Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Avis de marché simplifié

A0050052 - Hijsvoorzieningen slibhal - RWZI Antwerpen-Zuid

Voorwerp van de opdracht en uit te voeren werken:
Het leveren en plaatsen (inclusief indienststelling) van diverse hijsvoorzieningen in en rond de slibhal te RWZI Antwerpen – Zuid.
De aannemer verzorgt tevens en een volledig as-built dossier van de hijstoestellen aan zich. Bijkomend tekent hij de nieuwe toestellen ook in op de bestaande plannen.


Datum van verzending van deze aankondiging
16-04-2020
Publicatiedatum
16-04-2020
Deadline
19-05-2020
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45232420 - Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Tristan Daemen
Telefoon
+32 34504511
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372742