data.
Het stadsbestuur kan ook in functie van de verkeersveiligheid én afhankelijk van de noodwendigheid buiten bovenvernoemde periode, bijkomend opdracht geven om over een breedte van één (1) meter een maaibeurt uit te voeren.
De totale omvang van deze opdracht wordt geschat op ongeveer 600 werkuren.
Het bermmaaisel moet door de dienstverlener worden opgevangen en worden afgevoerd en gestort in de daarvoor voorziene containers op het stadsmagazijn, industriezone Roosberg 12 te 3400 Landen.
Plaats van dienstverlening: diverse locaties op het grondgebied van groot-Landen.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
Au minimum
maximum 3 maanden oud voor datum opening offertes

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Een lijst van gelijkaardige diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht (minimum drie). Deze lijst omvat: naam, adres, contactpersoon en telefoonnummer van de publiek- of privaatrechtelijke instantie waarvoor zij bestemd waren.
Au minimum
minimum 3
truck tower-crane sharing